پیشرفت عساکر زن در اردن

دگروال مها الناصر رئیس اداره امور زنان نظامی قوای مسلح اردن

کارکنان‭ ‬یونیپاث

دگروال مها الناصر

یونیپاث‭:‬‭ ‬لطفاً‭ ‬کلیات‭ ‬مختصری‭ ‬درباره‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬اداره‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬ارائه‭ ‬کنید‭.‬

دگروال‭ ‬مها‭:‬‭ ‬اداره‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬1995‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬دستور‭ ‬سلطنتی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬برجسته‭ ‬کردن‭ ‬نقش‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬اهمیت‭ ‬آن‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭. ‬همه‭ ‬وظایف‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬پیشرفت‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬واگذار‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اهداف،‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬تاسیس‭ ‬کار‭ ‬بررسی‭ ‬قوانین‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬نموده‭ ‬و،‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ضرورت،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬اداره‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬روش‌های‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تربیت‭ ‬و‭ ‬بهسازی‭ ‬آمادگی‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬مهارت‌های‭ ‬‌عساکر‭ ‬جدید،‭ ‬فراهم‭ ‬ساختن‭ ‬فرصت‌های‭ ‬استخدام‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬حوزه‭ ‬اداری‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬مسلک‭ ‬های‭ ‬طبی‭ ‬در‭ ‬مکان‌های‭ ‬جدید‭ ‬مختص‭ ‬زنان،‭ ‬پرداخته‭ ‬است‭. ‬فعالیت‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬به‭ ‬پیشبرد‭ ‬شیوه‌های‭ ‬اجرایی،‭ ‬ارتقای‭ ‬سطح‭ ‬تحصیلات،‭ ‬بهبود‭ ‬کیفیت‭ ‬عملکرد‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬انضباط‭ ‬زنان‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬مربوط‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬هیات‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬مشاوره‭ ‬به‭ ‬اشخاص‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬تعلیم‭ ‬زنان،‭ ‬در‭ ‬قالب‌های‭ ‬مختلف،‭ ‬نظامی‭ ‬یا‭ ‬میدانی،‭ ‬می‌پردازد‭ ‬تا‭ ‬نقش‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جایگاه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬نظامی،‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬فرصت‭ ‬مساوی‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬ارتقای‭ ‬رتبه‭ ‬و‭ ‬استخدام،‭ ‬تقویت‭ ‬نماید‭. ‬این‭ ‬هیات‭ ‬در‭ ‬تدوین‭ ‬سیاست‌های‭ ‬عمومی‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬نقش‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬ضمن‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬روند‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬سیاست‌ها،‭ ‬پروگرام‭ ‬مطالعات‭ ‬و‭ ‬تحقیقات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬روش‌های‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬می‌کند‭.‬

ایجاد‭ ‬یک‭ ‬اداره‭ ‬تخصصی‭ ‬برای‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬نظامی،‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬علیاحضرت‭ ‬شاهزاده‭ ‬عایشه‭ ‬بنت‌الحسین،‭ ‬نمادی‭ ‬چشمگیر‭ ‬از‭ ‬غرور‭ ‬زنان‭ ‬اردنی‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬انگیزه‭ ‬قدرتمندی‭ ‬برای‭ ‬پیوستن‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬منظم‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬میدان‌های‭ ‬عملیات‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬اردو‌های‭ ‬برادر‭ ‬و‭ ‬دوست،‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬مهارت‌ها‭ ‬و‭ ‬تعلیم‌ها،‭ ‬پدید‭ ‬آورد‭. ‬این‭ ‬روند‭ ‬تجربه‭ ‬ارزشمندی‭ ‬به‭ ‬زنان‭ ‬بخشید‭. ‬این‭ ‬تجربه‭ ‬در‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬فعال‌سازی‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ما‭ ‬موثر‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬نام‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬بعداً‭ ‬از‭ ‬‮«‬هیات‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬نظامی‮»‬‭ ‬به‭ ‬‮«‬اداره‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬نظامی‮»‬‭ ‬تغییر‭ ‬کرد‭.‬

‭ یونیپاث‭:‬‭ ‬نظامیان‭ ‬زن‭ ‬چگونه‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬بین‭ ‬زنان‭ ‬اردنی‭ ‬مقابله‭ ‬می‌کنند؟

