پیام رهبر کلیدی

بنده‭ ‬از‭ ‬فرصتی‭ ‬که‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬اختیارم‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬تا‭ ‬مقدمه‌ای‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬نسخه‭ ‬خاص‭ ‬از‭ ‬مجله‭ ‬یونیپاث‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬نظامیان‭ ‬در‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬رهبران‭ ‬ملکی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد‭ ‬ارائه‭ ‬کنم‭ ‬سپاسگذاری‭ ‬می‌کنم‭. ‬رویدادهای‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬این‭ ‬مفهوم‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬عمان،‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬تایید‭ ‬کرد‭. ‬

در‭ ‬جریان‭ ‬بیشتر‭ ‬سال‭ ‬2020،‭ ‬نظامیان‭ ‬قوای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬همه‌گیری‭ ‬جهانی‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬بودند‭ ‬را‭ ‬یاری‭ ‬رساندند‭. ‬پیلوتان،‭ ‬عساکر‭ ‬و‭ ‬ملوانان‭ ‬به‭ ‬انفاذ‭ ‬قوانین‭ ‬قرنطین،‭ ‬ایجاد‭ ‬شفاخانه‌‌های‭ ‬صحرایی‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬آلوده‭ ‬به‭ ‬ویروس،‭ ‬ضدعفونی‭ ‬کردن‭ ‬اماکن‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬ارسال‭ ‬دواها‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬نجات‌بخش‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬دوردست‭ ‬پرداختند‭. ‬اینجا‭ ‬در‭ ‬عمان،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬سلطان‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬مساعی‭ ‬دولتی‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬شیوع‭ ‬ویروس،‭ ‬ذریعه‭ ‬ارائه‭ ‬کمک‌های‭ ‬ضروری‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬تحت‭ ‬قرنطین،‭ ‬بازی‭ ‬کردند‭. ‬

عمان‭ ‬اخیراً‭ ‬پنجاهمین‭ ‬سالگرد‭ ‬رنسانس‭ ‬مدرن‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جشن‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬جریان‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬انکشاف‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬چشمگیر‭ ‬خود‭ ‬تحت‭ ‬مدیریت‭ ‬خردمندانه‭ ‬پادشاه‭ ‬فقید،‭ ‬سلطان‭ ‬قابوس،‭ ‬و‭ ‬جانشین‭ ‬او،‭ ‬جلالت‭ ‬مآب‭ ‬سلطان‭ ‬هیثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬آل‭ ‬سعید،‭ ‬را‭ ‬گرامی‭ ‬داشت‭. ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬سلطان‭ ‬مکلف‭ ‬به‭ ‬ظرفیت‌سازی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تجهیز‭ ‬قوا‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬مهارت‌های‭ ‬ضروری‭ ‬هستند‭. ‬جلالت‭ ‬مآب‭ ‬سلطان‭ ‬هیثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬آل‭ ‬سعید،‭ ‬قوماندان‭ ‬اعلی،‭ ‬با‭ ‬‮«‬چشم‌انداز‭ ‬2040‭ ‬عمان‮»‬‭ ‬این‭ ‬حق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬خود‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬قوایی‭ ‬مدرن‭ ‬تبدیل‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬عزیزمان‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬دستاوردهای‭ ‬امنیت،‭ ‬ثبات‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬صلح‭ ‬ادامه‭ ‬دهند‭.‬

