پیام رهبر کلیدی

خوشحال‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬دعوت‭ ‬صمیمانه‭ ‬مجله‭ ‬یونیپاث‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نوشتن‭ ‬مقاله‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬قبول‭ ‬کردم‭. ‬این‭ ‬نشریه‭ ‬که‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نشر‭ ‬می‌کند،‭ ‬بطور‭ ‬مسلکی‭ ‬به‭ ‬موضوعات‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬می‌پردازد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬قصد‭ ‬دارم‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬نقش‭ ‬دولت‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬شیوع‭ ‬جهانی‭ ‬ویروس‭ ‬کرونا‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬همکاری‭ ‬اردوهای‭ ‬برادر‭ ‬و‭ ‬متحد‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬شیوع‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬محلی‭ ‬و‭ ‬منطقوی‭ ‬بپردازم‭.‬
از‭ ‬روز‭ ‬نخست‭ ‬شیوع‭ ‬ویروس‭ ‬کرونا‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬ووهان‭ ‬چین،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن،‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬رسمی،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تفتیش‭ ‬وضعیت،‭ ‬ایجاد‭ ‬پروگرام‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬در‭ ‬بالاترین‭ ‬سطوح‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬شیوع‭ ‬جهانی‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬ختم‭ ‬ماه‭ ‬جنوری،‭ ‬دولت‭ ‬به‌سرعت‭ ‬ده‌ها‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬محصلین‭ ‬اردنی‭ ‬ساکن‭ ‬ووهان‭ ‬و‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬محصلین‭ ‬ساکن‭ ‬کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬را‭ ‬فراخواند‭.‬
دولت‭ ‬این‭ ‬گام‭ ‬فعالانه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هدایت‭ ‬مستقیم‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬ملک‭ ‬عبدا‭… ‬ابن‭ ‬الحسین‭ ‬دوم‭ (‬در‭ ‬پناه‭ ‬خدا‭ ‬باد‭) ‬برداشت‭. ‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬طرحِ‭ ‬پلانِ‭ ‬وقایوی،‭ ‬جدیت‭ ‬و‭ ‬هشیاری‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬رسمی‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬شیوع‭ ‬این‭ ‬مرض‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬15‭ ‬مارچ،‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬ملک‭ ‬عبدا‭… ‬به‭ ‬کشور‭ ‬بازگشت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کوشش‭ ‬خستگی‌ناپذیر‭ ‬مصروف‭ ‬نظارت‭ ‬بالای‭ ‬جلسات‭ ‬مرکز‭ ‬ملی‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬ضرورت‭ ‬ترکیب‭ ‬مساعی‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬شیوع‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬کامل‭ ‬می‌کند‭. ‬عالی‌جناب‭ ‬امرِ‭ ‬تشکیل‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬عملیات‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران،‭ ‬به‭ ‬سرپرستی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬و‭ ‬رایزنی‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬ذیربط،‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬به‭ ‬موضوعات‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬بحران،‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬صحت‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬شهروندان‭ ‬و‭ ‬ساکنان‭ ‬این‭ ‬پادشاهی‭ ‬می‌پردازد‭.‬
تشکیل‭ ‬بخش‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران،‭ ‬یک‭ ‬اقدام‭ ‬فعالانه‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬شیوع‭ ‬جهانی‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬بخش‭ ‬وظایف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬و‭ ‬عملیاتی‭ ‬ذریعه‭ ‬تطبیق‭ ‬سیستم‭ ‬هماهنگ‌سازی‭ ‬مستمر‭ ‬بین‭ ‬نمایندگان‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬رسمی‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد‭. ‬هدف‭ ‬آن،‭ ‬رفع‭ ‬سختی‌های‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬شهروندان‭ ‬بدون‭ ‬مختل‭ ‬کردن‭ ‬پروگرام‭ ‬و‭ ‬تصمیمات‭ ‬گرفته‌شده‭ ‬برای‭ ‬محدود‭ ‬کردن‭ ‬روند‭ ‬شیوع‭ ‬ویروس‭ ‬است‭.‬
قانون‭ ‬دفاع‭ ‬اردن‭ ‬انفاذ‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬ذریعه‭ ‬آن‭ ‬چندین‭ ‬دستور‭ ‬برای‭ ‬کنترول‭ ‬شیوع‭ ‬مرض‭ ‬صادر‭ ‬شد‭. ‬طبق‭ ‬این‭ ‬دستورهای‭ ‬دفاعی،‭ ‬پروگرام‭ ‬استقرار‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬پرسونل‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬ولایات،‭ ‬شهرها،‭ ‬قریه‌ها‭ ‬و‭ ‬محلات‭ ‬پادشاهی‭ ‬انکشاف‭ ‬یافت‭. ‬نخست‭ ‬و‭ ‬مهم‌تر‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬استقرار‭ ‬برای‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬شهروندان‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کنترول‭ ‬شیوع‭ ‬و‭ ‬محدود‭ ‬کردن‭ ‬مرض‭ ‬ذریعه‭ ‬توانمندسازی‭ ‬پرسونل‭ ‬تداوی‭ ‬و‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬تفتیش‭ ‬شیوع‭ ‬جهانی‭ ‬برای‭ ‬ایفای‭ ‬وظایف‭ ‬مرتبط،‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬
