مشارکت

 

درمجله یونیپاث سهم بگیرید

همه نظریات حکایوی، نامه به مدیر مسئول، مقالات حاوی نظریات، عکس ها، و دیگر مسائل را به دفتر مدیریت مسئول یونیپاث به آدرس الکترونیکی CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MILبفرستید.

چگونگی مراتب ارسال

 

  • ترجیح داده میشود تا محتوای متن به زبان مادری تان باشد. یونیپاث مسئول ترجمه مطالب می باشد.

  • مقالات نباید از مرز 1500 لغت بگذرد.

  • لطفاً شرح حال مختصر و معلومات در مورد چگونگی تماس با خود تان را ضمیمه هر مطلب ارسالی نمائید.

  • حجم دیجیتالی عکس باید حد اقل 1 میگا بایت باشد.

حق 

مؤلفین مطالب حق تصاحب آنرا دارند. مع الوصف آن، ما حق تعدیلات در مقالات را به منظور جا دادن و پیرایش سبک آن را محفوظ نگهمیداریم. ارسال مقالات متضمن طبع و نشر آن نمی باشد. با یاری رسانیدن به یونیپاث شما با این شرایط موافقت می نمائید.

 برای اشتراک مجانی

لطفاً به آدرس الکترونیکی CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MILایمیل خویش را بفرستید.

و یا اینکه به آدرس ذیل برای Unipath نامه بفرستید:

U.S. Central Command7115 S. Boundary Blvd.MacDill AFB, FL 33621 USA

لطفاً اسم، شغل، القاب رسمی و یا سمت، ادرس پوستی و ادرس ایمیلی تان را شامل سازید.