مرور رده

پیام رهبر کلیدی

پیام رهبر کلیدی

می‌خواهم‭ ‬از‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬فراهم‭ ‬نمودن‭ ‬فرصت‭ ‬نوشتن‭ ‬این‭ ‬مقاله‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬مخصوص‭ ‬مجله‭ ‬یونیپاث‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد،‭ ‬تشکر‭ ‬کنم‭.‬ با‭ ‬پیشرفت‭ ‬دنیا‭…

پیام رهبر کلیدی

خرسند‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬دعوت‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نوشتن‭ ‬این‭ ‬سرمقاله‭ ‬درباره‭ ‬موضوع‭ ‬مهم‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬پذیرفتم‭. ‬ قطر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬قاطعانه‭ ‬به‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬همزیستی‭ ‬بین‭ ‬مردمان،‭ ‬چه‭…

تقویت توان دریایی قطر

کارکنان‭ ‬یونیپاث ‮«‬اینجا‭ ‬خواب‭ ‬تعبیر‭ ‬می‌شود‭ ... ‬اینجا‭ ‬آرزو‭ ‬به‭ ‬تحقق‭ ‬می‌پیوندد‭ ... ‬اینجا‭ ‬میوه‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬می‌آید‭ ... ‬موجهای‭ ‬بلند،‭ ‬بادهای‭ ‬تند،‭ ‬و‭ ‬شب‭ ‬از‭ ‬پس‭ ‬روز‭ ... ‬همه‭ ‬می‌پرسند‭ ‬آیا‭ ‬کشتی‭…

پیام رهبر کلیدی

می‌خواهم‭ ‬از‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬فراهم‭ ‬نمودن‭ ‬فرصت‭ ‬نوشتن‭ ‬این‭ ‬مقاله‭ ‬این‭ ‬نمبر‭ ‬مخصوص‭ ‬مجله‭ ‬یونیپاث‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬سازگاری‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد،‭ ‬تشکر‭ ‬کنم‭. ‬با‭ ‬هدایت‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬ملک‭…

پیام رهبر کلیدی

بدین‌وسیله‭ ‬از‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬دعوت‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬نوشتن‭ ‬مقاله‭ ‬ابتدایی‭ ‬این‭ ‬شماره،‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬بازگشت‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬خشن‮»‬‭ ‬تشکری‭ ‬و‭ ‬ابراز‭ ‬امتنان‭ ‬می‌نمایم‭. ‬…

پیام رهبر کلیدی

بنده‭ ‬از‭ ‬فرصتی‭ ‬که‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬اختیارم‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬تا‭ ‬مقدمه‌ای‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬نسخه‭ ‬خاص‭ ‬از‭ ‬مجله‭ ‬یونیپاث‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬نظامیان‭ ‬در‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬رهبران‭ ‬ملکی‭ ‬در‭ ‬راستای‭…

پیام رهبر کلیدی

منمی‌خواهم‭ ‬از‭ ‬دوستانمان‭ ‬در‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬دعوت‭ ‬صمیمانه‌شان‭ ‬برای‭ ‬معرفی‭ ‬این‭ ‬نسخه‭ ‬از‭ ‬مجله‭ ‬معتبر‭ ‬یونیپاث‭ ‬تشکر‭ ‬کنم‭. ‬این‭ ‬مجله‭ ‬شامل‭ ‬داستانهایی‭ ‬درباره‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭…

پیام رهبر کلیدی

خوشحال‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬دعوت‭ ‬صمیمانه‭ ‬مجله‭ ‬یونیپاث‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نوشتن‭ ‬مقاله‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬قبول‭ ‬کردم‭. ‬این‭ ‬نشریه‭ ‬که‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نشر‭ ‬می‌کند،‭ ‬بطور‭ ‬مسلکی‭ ‬به‭ ‬موضوعات‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭…

پیام رهبر کلیدی

ازآنجاییکه‭ ‬کویت‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬با‭ ‬اعتماد‭ ‬ترین‭ ‬شرکای‭ ‬امنیتی‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬افراطگرایی‭ ‬خشن‭ ‬است،‭ ‬مسرورم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬یونیپاث‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬موضوع‭ ‬ارتباط‭ ‬می‌گیرد‭ ‬را‭ ‬به‭…

پیام رهبر کلیدی

مایلم‭ ‬از‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬که‭ ‬فرصت‭ ‬نوشتن‭ ‬مقاله‭ ‬آغازین‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬را‭ ‬برایم‭ ‬فراهم‭ ‬کرد،‭ ‬صمیمانه‭ ‬سپاسگزاری‭ ‬و‭ ‬قدردانی‭ ‬کنم‭. ‬این‭ ‬شماره‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬امنیتی‭ ‬می‌پردازد‭ ‬که‭ ‬هدف‭ ‬آن‭…