کمک‌رسانی شرکا به یکدیگر در میدان مبارزه با کووید-19

کارکنان‭ ‬یونیپاث
قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬ده‌ها‭ ‬پروگرام‭ ‬همکاری‭ ‬برای‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مقابله‭ ‬هرچه‭ ‬موثرتر‭ ‬با‭ ‬حملات‭ ‬کیمیاوی،‭ ‬بیالوژیکی،‭ ‬رادیولوژیکی‭ ‬یا‭ ‬هسته‌ای‭ (‬CBRN‭) ‬و‭ ‬حوادث‭ ‬غیرمترقبه‭ ‬اجرا‭ ‬می‌کند‭. ‬
این‭ ‬پروگرام‌ها‭ -‬که‭ ‬بشمول‭ ‬آلودگی‌زدایی،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬محافظ‭ ‬شخصی،‭ ‬استریلیزیشن‭ ‬و‭ ‬جداسازی‭ ‬تلفات‭ ‬است‭- ‬با‭ ‬گسترش‭ ‬همه‌گیری‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬در‭ ‬بهار‭ ‬2020‭ ‬موثر‭ ‬واقع‭ ‬شد‭. ‬
در‭ ‬مکان‌هایی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬کویت،‭ ‬عمان،‭ ‬بحرین،‭ ‬قطر،‭ ‬اردن،‭ ‬لبنان،‭ ‬مصر،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی،‭ ‬قطعات‭ ‬نظامی‭ ‬برای‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬نهادهای‭ ‬غیرنظامی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬شیوع‭ ‬وایرس‭ ‬وارد‭ ‬عمل‭ ‬شدند‭.‬
بطورمثال،‭ ‬قوای‭ ‬اردنی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2019‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬‮«‬آژانس‭ ‬کاهش‭ ‬تهدید‭ ‬دفاعی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‮»‬‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬بودند،‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬هماهنگ‌سازی‭ ‬امور‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬ایفا‭ ‬نمودند‭.‬
همچنان،‭ ‬‮«‬کمپنی‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬لبنان‮»‬‭ ‬ملیون‌ها‭ ‬دالر‭ ‬کمک‭ ‬تعلیمی‭ ‬و‭ ‬مادی‭ ‬از‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کوشش‌های‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬کنترول‭ ‬وایرس‭ ‬دریافت‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬کویت،‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬12‭ ‬مورد‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬2017‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬با‭ ‬قرارگاه‭ ‬دفاعی‭ ‬اردوی‭ ‬کویت‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬رسانده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬به‭ ‬انکشاف‭ ‬پروسیجرهای‭ ‬آلودگی‌زدایی‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬گسترش‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬
کمک‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬
قوای‭ ‬عمانی‭ ‬و‭ ‬امریکایی‭ ‬چندی‭ ‬قبل‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬مارچ‭ ‬2020‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬شیوع‭ ‬همه‌گیری‭ ‬مقارن‭ ‬بود،‭ ‬یک‭ ‬مانور‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬اجرا‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬دانش‭ ‬تجربی‭ ‬بلافاصله‭ ‬در‭ ‬کمپاین‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬کووید‭ ‬در‭ ‬عمان‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭. ‬
قوای‭ ‬مسلح‭ ‬مصر‭ ‬قوای‭ ‬‮«‬اداره‭ ‬جنگ‭ ‬کیمیاوی‮»‬‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬امور‭ ‬آلودگی‌زدایی‭ ‬کووید‭ ‬در‭ ‬پوهنتون‌های‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬تعمیر‭ ‬های‭ ‬دولتی‭ ‬قاهره‭ ‬مستقر‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬قوا‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬همه‌گیری‭ ‬داشتند‭.‬
‮«‬شاخه‭ ‬ظرفیت‭ ‬ملی‭ ‬همکار‮»‬‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬نیم‭ ‬ملیون‭ ‬دالر‭ ‬بودبجه‭ ‬صرف‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬با‭ ‬شرکای‭ ‬منطقوی‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬نهادهای‭ ‬مدنی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدید‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬تخصص‭ ‬دارند،‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬از‭ ‬موضوعات‭ ‬مرتبط‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬دفاع‭ ‬غیرعامل‭ ‬CBRN،‭ ‬اقدامات‭ ‬مقابله‌ای‭ ‬طبی،‭ ‬مدیریت‭ ‬عواقب‭ ‬و‭ ‬سرحدات‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬گسترش‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بحران‭ ‬کووید‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬تعلیم‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬و‭ ‬شام،‭ ‬قومندانان‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬انتظار‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬تقاضا‭ ‬برای‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭. ‬

نظرات بسته شده است.