جلالت‭ ‬مآب‭ ‬بالای‭ ‬اهمیت‭ ‬مشارکت‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬تضمین‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬تاکید‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬‮«‬این‭ ‬هدف‭ ‬بدون‭ ‬وجود‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬مدرنی‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬بخشها‭ ‬و‭ ‬ارکان‭ ‬آن‭ ‬کاملاً‭ ‬مجهز‭ ‬و‭ ‬ورزیده‭ ‬باشند،‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬نمی‌آمد‭. ‬این‭ ‬هدف‭ ‬بدون‭ ‬وجود‭ ‬خدمات‭ ‬امنیتی‭ ‬که‭ ‬ثبات‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬تضمین‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬شهروندان‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬می‌کنند،‭ ‬محقق‭ ‬نمی‌شد‭. ‬ما‭ ‬نقش‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬نهادها‭ ‬در‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬دستاوردهای‭ ‬سلطان‌نشین‭ ‬را‭ ‬ارج‭ ‬می‌نهیم،‭ ‬حمایت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬اعلان‭ ‬می‌کنیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬آنها‭ ‬افتخار‭ ‬می‌کنیم‭.‬‮»‬

یکی‭ ‬از‭ ‬نمونه‌های‭ ‬اخیر‭ ‬این‭ ‬نقش‭ ‬مداخله‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬سلطان‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬ظفار‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬2020‭ ‬برای‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬آسیب‌دیدگان‭ ‬گردباد‭ ‬قدرتمند‭ ‬گر‭ ‬استوایی‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬مدتی‭ ‬که‭ ‬اردوی‭ ‬سلطنتی‭ ‬عمان‭ ‬مصروف‭ ‬گزمه‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬بود،‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬سلطنتی‭ ‬عمان‭ ‬شهروندان‭ ‬گرفتار‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬قریه‌جات‭ ‬را‭ ‬نجات‭ ‬داد‭. ‬انجینران‭ ‬نظامی‭ ‬برای‭ ‬تخلیه‭ ‬سیلاب‭ ‬و‭ ‬ترمیم‭ ‬لین‌های‭ ‬برق‌رسانی‭ ‬قطع‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬مستقر‭ ‬شدند‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬به‭ ‬تداوی‭ ‬مدنی‌های‭ ‬مصدوم‭ ‬پرداختند‭.‬

برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬حمله‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ (‬WMD‭) ‬–‭ ‬چه‭ ‬کیمیاوی،‭ ‬بیالوجیک‭ ‬یا‭ ‬رادیولوجیک‭- ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬سلطان‭ ‬بر‭ ‬مساله‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬تاکید‭ ‬نموده‭ ‬اند‭. ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2020،‭ ‬افسران‭ ‬و‭ ‬افسران‭ ‬ضابط‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬مانورهای‭ ‬ضد‭ ‬WMD‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬مربیان‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬تمرین‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کیمیاوی،‭ ‬بیالوجیک‭ ‬و‭ ‬رادیولوجیک‭ ‬پرداختند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬گروپ‌‌هایی‭ ‬از‭ ‬مستخدمان‭ ‬دولتی‭ ‬عمان،‭ ‬نمایندگان‭ ‬اداره‭ ‬عمومی‭ ‬دفاع‭ ‬مدنی،‭ ‬امبولانس‌ها‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭. ‬واضح‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬حملات‭ ‬واقعی‭ ‬علیه‭ ‬قوای‭ ‬عمانی،‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬این‭ ‬نهادهای‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬مدنی‭ ‬ضرورت‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬

‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬رویدادهای‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر،‭ ‬کشورها‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬زمان‭ ‬دیگری‭ ‬اهمیت‭ ‬یک‭ ‬رویکرد‭ ‬یکپارچه‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬نهادهای‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬غیرنظامی‭ ‬می‌شود،‭ ‬را‭ ‬اذعان‭ ‬می‌کنند‭. ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬دولت‌ها‭ ‬دیگر‭ ‬یک‭ ‬موضوع‭ ‬تشریفاتی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬مهم‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬وقایع‭ ‬عاجل‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬پیچیده‭ ‬امروز‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬

جلالت‭ ‬مآب‭ ‬سید‭ ‬شهاب‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬آل‭ ‬سعید‭ ‬

معین‭ ‬صدراعظم‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬دفاعی‭ ‬

سلطان‌نشین‭ ‬عمان‭ ‬

نظرات بسته شده است.