ستراتیژی امنیت ملی اردن

ستراتیژی امنیت ملی اردن

Share

گسترشی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬پولیس

دگروال‭ ‬ممدوح‭ ‬سلیمان‭ ‬الامری،‭ ‬مدیر‭ ‬واحد‭ ‬ارتباطات‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬اردن

منافع کشور‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬حیاتی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬حاکمیت،‭ ‬امنیت،‭ ‬ایمنی،‭ ‬صلح،‭ ‬قانون‭ ‬اساسی،‭ ‬قوانین،‭ ‬ثبات،‭ ‬قدرت،‭ ‬تواناییها،‭ ‬انکشاف‭ ‬و‭ ‬منابع‭. ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬شامل‭ ‬همه‭ ‬چیزهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬سیاسی،‭ ‬اقتصادی،‭ ‬دفاعی،‭ ‬اجتماعی،‭ ‬تجارتی،‭ ‬صنعتی،‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬قدرتهای‭ ‬کشور،‭ ‬چی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬و‭ ‬چی‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬مربوط‭ ‬است‭.‬

بربنیاد‭ ‬تغییرات‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬در‭ ‬مفاهیم‭ ‬امنیتی‭ ‬از‭ ‬اوایل‭ ‬دهه‭ ‬1990‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سو،‭ ‬اردن‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬مفهوم‭ ‬جامع‭ ‬امنیت‭ ‬دیگر‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬موارد‭ ‬سخت‭ ‬امنیتی‭ ‬نیست‭. ‬بلکه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬فراتر‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬موارد‭ ‬نرم‭ ‬امنیتی‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬ابعادی‭ ‬بجز‭ ‬امنیت‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬شامل‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬

در‭ ‬اردن،‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬سیاسی،‭ ‬اقتصادی،‭ ‬اجتماعی،‭ ‬تخنیکی،‭ ‬رسانهای‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬منحیث‭ ‬ستونهای‭ ‬واقعی‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬میشود‭. ‬هر‭ ‬قسم‭ ‬نقض‭ ‬این‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬تهدید‭ ‬و‭ ‬معضلاتی‭ ‬جدی‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬محسوب‭ ‬میشود‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬منظر،‭ ‬مسائل‭ ‬مورد‭ ‬بحث‭ ‬در‭ ‬روزنامه‌ها،‭ ‬مثل‭ ‬فقر،‭ ‬بیکاری،‭ ‬انکشاف‭ ‬اقتصادی،‭ ‬تورم،‭ ‬رشد‭ ‬نفوس‭ ‬و‭ ‬مشکل‭ ‬آب،‭ ‬چی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬همزمان‭ ‬مورد‭ ‬بحث‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬باشد‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬جداگانه،‭ ‬نشاندهنده‭ ‬تهدیدی‭ ‬برای‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬رونق‭ ‬داخلی‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬نتیجه،‭ ‬معضل‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬تشکیل‭ ‬میدهند‭.‬

دستگاه‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬دارای‭ ‬دو‭ ‬عملکرد‭ ‬است‭: ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬دفاع‭. ‬دفاع‭ ‬عمدتاً‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬مقامات‭ ‬امنیتی‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬سازمانهای‭ ‬ملکی‭ ‬کشور‭ ‬نیز‭ ‬نقشی‭ ‬ثانویه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬ایفا‭ ‬میکنند‭. ‬امنیت‭ ‬عمدتاً‭ ‬به‭ ‬سازمانهای‭ ‬ملکی‭ ‬کشور‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد،‭ ‬هرچند‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬مقامات‭ ‬امنیتی‭ ‬نیز‭ ‬نقش‭ ‬ثانویه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬دارند‭. ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس،‭ ‬تمام‭ ‬عناصر‭ ‬مقامات‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬سازمانهای‭ ‬جامعه‭ ‬مدنی‭ ‬ابزار‭ ‬اصلی‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬اردن‭ ‬محسوب‭ ‬میشوند‭. ‬این‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معناست‭ ‬که‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مسلکی‭ ‬معمول‭ ‬مثل‭ ‬صحت،‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬دیگر‭ ‬تخصصی‭ ‬نخواهند‭ ‬بود‭. ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬اردن‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭. ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬این‭ ‬معیارها،‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬شامل‭ ‬ثبات‭ ‬سیاسی،‭ ‬انکشاف‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی،‭ ‬روابط‭ ‬سیاسی‭ ‬خارجی،‭ ‬درک‭ ‬عمیق‭ ‬و‭ ‬رسیدگی‭ ‬دقیق‭ ‬به‭ ‬تغییرات‭ ‬محیط‭ ‬بین‌المللی‭/‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬سیاست‭ ‬داخلی‭ ‬است‭.‬

