مرور

برید‭ ‬جنرال‭ ‬خالد‭ ‬الخیارین‭ ‬

یک شریک صلح در قطر

داکتر خالد بن محمد العطیه  ثبات را از طریق همکاری نظامی تقویه می کند برید‭ ‬جنرال‭ ‬خالد‭ ‬الخیرین‭ ‬ نماینده‭ ‬ارشد‭ ‬ملی‭ ‬قطر‭ ‬برای‭ ‬قومانده‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده این‭ ‬افتخار‭ ‬را‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مقاله‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭…