د ایراني وسلو  مخه نيول

د ایراني وسلو مخه نيول

‭ ‬یونیپت‭ ‬کارکونکی د‭ ‬2020‭ ‬په‭ ‬فبروري‭ ‬میاشت‭ ‬کې‭ ‬په‭ ‬یوه‭ ‬یمني‭ ‬بېړۍ‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬پرمختللو‭ ‬ایراني‭ ‬وسلو‭ ‬کشف‭ ‬کول،‭ ‬د‭ ‬ایراني‭ ‬وسلو‭ ‬د‭ ‬قاچاق‭…

Read Article →