نجات انسان‌ها در ابوظبی

ایجاد پروگرام‌ صحی تداوی ترضیضات، سوختگی و توان‌بخشی در امارات متحده عربی با همکاری ایالات متحده در شهر صحی شیخ شخبوط

وقتی‭ ‬قوای‭ ‬محاربوی‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬نبرد‭ ‬درگیر‭ ‬هستند،‭ ‬ضرورت‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬مراقبت‭ ‬پیشرفته‭ ‬ترضیضات،‭ ‬حیاتی‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬شفاخانه‭ ‬موثری‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬یک‭-‬ساعتی‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬باشد،‭ ‬احتمال‭ ‬جان‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬بردن‭ ‬از‭ ‬صدمات‭ ‬مرگبار‭ ‬بالقوه‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬افزایش‭ ‬می‌یابد‭. ‬داکتران‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مقطع‭ ‬زمانی‭ ‬‮«‬ساعت‭ ‬طلایی‮»‬‭ ‬می‌گویند‭.‬به‭ ‬لطف‭ ‬همکاری‭ ‬صحی‭ ‬بین‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ (‬UAE‭) ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬شهر‭ ‬صحی‭ ‬شیخ‭ ‬شخبوط‭ (‬SSMC‭) ‬در‭ ‬ابوظبی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انکشاف‭ ‬امکانات‭ ‬طبی‭ ‬پیشرفته‭ ‬ترضیضات،‭ ‬سوختگی‭ ‬و‭ ‬احیای‭ ‬مجدد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬خدمت‭ ‬رساندن‭ ‬به‭ ‬ملکی‌های‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬صدمه‭ ‬دیدگان‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬نیز‭ ‬خدمت‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬

ماموریت‭ ‬صحی‭ ‬ترضیضات،‭ ‬سوختگی‭ ‬و‭ ‬احیای‭ ‬مجدد‭ (‬TBRM‭) ‬در‭ ‬ابوظبی‭ ‬بشمول‭ ‬فعالیت‭ ‬داکتران،‭ ‬نرس‌ها‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬گروپ‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬نظامی‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬است‭. ‬گروپ‌‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬امکانات‭ ‬گسترده‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬یک‭ ‬شفاخانه‭ ‬ملکی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬ارائه‭ ‬پشتیبانی‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬جنگ‭ ‬برخوردار‭ ‬است،‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنند‭.‬

دگروال‭ ‬بریگیلدا‭ ‬تنزا،‭ ‬افسر‭ ‬اجراییوی‭ ‬پروگرام‭ ‬TBRM‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬24‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬منحیث‭ ‬داکتر‭ ‬در‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬مصروف‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬فعالیت‭ ‬TBRM‭ ‬تقویت‌کننده‭ ‬مساعی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬کشورهای‭ ‬همکار‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬مرکز‭ ‬ترضیضات‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬یک‭ ‬سکوی‭ ‬تعلیمی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهانی‭ ‬برای‭ ‬متخصصین‭ ‬طبی‭ ‬ترضیضات،‭ ‬سوختگی‭ ‬و‭ ‬احیای‭ ‬مجدد‭ ‬اداره‭ ‬دفاع‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬‮»‬

این‭ ‬همکاری‭ ‬طبی‭ -‬با‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭- ‬در‭ ‬سال‭ ‬2018‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬نقشه‭ ‬راه‭ ‬همکاری‭ ‬دفاعی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭/‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬گفتمان‭ ‬مشترک‭ ‬نظامی‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭. ‬شهر‭ ‬صحی‭ ‬جدیدالتاسیس‭ ‬شیخ‭ ‬شخبوط‭ ‬انتخاب‭ ‬منطقی‭ ‬برای‭ ‬ماموریت‭ ‬TBRM‭ ‬بود‭. ‬با‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬بشمول‭ ‬741‭ ‬تخت،‭ ‬440‭ ‬داکتر‭ ‬و‭ ‬1‭,‬800‭ ‬نرس،‭ ‬کلانترین‭ ‬شفاخانه‭ ‬کشور‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬کلینیک‭ ‬مایو،‭ ‬مرکز‭ ‬صحی‭ ‬اعمار‭ ‬مجدد‌شده‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬اداره‭ ‬می‌شود‭. ‬گروپ‌‭ ‬TBRM،‭ ‬ضمن‭ ‬اجزای‭ ‬نظامی،‭ ‬بشمول‭ ‬مسئولینی‭ ‬از‭ ‬ریاست‭ ‬صحت‭ ‬ابوظبی،‭ ‬کمپنی‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬ابوظبی‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬نیز‭ ‬می‌شود‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬تجهیز‭ ‬مکمل‭ ‬این‭ ‬مرکز،‭ ‬گروپ‌‭ ‬TBRM‭ ‬بشمول‭ ‬استقرار‭ ‬چرخشی‭ ‬جراحان،‭ ‬مسلکی‌های‭ ‬انستیزی،‭ ‬نرس‌ها‭ ‬اتاق‭ ‬عمل‭ ‬و‭ ‬تخنیکرها‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬کارمندان‭ ‬TBRM‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬مشاوره،‭ ‬تعلیم،‭ ‬رهنمایی‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬تخنیکی‭ ‬خواهند‭ ‬پرداخت‭ ‬تا‭ ‬SSMC‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مرکز‭ ‬معتبر‭ ‬ترضیضات‭ ‬مبدل‭ ‬سازند‭. ‬

SSMC‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬دارا‭ ‬بودن‭ ‬توانایی‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬دچار‭ ‬صدمات‭ ‬شدید،‭ ‬وظیفه‭ ‬اصلی‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬ملکی‌های‭ ‬مصدوم‭ ‬در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭. ‬SSMC‭ ‬هم‌اکنون‭ ‬مرکز‭ ‬اصلی‭ ‬ترضیضات‭ ‬در‭ ‬ابوظبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬1‭,‬800‭ ‬مریض‭ ‬ترضیضات‭ ‬را‭ ‬بستری‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬دگرمن‭ ‬بریان‭ ‬گویت‭ (‬Brian Gavitt‭)‬،‭ ‬جراح‭ ‬ترضیضات‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬بخش‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬صحی‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬مرجعی‭ ‬برای‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬تمام‭ ‬منطقه‭ ‬است‭. ‬ماموریت‭ ‬گروپ‌‭ ‬TBRM‭ ‬به‌کارگیری‭ ‬تخصص‌های‭ ‬موجود‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬سیستم‭ ‬چند‭-‬رشته‌ای‭ ‬ترضیضات‭ ‬با‭ ‬استندردهای‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬ابوظبی‭ ‬برای‭ ‬پوشش‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬مراحل‭ ‬مختلف‭ ‬ترضیضات‭ ‬از‭ ‬تداوی‭ ‬مصدومیت‭ ‬تا‭ ‬ادغام‭ ‬مجدد‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬همزمان‭ ‬مراکز‭ ‬ترضیضات‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬گسترده‭ ‬ترضیضات،‭ ‬آمار‭ ‬نجات‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ترضیضات‭ ‬بهبود‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬خواهد‭ ‬یافت‭.‬‮»‬

در‭ ‬گذشته،‭ ‬عساکر‭ ‬دچار‭ ‬صدمات‭ ‬شدید‭ ‬اکثراً‭ ‬به‭ ‬شفاخانه‌های‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬جاهایی‭ ‬مانند‭ ‬جرمنی‭ ‬منتقل‭ ‬می‌شدند‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اولویت‌های‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬بهبود‭ ‬کیفیت‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬آسیب‌دیدگان‭ ‬جنگی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬کشورهای‭ ‬همکار‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬بود‭. ‬ماموریت‭ ‬TBRM‭ ‬در‭ ‬SSMC‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬است‭.‬

سازماندهندگان‭ ‬پروژه‭ ‬اعلان‭ ‬کردند‭ ‬که‭: ‬‮«‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬مدیریت‭ ‬جمعی‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬رسمی،‭ ‬عناصر‭ ‬حیاتی‭ ‬برای‭ ‬موفقیت‭ ‬درازمدت‭ ‬این‭ ‬سیستم‌‭ ‬فراهم‭ ‬می‌شود‭.‬‮»‬‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬حالت‭ ‬ایده‌آل،‭ ‬تداوم‭ ‬TBRM‭ ‬دوران‭ ‬جنگ‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬نباید‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ضرورت،‭ ‬ما‭ ‬آماده‭ ‬خدمت‌رسانی‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭.‬‮»‬‭ 

نظرات بسته شده است.