امنیت‭ ‬ملی‭ ‬اردن‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬اردو‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬حاکمیت‭ ‬کشور‭ ‬محافظت‭ ‬میکند‭. ‬اردو‭ ‬اردن‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬امنیتی‭ ‬ملی‭ ‬جواب‭ ‬نمیدهد‭. ‬امنیت‭ ‬کشور‭ ‬ترکیبی‭ ‬از‭ ‬متغیرهای‭ ‬وطن‭ ‬پرستانه‭ ‬و‭ ‬داینامیک‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حاکمیت‭ ‬کشور،‭ ‬آزادی‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬سیاسی،‭ ‬امنیت‭ ‬داخلی،‭ ‬ثبات‭ ‬اجتماعی،‭ ‬توانایی‭ ‬محقق‭ ‬نمودن‭ ‬الزامات‭ ‬انکشافی،‭ ‬اقتصادی،‭ ‬سیاسی،‭ ‬اجتماعی،‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تخنیکی‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬تضمین‭ ‬میکند،‭ ‬و‭ ‬شامل‭ ‬ظرفیت‭ ‬پیدا‭ ‬کردن‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬های‭ ‬خلاقانه‭ ‬اقتصادی،‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬برای‭ ‬مسائل‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬جامعه‭ ‬است‭.‬

اولویتها

هر‭ ‬کشور‭ ‬موضوعاتی‭ ‬حیاتی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬دخالت‭ ‬خارجی‭ ‬حفاظت‭ ‬میکند‭. ‬به‭ ‬پروسیجرهای‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تضمین‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬اهمیت‭ ‬زیادی‭ ‬داده‭ ‬میشود‭. ‬اولویت‭ ‬اصلی‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬اردن‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬ستونهای‭ ‬کشور‭ (‬مردم،‭ ‬سرزمین،‭ ‬حاکمیت‭ ‬و‭ ‬قانون‭)‬،‭ ‬منافع‭ ‬حیاتی،‭ ‬ثبات‭ ‬داخلی،‭ ‬منابع،‭ ‬ثروت،‭ ‬قدرت،‭ ‬توانایی‭ ‬انکشاف‭ ‬کشور،‭ ‬معلومات‭ ‬حیاتی‭ ‬و‭ ‬استقلال‭ ‬سیاسی‭.‬

موفقیت‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬به‭ ‬هماهنگی‭ ‬مؤثر‭ ‬بین‭ ‬عناصر‭ ‬اصلی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬امنیتی،‭ ‬کشور‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬تقویت‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬حفظ‭ ‬ارزشهای‭ ‬حیاتی‭ ‬آن‭ ‬باشد،‭ ‬چون‭ ‬امنیت‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬کشور‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چیز‭ ‬دیگری‭ ‬اهمیت‭ ‬دارد‭. ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬شامل‭ ‬چارچوکاتی‭ ‬کلی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬تواناییهای‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬رشد،‭ ‬انکشاف‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬مفهوم‭ ‬جامع‭ ‬آن‭ ‬فراهم‭ ‬میکند‭.‬

اگر‭ ‬امنیت‭ ‬خارجی‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬سیستمهای‭ ‬جامع‭ ‬نظامی‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد،‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬امنیت‭ ‬داخلی‭ ‬شامل‭ ‬رضایت‭ ‬شهروندان‭ ‬ذریعه‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬شهروندان‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬تأمین،‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬شهروندی‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬اجتماعی‭ ‬اطراف‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬مورد‭ ‬حوزه‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی،‭ ‬کشور‭ ‬باید‭ ‬قدرت‭ ‬دیپلماتیک‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬مستفید‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬سازمانهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬منطقوی،‭ ‬بسیج‭ ‬افکار‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬سیاسی‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬دارای‭ ‬منافع‭ ‬در‭ ‬منطقه،‭ ‬افزایش‭ ‬دهد‭. ‬این‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬توضیح‭ ‬اهداف‭ ‬کشور،‭ ‬افزایش‭ ‬نفوذ‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬کشور‭ ‬صورت‭ ‬میگیرد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬چارچوکات،‭ ‬امکان‭ ‬برقراری‭ ‬روابط‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬منطقوی،‭ ‬متحد‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬معاهدات‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬اهداف‭ ‬ملی‭ ‬کشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬ابعاد‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬ابعاد‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬کمک‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬حمایت‭ ‬نمایند‭. ‬بدون‭ ‬حمایت‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬پالیسی‭ ‬مؤثر،‭ ‬داشتن‭ ‬اقتصادی‭ ‬نیرومند‭ ‬یا‭ ‬قدرت‭ ‬نظامی‭ ‬مؤثر‭ ‬غیرممکن‭ ‬است‭.‬

خصوصیات

امنیت‭ ‬ملی‭ ‬اردن‭ ‬دارای‭ ‬خصوصیات‭ ‬خاصی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اجازه‭ ‬میدهد‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬محافظت‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬حاکمیت‭ ‬و‭ ‬وجود‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬نماید‭. ‬دو‭ ‬جنبه‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬اولی‭ ‬مشهود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬میتوان‭ ‬اجزای‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬کمّی‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭. ‬همچنین‭ ‬میتوان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬محاسبه‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همتایانشان‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬و‭ ‬جوامع‭ ‬مقایسه‭ ‬کرد‭. ‬عناصر‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬را‭ ‬میتوان‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬تفکیک‭ ‬کرد‭.‬

جنبه‭ ‬دوم‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬روحیه‭ ‬و‭ ‬پالیسی‭ ‬های‭ ‬فعلی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬جنبه‭ ‬غیرقابل‭ ‬مشاهده‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬کمّی‭ ‬آن‭ ‬دشوار‭ ‬است‭. ‬محاسبات‭ ‬دقیق‭ ‬جای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ارزیابی‭ ‬اثرات‭ ‬و‭ ‬نتایج‭ ‬عینی‭ ‬میدهند‭ (‬یعنی‭ ‬قدرت‭ ‬جنبه‭ ‬غیرقابل‭ ‬مشاهده‭ ‬را‭ ‬میتوان‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اثرات‭ ‬آن‭ ‬ارزیابی‭ ‬کرد‭).‬

منحیث‭ ‬مثال،‭ ‬یک‭ ‬جزوتام‭ ‬محاربوی‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬مأموریت‭ ‬خود‭ ‬موفق‭ ‬نشود،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اینکه‭ ‬بسیار‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬سلاح‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬باشد،‭ ‬شدیداً‭ ‬مأیوس‭ ‬میشود‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬ترتیب،‭ ‬اگر‭ ‬تولید‭ ‬زراعی‭ ‬کشور‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬مقدار‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬باشد،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬بودن‭ ‬تمام‭ ‬عناصر‭ ‬تولیدی،‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬زراعتی‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬خاص‭ ‬دچار‭ ‬کاهش‭ ‬روحیه‭ ‬میشود‭.‬

