د هېواد ساتنه

د هېواد ساتنه

ډګر‭ ‬جنرال‭ ‬هاشم‭ ‬الرفیعي،‭ ‬د‭ ‬کویټ‭ ‬ملي‭ ‬ګارد‭ ‬ د‭ ‬پراختیا‭ ‬په‭ ‬برخه‭ ‬کې‭ ‬پېژندل‭ ‬شوې‭ ‬څېره‭ ‬ده یونیپث‭ ‬کارکوونکي‭  |  ‬انځورونه‭ ‬د‭ ‬کویټ‭ ‬د‭ ‬ملي‭…

Read Article →
د یمن له ساحل څخه دفاع کول

د یمن له ساحل څخه دفاع کول

د‭ ‬مرستیال‭ ‬رییس‭ ‬سره‭ ‬مرکه‭ ‬عبدالله‭ ‬سلیم‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬النخی قدرمن‭ ‬یمني‭ ‬شاعر‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬نعمان‭ ‬د‭ ‬خپل‭ ‬هیواد‭ ‬په‭ ‬هکله‭ ‬لیکي‭: ‬ دا‭ ‬زما‭ ‬خاوره‭…

Read Article →