دگروال‭ ‬مها‭:‬‭ ‬زنان‭ ‬قطعاً‭ ‬از‭ ‬اجزای‭ ‬اساسی‭ ‬جامعه‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬ساختن‭ ‬نسلها‭[‬ی‭ ‬آینده‭] ‬و‭ ‬تاثیرگذاری‭ ‬بر‭ ‬محیط‭ ‬نقش‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬آنها‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬همه‭ ‬وظایف‭ ‬واگذارشده‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬همگام‭ ‬با‭ ‬همکاران‭ ‬مرد‭ ‬خود‭ ‬مشارکت‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گسترش‭ ‬آگاهی‭ ‬درباره‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬و‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬فامیل‌‭ ‬و‭ ‬تربیت‭ ‬جوامع‭ ‬محلی‭ ‬کمک‭ ‬می‌کنند‭. ‬زنان‭ ‬برخوردار‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬معنوی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬همکاران‭ ‬کارآمدی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬و‭ ‬خشونت‭ ‬می‌باشند‭ ‬و‭ ‬سپری‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬آن‭ ‬هستند‭. ‬چنین‭ ‬زنانی‭ ‬عامل‭ ‬تغییر‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬فامیل‌‌ها‭ ‬و‭ ‬جوامع‭ ‬می‌باشند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬زنان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬کدام‭ ‬کارها‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭ ‬که‭ ‬مردان‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬دادن‭ ‬آنها‭ ‬نیستند؟‭ ‬

دگروال‭ ‬مها‭:‬‭ ‬قطعاً‭ ‬بیشتر‭ ‬بودن‭ ‬سابقه‭ ‬خدمت‭ ‬مردان‭ ‬در‭ ‬اردو،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬زنان،‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مردان‭ ‬آشنایی‭ ‬بیشتری‭ ‬با‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬نظامی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مهارت‭ ‬و‭ ‬مسلکی‌گرایی‭ ‬بیشتری‭ ‬برخوردار‭ ‬شوند‭. ‬بنابراین،‭ ‬کاری‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬که‭ ‬مردان‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬دادن‭ ‬آن‭ ‬نباشند،‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬عرصه‌های‭ ‬نظامی،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ماهیت‭ ‬آن‭ ‬عرصه‌ها‭ ‬و‭ ‬تناسب‭ ‬بیشتر‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬زنان،‭ ‬زنان‭ ‬کارآیی‭ ‬بیشتری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مردان‭ ‬دارند‭. ‬بطورمثال،‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬حضور‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬صلح‌بانی،‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬توانایی‭ ‬رسیدگی‭ ‬و‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬منعطف‭ ‬به‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬اطفال‭ ‬متضرر‭ ‬از‭ ‬خشونت‭ ‬و‭ ‬آوارگی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬درگیری‌های‭ ‬مسلحانه‭ ‬موفق‌تر‭ ‬از‭ ‬مردان‭ ‬عمل‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭ ‬چون‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬آسیب‌پذیر‭ ‬نزدیک‌تر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬بهتر‭ ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬نمایند‭. ‬همچنان‭ ‬زنان،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬داشتن‭ ‬شخصیت‭ ‬حساس‭ ‬و‭ ‬خصوصیات‭ ‬عاطفی،‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬بهتری‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬درک‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬گروپ‌‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭. ‬

یونیپاث‭: ‬جامعه‭ ‬چقدر‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬نظامی‭ ‬استقبال‭ ‬می‌کند؟

دگروال‭ ‬مها‭:‬‭ ‬از‭ ‬اوایل‭ ‬دهه‭ ‬50‭ ‬میلادی،‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬ملک‭ ‬حسین،‭ ‬کوشش‌های‭ ‬موثری‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬مشارکت‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬خالصانه‭ ‬این‭ ‬گروپ‌‭ ‬در‭ ‬هدایت‭ ‬پروسه‭ ‬پیشرفت،‭ ‬و‭ ‬پذیرش‭ ‬مسئولیت‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬برادران،‭ ‬بخصوص‭ ‬پس‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مجاز‭ ‬بودن‭ ‬حضور‭ ‬آنها‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬قانون‭ ‬اسلام،‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭. ‬همچنان،‭ ‬موفقیت‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬مدنی‭ ‬قطعاً‭ ‬بر‭ ‬کیفیت‭ ‬حضور‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬جایگاه‌های‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬بی‌تاثیر‭ ‬نیست‭. ‬با‭ ‬هدایت‭ ‬و‭ ‬کمک‌های‭ ‬مستمر‭ ‬عالی‌جناب،‭ ‬ملک‭ ‬عبدالله‭ ‬دوم‭ ‬بن‭ ‬الحسین،‭ ‬سرقومندان‭ ‬اعلی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح،‭ ‬نقش‭ ‬زنان‭ ‬نظامی‭ ‬تقویت‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬گروپ‌‭ ‬برای‭ ‬پذیرش‭ ‬وظایف‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬رهنمایی،‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬مستفید‭ ‬شده‌اند‭. ‬همچنان،‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬جایگاه‌هایی‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬استعدادهای‭ ‬ذاتی‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬مشکلات‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‌اند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬بار‭ ‬مسئولیت‭ ‬و‭ ‬ایفای‭ ‬موثر‭ ‬وظایف‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دوش‭ ‬بکشند‭. ‬

دگروال خالده حنا الطول از اردن جایزه بین‌المللی زنان شجاع را در سال 2018 از دست ملانیا ترامپ، بانوی اول ایالات متحده، دریافت نمود. این دگروال یکی از عالی‌رتبه‌ترین مسئولین امنیتی زن اردن است. آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتی

یونیپاث‭: ‬چگونه‭ ‬توانستید‭ ‬نقش‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جایگاه‌هایی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬نرسینگی‭ ‬و‭ ‬منشی‌گری‭ ‬ارتقا‭ ‬دهید؟

دگروال‭ ‬مها‭:‬‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬جزو‭ ‬نخستین‭ ‬موسسات‭ ‬اردن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬زمینه‭ ‬حضور‭ ‬همکارانه‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کرد‭. ‬پروگرام‌‌ها‭ ‬و‭ ‬مطالعات‭ ‬مختلفی‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬نقش‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬اجرا‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬تهیه‭ ‬دیتابیسی‭ ‬که‭ ‬فیصدی‭ ‬حضور‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬مشاغل‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬بدهد،‭ ‬یک‭ ‬پیمایش‭ ‬احصائیوی‭ ‬دوره‌ای‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬برای‭ ‬شناسایی‭ ‬مراکز‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬که‭ ‬نیاز‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬آنان‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬مرد‭ ‬دارند،‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬

یونیپاث‭: ‬کدام‭ ‬مشوق‌ها‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬زنان‭ ‬اردنی‭ ‬به‭ ‬اردو‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟

دگروال‭ ‬مها‭:‬‭ ‬زنان‭ ‬نظامی‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مزایایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬همکاران‭ ‬مرد‭ ‬آنها‭ ‬برقرار‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬برخوردار‭ ‬می‌شوند‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬مزایا‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬ماهانه‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مزایای‭ ‬مالی،‭ ‬درجه‭ ‬نظامی،‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬سند،‭ ‬ارتقای‭ ‬درجه،‭ ‬فرصت‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬مناصب‭ ‬مدیریتی،‭ ‬بیمه‭ ‬صحی،‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬بورسیه‭ ‬تحصیلی‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬اولادان،‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌ها‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور،‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬رخصتی‭ ‬ولادت‭ ‬و‭ ‬مهدطفل‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬وظیفه‭ ‬اشاره‭ ‬نمود‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬کدام‭ ‬شرایط‭ ‬برای‭ ‬ایفای‭ ‬وظیفه‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬اردو‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟

دگروال‭ ‬مها‭: ‬شرایط‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬اردو‭ ‬برای‭ ‬مردان‭ ‬و‭ ‬زنان‭ ‬یکسان‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬بعضی‭ ‬معافیت‌ها‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬خصوصیات‭ ‬فزیولوژیکی‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬زنان‭ ‬متقاضی‭ ‬باید‭ ‬حداقل‭ ‬18‭ ‬ساله‭ ‬باشند،‭ ‬وضعیت‭ ‬جسمانی‭ ‬آنها‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬اردو‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬معاینات‭ ‬طبی‭ ‬و‭ ‬مصاحبه‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬پذیرفته‭ ‬شوند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬آیا‭ ‬می‌توانید‭ ‬درباره‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬زنان‭ ‬عسکر‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬توضیحاتی‭ ‬ارائه‭ ‬کنید؟

دگروال‭ ‬مها‭:‬‭ ‬زنان‭ ‬اردنی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬قوای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬نظامی‭ ‬اشتراک‭ ‬نموده‭ ‬‌اند‭ ‬و‭ ‬وظایف‭ ‬واگذارشده‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬ماموریت‭ ‬را‭ ‬به‌خوبی‭ ‬انجام‭ ‬داده‌اند‭. ‬این‭ ‬موفقیت‌ها‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬تقویت‭ ‬دانش‭ ‬تخصصی،‭ ‬تصفیه‭ ‬مهارت‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬توانمندسازی‭ ‬آنان‭ ‬برای‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬عملیاتی‭ ‬واقعی‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬عرصه‌های‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬جنگی‭ ‬و‭ ‬نقاط‭ ‬درگیری‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬بیش‭ ‬از‭ ‬15‭% ‬زنان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شده‌اند‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2010،‭ ‬زنان‭ ‬اردوی‭ ‬اردن‭ ‬جزو‭ ‬قوای‭ ‬تمام‌وقت‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شفاخانه‭ ‬صحرایی‭ ‬غزه‭ ‬بودند‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2018،‭ ‬آنها‭ ‬جزو‭ ‬قوای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬جمهوری‭ ‬افریقای‭ ‬مرکزی،‭ ‬جمهوری‭ ‬دموکراتیک‭ ‬کنگو‭ ‬و‭ ‬صحرای‭ ‬غربی‭ ‬بودند‭. ‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬زنان‭ ‬نظامی‭ ‬اردنی‭ ‬چگونه‭ ‬اعتماد‭ ‬همکاران‭ ‬مرد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬نموده‌اند؟

دگروال‭ ‬مها‭:‬‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬ابتدا‭ ‬قائل‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬برابری‭ ‬بین‭ ‬اعضای‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬خود‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هیات‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬نظامی‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬و‭ ‬پیشبرد‭ ‬نقش‭ ‬زنان‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭. ‬این‭ ‬هیات‭ ‬بر‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬وظایف‭ ‬مساوی‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬مردان،‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ارائه‭ ‬تعلیمات‭ ‬لازم‭ [‬به‭ ‬زنان‭] ‬در‭ ‬همه‭ ‬عرصه‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬واگذاری‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬آنان‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬ایجاد‭ ‬فرصت‌های‭ ‬مساوی‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬تمایز‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬وطن،‭ ‬متمرکز‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬از‭ ‬پرسونل‭ ‬نظامی‭ ‬مسلکی‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬جنس‭ ‬استفاده‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬آنان‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬اندازه‭ ‬مورد‭ ‬احترام‭ ‬هستند‭. ‬زنان‭ ‬نظامی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬کوشش،‭ ‬کسب‭ ‬مهارت،‭ ‬تعهد‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬دقیق‭ ‬وظایف،‭ ‬اعتماد‭ ‬همکاران‭ ‬مرد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬نموده‌اند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬مردان‭ ‬نظامی‭ ‬چگونه‭ ‬می‌پذیرند‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬بپردازند؟

دگروال‭ ‬مها‭:‬‭ ‬شایستگی‭ ‬و‭ ‬درجه‭ ‬نظامی‭ ‬جزو‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬معیارهای‭ ‬نایل‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬جایگاه‌های‭ ‬مدیریتی‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن،‭ ‬صرف‌نظر‭ ‬از‭ ‬جنسیت،‭ ‬است‭. ‬دیدن‭ ‬زنانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جایگاه‌های‭ ‬ارشد‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند،‭ ‬موضوعی‭ ‬عادی‭ ‬است‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬مناصب‭ ‬مدیریتی‭ ‬کار‭ ‬می‌کنند‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬برای‭ ‬عساکر‭ ‬مرد‭ ‬یک‭ ‬موضوع‭ ‬کاملاً‭ ‬پذیرفته‌شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬تحول‭ ‬روند‭ ‬اشتغال‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬سلطنتی‭ ‬اشاره‭ ‬نمود‭. ‬زنان‭ ‬به‭ ‬چنان‭ ‬موفقیت‌هایی‭ ‬دست‭ ‬یافته‌اند‭ ‬که‭ ‬مسیر‭ ‬رسیدن‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬بالاترین‭ ‬جایگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬درجه‌ها‭ ‬هموار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬آنها‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬جایگاه‌های‭ ‬عالی‭ ‬خدمت‭ ‬می‌کنند‭. ‬این‭ ‬موفقیت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬حاصل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬عقیده‭ ‬رسیده‌اند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توانایی‌ها‭ ‬و‭ ‬مهارت‌های‭ ‬گوناگون،‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خلاقیت‭ ‬و‭ ‬خصوصیات‭ ‬برجسته،‭ ‬می‌توان‭ ‬کارهای‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬وطن‌شان‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬موفقیت‭ ‬آنها‭ ‬باعث‭ ‬پیشقدمی‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬پلان‌های‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬اداره‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬نظامی‭ ‬چیست؟‭ ‬

دگروال‭ ‬مها‭:‬‭ ‬من‭ ‬قصد‭ ‬دارم‭ ‬زمینه‭ ‬حضور‭ ‬بیشتر‭ ‬زنان‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬عرصه‌های‭ ‬خدمت‭ ‬مسلکی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬نمایم‭ ‬و‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬عرصه‌های‭ ‬نظامی‭ ‬تشکیل‭ ‬دهم‭. ‬این‭ ‬گروپ‌‌ها‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬به‭ ‬تولی‭ ‬تبدیل‭ ‬می‌شوند‭. ‬من‭ ‬همچنان‭ ‬قصد‭ ‬دارم‭ ‬مهارت‌های‭ ‬لسان‭ ‬انگلیسی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زنان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬تقویت‭ ‬نمایم‭ ‬تا‭ ‬زمینه‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬آنها‭ ‬ار‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬فرامرزی‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭. ‬تعداد‭ ‬مهدهای‭ ‬طفل‭ ‬باید‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬تعداد‭ ‬مراکز‭ ‬خدمات‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭. ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬برادر‭ ‬و‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تدوین‭ ‬پلان‌های‭ ‬عملی‭ ‬استراتژیک‭ ‬باید‭ ‬ادامه‭ ‬یابد‭.  

نظرات بسته شده است.