مرور رده

پیام رهبر کلیدی

پیام رهبر کلیدی

بدین‌وسیله‭ ‬از‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬دعوت‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬نوشتن‭ ‬مقاله‭ ‬ابتدایی‭ ‬این‭ ‬شماره،‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬بازگشت‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬خشن‮»‬‭ ‬تشکری‭ ‬و‭ ‬ابراز‭ ‬امتنان‭ ‬می‌نمایم‭. ‬…

پیام رهبر کلیدی

بنده‭ ‬از‭ ‬فرصتی‭ ‬که‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬اختیارم‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬تا‭ ‬مقدمه‌ای‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬نسخه‭ ‬خاص‭ ‬از‭ ‬مجله‭ ‬یونیپاث‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬نظامیان‭ ‬در‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬رهبران‭ ‬ملکی‭ ‬در‭ ‬راستای‭…

پیام رهبر کلیدی

منمی‌خواهم‭ ‬از‭ ‬دوستانمان‭ ‬در‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬دعوت‭ ‬صمیمانه‌شان‭ ‬برای‭ ‬معرفی‭ ‬این‭ ‬نسخه‭ ‬از‭ ‬مجله‭ ‬معتبر‭ ‬یونیپاث‭ ‬تشکر‭ ‬کنم‭. ‬این‭ ‬مجله‭ ‬شامل‭ ‬داستانهایی‭ ‬درباره‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭…

پیام رهبر کلیدی

خوشحال‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬دعوت‭ ‬صمیمانه‭ ‬مجله‭ ‬یونیپاث‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نوشتن‭ ‬مقاله‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬قبول‭ ‬کردم‭. ‬این‭ ‬نشریه‭ ‬که‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نشر‭ ‬می‌کند،‭ ‬بطور‭ ‬مسلکی‭ ‬به‭ ‬موضوعات‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭…

پیام رهبر کلیدی

ازآنجاییکه‭ ‬کویت‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬با‭ ‬اعتماد‭ ‬ترین‭ ‬شرکای‭ ‬امنیتی‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬افراطگرایی‭ ‬خشن‭ ‬است،‭ ‬مسرورم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬یونیپاث‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬موضوع‭ ‬ارتباط‭ ‬می‌گیرد‭ ‬را‭ ‬به‭…

پیام رهبر کلیدی

مایلم‭ ‬از‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬که‭ ‬فرصت‭ ‬نوشتن‭ ‬مقاله‭ ‬آغازین‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬را‭ ‬برایم‭ ‬فراهم‭ ‬کرد،‭ ‬صمیمانه‭ ‬سپاسگزاری‭ ‬و‭ ‬قدردانی‭ ‬کنم‭. ‬این‭ ‬شماره‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬امنیتی‭ ‬می‌پردازد‭ ‬که‭ ‬هدف‭ ‬آن‭…

پیام رهبر کلیدی

اینجانب‭ ‬می‌خواهم‭ ‬از‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬اختصاص‭ ‬این‭ ‬نمبر‭ ‬مخصوص‭ ‬مجله‭ ‬یونیپاث‭ ‬به‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬کوشش‌های‭ ‬قهرمانان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬یمن‭ ‬برای‭ ‬بازگرداندن‭ ‬مشروعیت‭ ‬و‭ ‬دفع‭ ‬خطر‭ ‬تهاجم‭ ‬حوثی‌ها‭…

پیام رهبر کلیدی

می‌خواهم‭ ‬یونیپاث‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬این‭ ‬دعوت‭ ‬دوستانه‭ ‬تشکر‭ ‬کنم‭. ‬من‭ ‬معتقد‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مجله‭ ‬بستر‭ ‬مهمی‭ ‬برای‭ ‬گفتگو‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬نظرات‭ ‬و‭ ‬آرا‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬موضوع‭ ‬بحث‭ ‬امروز‭ ‬خوشحالم‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬وضوح‭…

پیام رهبر کلیدی

بنا‭ ‬به‭ ‬دعوت‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬با‭ ‬افتخار‭ ‬این‭ ‬نمبر‭ ‬یونیپاث،‭ ‬با‭ ‬موضوع‭ ‬همکاری‌ها‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬صلح،‭ ‬دو‭ ‬موضوعی‭ ‬که‭ ‬پادشاهی‭ ‬هاشمی‭ ‬اردن‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬توجه‭ ‬مینماید،‭ ‬را‭ ‬معرفی‭…

پیام رهبر کلیدی

علاقمندم‭ ‬از‭ ‬قومندانی‌‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬اظهار‭ ‬سپاس‭ ‬نمایم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آوردند‭ ‬تا‭ ‬قومندانی‭ ‬باشم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نسخه‭ ‬از‭ ‬مجله‭ ‬یونیپاث،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬میان‭…