پیام رهبر کلیدی

می‌خواهم‭ ‬یونیپاث‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬این‭ ‬دعوت‭ ‬دوستانه‭ ‬تشکر‭ ‬کنم‭. ‬من‭ ‬معتقد‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مجله‭ ‬بستر‭ ‬مهمی‭ ‬برای‭ ‬گفتگو‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬نظرات‭ ‬و‭ ‬آرا‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬موضوع‭ ‬بحث‭ ‬امروز‭ ‬خوشحالم‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬دوستی‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬مهم‭ ‬بین‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬روابط‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬احترام‭ ‬متقابل،‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬مشترک‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬همه‭ ‬است‭. ‬همچنان‭ ‬خرسند‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تحمل‭ ‬در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬مدل‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬آن‭ ‬بشمول‭ ‬وزارت‭ ‬تحمل‭ ‬صحبت‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬وزارت‭ ‬در‭ ‬نوع‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سرتاسر‭ ‬جهان‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مدل‭ ‬همچنان‭ ‬بشمول‭ ‬اعلامیه‌ای‭ ‬است‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬امسال‭ – ‬سال‭ ‬2019‭ – ‬سال‭ ‬تحمل‭ ‬است‭.‬

پدر‭ ‬بنیانگذار‭ ‬ما،‭ ‬شیخ‭ ‬زاید‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬نهیان،‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬آموخت‭ ‬که‭ ‬تحمل‭ ‬یعنی‭ ‬زندگی‭ ‬کردن‭ ‬با‭ ‬دیگران‭ ‬در‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬دوستی،‭ ‬آشنا‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬و‭ ‬تصحیح‭ ‬تصورات‭ ‬غلط‭ ‬درباره‭ ‬یکدیگر‭. ‬او‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬این‭ ‬کار،‭ ‬از‭ ‬همگان‭ ‬خواست‭ ‬روابط‭ ‬مثبت‭ ‬بین‭ ‬همه‭ ‬فرهنگ‌ها‭ ‬و‭ ‬ادیان‭ ‬را‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬افتخار‭ ‬کامل‭ ‬به‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬ملی‭ ‬درک‭ ‬کنند‭. ‬بنا‭ ‬به‭ ‬کلام‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬شیخ‭ ‬زاید،‭ ‬تحمل‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬ساکنان‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬کمک‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬پیشرفت‭ ‬جامعه‭ ‬نقش‭ ‬مثبتی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬سهم‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬انتقال‭ ‬پیام‭ ‬تحمل‭ ‬و‭ ‬همزیستی‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬به‭ ‬جهان‭ ‬ایفا‭ ‬کنند‭. ‬در‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬که‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬بی‌ثباتی‭ ‬و‭ ‬درگیری‭ ‬فرقه‌ای‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬محرومیت‭ ‬و‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬است،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬به‭ ‬مقصدی‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬با‭ ‬آرامش‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬شایسته‌ای‭ ‬را‭ ‬می‌گذرانند‭. ‬مردم‭ ‬کشورها‭ ‬و‭ ‬فرقه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬درگیری‌های‭ ‬قومی‭ ‬و‭ ‬فرقه‌ای‭ ‬در‭ ‬سرزمین‌های‭ ‬خود‭ ‬فرار‭ ‬کرده‌اند‭. ‬آنها‭ ‬متوجه‭ ‬شده‌اند‭ ‬که‭ ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬اشخاصی‭ ‬از‭ ‬فرقه‌های‭ ‬دیگر‭ ‬که‭ ‬قبلاً‭ ‬در‭ ‬زادگاهشان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دشمن‭ ‬می‌دانستند‭ ‬دوست‭ ‬شوند،‭ ‬چون‭ ‬آموخته‌اند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬پربرکت‭ ‬توأم‭ ‬با‭ ‬تحمل‭ ‬و‭ ‬صلح‭ ‬زندگی‭ ‬کنند‭.‬

به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬ما‭ ‬علاقمند‭ ‬به‭ ‬برقراری‭ ‬روابط‭ ‬توأم‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬ذینفعان‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬جهانی‭ ‬هستیم‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬کلی‭ ‬متعهد‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬مردم‭ ‬همکاری‭ ‬نماییم‭ ‬تا‭ ‬شناخت‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬تمدن‌ها،‭ ‬فرهنگ‌ها‭ ‬و‭ ‬مذاهب‭ ‬مختلف‭ ‬را‭ ‬گسترش‭ ‬دهیم‭. ‬ما‭ ‬متعهد‭ ‬هستیم‭ ‬پیام‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬افراط‌گرایی،‭ ‬نژادپرستی،‭ ‬نفرت‭ ‬و‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬اشکال‭ ‬جداسازی‭ ‬و‭ ‬تبعیض‭ ‬به‭ ‬جهانیان‭ ‬منتقل‭ ‬کنیم‭. ‬ما‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬بنیانی‭ ‬تلقی‭ ‬می‌کنیم‭ ‬که‭ ‬روابط‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مثبت‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬استوار‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬یک‭ ‬نقطه‭ ‬آغاز‭ ‬مؤثر‭ ‬برای‭ ‬جهت‭ ‬مشارکت‭ ‬دادن‭ ‬همگان‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬صلح‭ ‬جهانی‭ ‬است‭.‬