هرچند‭ ‬تعیین‭ ‬روحیه‭ ‬دشوار‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬هر‭ ‬مطالعه‭ ‬جامع‭ ‬امنیتی‭ ‬باید‭ ‬عناصر‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬کند‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬مفهوم‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬جنبه‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬شود،‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬در‭ ‬ستراتیژی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬میکند‭. ‬سپس‭ ‬ملت‭ ‬میتواند‭ ‬برای‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬عناصر‭ ‬ضعیف‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پروسیجرهای‭ ‬پیشگیرانه‭ ‬کوشش‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬نماید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬ضعف‭ ‬به‭ ‬تضعیف‭ ‬ملت‭ ‬منجر‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭. ‬بنابراین،‭ ‬نظریه‭ ‬پرداز‭ ‬سیاسی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تعیین‭ ‬اصول‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬پلان‭ ‬گذاری‭ ‬اقدامات‭ ‬پیشگیرانه‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬وجود‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬کشور،‭ ‬با‭ ‬پلان‭ ‬گذار‭ ‬نظامی‭ ‬همکاری‭ ‬کند‭.‬

جنبه‭ ‬دوم‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬خصوصیات‭ ‬جیوپلیتیکی‭ ‬قلمرو‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬بناً،‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬نتیجه‭ ‬تعامل‭ ‬میان‭ ‬ابعاد‭ ‬محلی،‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬هر‭ ‬سطح‭ ‬خود‭ ‬تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬مواردی‭ ‬قرار‭ ‬میگیرد،‭ ‬از‭ ‬جمله‭:‬

عوامل‭ ‬محلی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تهدیدات‭ ‬داخلی‭ ‬که‭ ‬احتمالاً‭ ‬ذریعه‭ ‬دشمنان‭ ‬خارجی‭ ‬حمایت‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نظام‭ ‬سیاسی‭ ‬موجود‭ ‬و‭ ‬اصول‭ ‬حقیقی‭ ‬مردم‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬تضاد‭ ‬است‭.‬

عوامل‭ ‬منطقوی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬رابطه‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬قلمرو،‭ ‬بخصوص‭ ‬کشورهای‭ ‬مجاور‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬جغرافیایی‭.‬

عوامل‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مانند‭ ‬روابطی‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌المللی‭  ‬مرتبط‭ ‬میسازد،‭ ‬ماهیت‭ ‬اتحاد‭ ‬با‭ ‬دیگران‭ ‬و‭ ‬رابطه‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬نظم‭ ‬جهانی‭ (‬یعنی‭ ‬درجه‭ ‬وابستگی‭ ‬به‭ ‬ابرقدرتها‭ ‬در‭ ‬نظم‭ ‬جهانی‭).‬

بنابراین،‭ ‬مفهوم‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬با‭ ‬قوانین‭ ‬ادغام‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬منطقوی‭ ‬مرتبط‭ ‬میشود‭. ‬این‭ ‬قوانین‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬طرف‭ ‬از‭ ‬خصوصیات‭ ‬جیوپلیتیکی‭ ‬قلمرو‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‭ ‬آیند‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬موقعیت،‭ ‬پدیده‌های‭ ‬جغرافیایی،‭ ‬ماهیت‭ ‬سرزمین،‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نوعی‭ ‬تعادل‭ ‬را‭ ‬میان‭ ‬ذهنیت‭ (‬محلی‭) ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬ناسیونالیسم‭ ‬و‭ ‬وطن‭ ‬پرستی‭ ‬برقرار‭ ‬میسازد‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬از‭ ‬سیاست‭ ‬همزیستی‭ ‬صلح‭ ‬آمیز‭ ‬که‭ ‬ذریعه‭ ‬نزدیکی‭ ‬جغرافیایی‭ ‬تحمیل‭ ‬میشود،‭ ‬ادغام‭ ‬میگردد‭.  ‬

Likes(0)Dislikes(0)
Share