سهم گیری اردوی پاکــسـتان در مأموریت های حفظ صلح سازمان ملل متحد - برید جنرال پاکستانی زاهد جمیل احمد

سهم گیری اردوی پاکــسـتان در مأموریت های حفظ صلح سازمان ملل متحد – برید جنرال پاکستانی زاهد جمیل احمد

برید جنرال پاکستانی زاهد جمیل احمد تعهد پاکستان به ترویج صلح و شگوفائی جهانی از دید پدر ملت قاعد اعظم محمد علی جناح نشئت میکند…

دفعات بازدید: مقاله →