تجربه‭ ‬موفق‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬تأیید‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬تحمل‭ ‬و‭ ‬همزیستی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬عوامل‭ ‬متعددی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬آن‌ها‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭: ‬رهبری‭ ‬آگاهانه‭ ‬و‭ ‬خردمند‭ ‬و‭ ‬جامعه‌ای‭ ‬اهل‭ ‬تحمل‭ ‬که‭ ‬خواهان‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬انسان‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬تحمل‭ ‬باشد‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬چنین‭ ‬کاری‭ ‬نیازمند‭ ‬نهادهای‭ ‬تعلیمی‭ ‬و‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬موفق،‭ ‬قوانین‭ ‬مناسب،‭ ‬و‭ ‬همبستگی‭ ‬نهادی،‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬یا‭ ‬خصوصی‭ ‬جهت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تعصبات‭ ‬و‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬است‭. ‬عوامل‭ ‬دیگر‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭ ‬احترام‭ ‬گذاشتن‭ ‬به‭ ‬دیگران،‭ ‬همزیستی‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬ارزش‌ها‭ ‬و‭ ‬اصول‭ ‬بشردوستانه‌ای‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬منحیث‭ ‬ساکنان‭ ‬این‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬آنها‭ ‬اشتراک‭ ‬نظر‭ ‬داریم‭.‬

من‭ ‬همیشه‭ ‬می‌گویم‭ ‬تحمل‭ ‬در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬تجسم‭ ‬زنده‌ای‭ ‬از‭ ‬آموزه‌های‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬امتداد‭ ‬طبیعی‭ ‬تاریخ،‭ ‬میراث‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬جغرافیایی‭ ‬برجسته‭ ‬این‭ ‬ملت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬اعصار‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬نقطه‭ ‬عبور‭ ‬مهم‭ ‬برای‭ ‬تمدن‌ها‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‌ها‭ ‬تبدیل‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی،‭ ‬تحمل‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬زندگی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬هماهنگ‭ ‬با‭ ‬دیگران‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬گذاشتن‭ ‬به‭ ‬اعتقادات‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬آنها‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر‭ ‬این‭ ‬درک‭ ‬آگاهانه‭ ‬که‭ ‬کثرت‌گرایی‭ ‬و‭ ‬تنوع،‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬جمعیتی،‭ ‬منبع‭ ‬قدرت‭ ‬جوامع‭ ‬بشری‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی،‭ ‬تحمل‭ ‬ابزار‭ ‬بیان‭ ‬قدرتمند‭ ‬رهبری‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬میل‭ ‬به‭ ‬داشتن‭ ‬زندگی‭ ‬توأم‭ ‬با‭ ‬کرامت‭ ‬برای‭ ‬همگان‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی،‭ ‬تحمل‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬وظیفه‭ ‬اخلاقی‭ ‬بوده‭ ‬بلکه‭ ‬ابزاری‭ ‬بنیادین‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬فراگیر‭ ‬و‭ ‬پایدار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬فرصت‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬پیشرفت‭ ‬جامعه‭ ‬کاملاً‭ ‬سهیم‭ ‬باشند‭. ‬

در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی،‭ ‬تجربه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬تحمل‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬مسئولیت‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬و‭ ‬بنیادگرایی‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬همه‭ ‬مردم،‭ ‬بشمول‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬نهادها‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬تجربه‭ ‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬صحه‭ ‬گذاشتن‭ ‬بر‭ ‬نقش‭ ‬تحمل‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬مستلزم‭ ‬همکاری‭ ‬گسترده‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬منطقوی‭ ‬است‭. ‬تشویق‭ ‬کردن‭ ‬تحمل‭ ‬باید‭ ‬همیشه‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬نظام‭ ‬بزرگتر‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬جهانی‭ ‬باشد‭. ‬همچنان‭ ‬می‌خواهم‭ ‬بالای‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬تأکید‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دین‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬پوششی‭ ‬برای‭ ‬خشونت‭ ‬یا‭ ‬نفرت‌پراکنی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬کاملاً‭ ‬غیرقابل‭ ‬قبول‭ ‬است‭. ‬

دیدار‭ ‬پاپ‭ ‬فرانسیس‭ ‬و‭ ‬امام‭ ‬کلان‭ ‬الازهر‭ ‬شیخ‭ ‬احمد‭ ‬التائب،‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬دعوت‭ ‬کریمانه‭ ‬اعلی‌حضرت‭ ‬شیخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زاید‭ ‬آل‭ ‬نهیان‭ ‬اتفاقی‭ ‬بسیار‭ ‬تاریخی‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬چارچوکاتی‭ ‬مؤثر‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬روابط‭ ‬و‭ ‬مشارکت‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬مبانی‭ ‬اخلاقی‭ ‬استوار‭ ‬جهت‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬پیشرفت،‭ ‬سعادت‭ ‬و‭ ‬صلح‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

ما‭ ‬کاملاً‭ ‬اطمینان‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬اعلامیه‭ ‬برادری‭ ‬بشریت‭ ‬که‭ ‬ذریعه‭ ‬ابوظبی‭ ‬صادر‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬انشاالله‭ ‬نقطه‭ ‬آغاز‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬صحه‭ ‬گذاشتن‭ ‬بر‭ ‬نقش‭ ‬برادری‭ ‬بشریت‭ ‬در‭ ‬گسترش‭ ‬ارزش‌های‭ ‬صلح‭ ‬جهانی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬بشمول‭ ‬نقش‭ ‬برادری‭ ‬بشریت‭ ‬در‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی،‭ ‬نیل‭ ‬به‭ ‬سعادت‭ ‬انسان،‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬آینده‭ ‬کره‭ ‬زمین‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬محیط‭ ‬زیست،‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬ارزش‌های‭ ‬بشردوستانه‭ ‬است‭. ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬فقر‭ ‬و‭ ‬مریضی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬نقش‭ ‬دارد‭.‬

شیخ‭ ‬نهیان‭ ‬بن‭ ‬مبارک‭ ‬آل‭ ‬نهیان

وزیر‭ ‬تحمل،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی

نظرات بسته شده است.