از‭ ‬لحظه‭ ‬انفاذ‭ ‬قانون‭ ‬دفاع،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬شهروندان‭ ‬اردن‭ ‬ضرورت‭ ‬این‭ ‬اقدامات‭ ‬را‭ ‬درک‭ ‬می‌کنند‭. ‬خوشبختانه‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬صحیح‭ ‬بود‭. ‬آگاه‌سازی‭ ‬شهروندان،‭ ‬اعتماد‭ ‬کلی‭ ‬آنان‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬خردمندانه‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬علاقه‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬امنیتی‭ ‬سطح‭ ‬هماهنگی‭ ‬و‭ ‬هم‌افزایی‭ ‬را‭ ‬ارتقا‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬محدود‭ ‬شدن‭ ‬وسعت‭ ‬شیوع‭ ‬مرض‭ ‬کمک‭ ‬کرد‭.‬
مقدمه‭ ‬این‭ ‬اقدامات،‭ ‬اقدام‭ ‬قومندانی‭ ‬عمومی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬اجرای‭ ‬پروگرام‭ ‬بازسازی‭ ‬بخش‌ها‭ ‬و‭ ‬تشکیلات‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬اواسط‭ ‬سال‭ ‬2018‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تضمین‭ ‬توانایی‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬خطرات‭ ‬تهدیدکننده‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬اردن‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬منابع‭ ‬موجود‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬زمینه‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬متحدان‭ ‬و‭ ‬شرکا‭ ‬از‭ ‬ملت‌های‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬برادر،‭ ‬و‭ ‬نوسازی،‭ ‬تقویت‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬تخنیکی‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬در‭ ‬عصر‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬ساخت‭.‬
بازسازی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ارکان‭ ‬اصلی‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تغییرات،‭ ‬سازگاری‭ ‬با‭ ‬تحولات‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬ابزارها‭ ‬و‭ ‬روش‌های‭ ‬جدید‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‭ ‬مقدس‭ ‬حفظ‭ ‬حرمت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬پادشاهی‭ ‬توانمند‭ ‬ساخته‭ ‬است‭. ‬شاید‭ ‬موثریت‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬نوسازی‭ ‬در‭ ‬کیفیت‭ ‬مقابله‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬ویروس‭ ‬کرونا‭ ‬ذریعه‭ ‬هماهنگی‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬مستمر‭ ‬با‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬نمود‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کند‭.‬
قوای‭ ‬مسلح‭ ‬وظیفه‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬تروریست‭ ‬افراط‌گرا‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬متحد‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬منطقوی،‭ ‬ذریعه‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬مانورهای‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬که‭ ‬توانایی‌های‭ ‬مسلکی‭ ‬عساکر‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬عملیاتی‭ ‬مشترک‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬می‌کند،‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارند‭.‬
ما،‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬قوای‭ ‬امریکایی،‭ ‬دومین‭ ‬کانفرنس‭ ‬بین‌المللی‭ ‬سالانه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم،‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬امنیت‭ ‬هوشمند‮»‬‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ‬کردیم‭. ‬72‭ ‬کشور‭ ‬دوست‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کانفرنس‭ ‬بالای‭ ‬ضرورت‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬انواع‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬فکری‭ ‬و‭ ‬تروریزم‭ ‬که‭ ‬زندگی‭ ‬مردم،‭ ‬جوامع‭ ‬و‭ ‬ملت‌ها‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬می‌کند،‭ ‬تاکید‭ ‬کردند‭.‬
از‭ ‬روز‭ ‬نخست،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬صحیح‭ ‬تشخیص‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬فکری‭ ‬و‭ ‬تروریزم‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬می‌کند‭. ‬بنابراین،‭ ‬‮«‬مرکز‭ ‬نظامی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬افراط‌گرایی‮»‬‭ ‬برای‭ ‬اعطای‭ ‬درجه‭ ‬ماستری‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬ستراتیژی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬و‭ ‬تروریزم‭ ‬تاسیس‭ ‬شد‭.‬
در‭ ‬خاتمه،‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬متحدان‭ ‬و‭ ‬دوستان‌مان‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬مستمر‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬شیوع‭ ‬جهانی‭ ‬تشکر‭ ‬می‌کنم‭. ‬همچنان‭ ‬می‌خواهم‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن،‭ ‬خدمات‭ ‬امنیتی،‭ ‬موسسات‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬مساعی‭ ‬بسیار‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬ویروس‭ ‬کرونا‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬شهروندان‭ ‬و‭ ‬ساکنان‭ ‬این‭ ‬پادشاهی‭ ‬تشکر‭ ‬کنم‭.‬
تورن‭ ‬جنرال‭ ‬یوسف‭ ‬الحنیطی
لوی‭ ‬درستیز‭ ‬ارکان‭ ‬مشترک،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭/‬اردوی‭ ‬عرب

نظرات بسته شده است.