قوای سعودی در  خط مقدم مبارزه  با کووید- 19

قوای سعودی در خط مقدم مبارزه با کووید- 19

کارکنان‭ ‬یونیپاث
در‭ ‬گیراگیر‭ ‬شیوع‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان،‭ ‬ااداره‭ ‬خدمات‭ ‬طبی‭ ‬قوای‭ ‬مسلحب‭ ‬در‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬برای‭ ‬بسیج‭ ‬شفاخانه‌ها،‭ ‬قطعات‭ ‬صحی‭ ‬سیار،‭ ‬مراکز‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬ناوگان‭ ‬طیاره‌های‭ ‬صحی‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬صحت‭ ‬اقدام‭ ‬کرد‭.‬
پرسونل‭ ‬صحی‭ ‬اردو‭ ‬نیز‭ ‬چندین‭ ‬پروگرام‭ ‬مراقبت‭ ‬صحی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬بیماران‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19،‭ ‬فامیل‌های‭ ‬آنان‭ ‬و‭ ‬مراجعین‭ ‬اجرا‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬روند‭ ‬بهبود‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬شیوع‭ ‬مرض‭ ‬سرعت‭ ‬بگیرد‭. 
یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پروگرام‌ها‭ ‬ابه‭ ‬من‭ ‬اطمینان‭ ‬بدهب‭ ‬نام‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬سافتویر‭ ‬کانفرنس‭ ‬تصویری‭ ‬برای‭ ‬معاینه‭ ‬مجازی‭ ‬مریضان‭ ‬تحت‭ ‬بستر،‭ ‬بدون‭ ‬انتقال‭ ‬مرض‭ ‬به‭ ‬اقارب‭ ‬و‭ ‬دوستان،‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شد‭. ‬
پروگرام‭ ‬احمایت‭ ‬روانیب‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬مشاوره‭ ‬تلیفونی‭ ‬به‭ ‬لسان‌های‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬انگلیسی‭ ‬می‌پرداخت‭. ‬پروگرام‭ ‬دیگری‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬اما‭ ‬آماده‌ایمب‭ ‬به‭ ‬پرسونل‭ ‬صحی‭ ‬داوطلب‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬کووید‭ ‬کمک‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬پروگرام‭ ‬اصحتمند‭ ‬باشب‭ ‬مخصوص‭ ‬رسانیدن‭ ‬دوا‭ ‬به‭ ‬مریضان‭ ‬تحت‭ ‬بستر‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬بود‭.‬
این‭ ‬اداره‭ ‬24‭ ‬شفاخانه،‭ ‬147‭ ‬کلینیک‭ ‬و‭ ‬تعدادی‭ ‬شفاخانه‭ ‬سیار‭ ‬و‭ ‬صحرایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬پادشاهی‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬دارد‭.‬
دکتر‭ ‬احمد‭ ‬الامری،‭ ‬مدیرکل‭ ‬این‭ ‬اداره،‭ ‬کیفیت‭ ‬بالای‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬را‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬تصمیمات‭ ‬مدیریتی‭ ‬سنجیده‭ ‬در‭ ‬ریاض‭ ‬دانست‭.‬
دکتر‭ ‬احمد‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬امراقبت‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬چشمگیری‭ ‬که‭ ‬ااداره‭ ‬خدمات‭ ‬صحیب‭ ‬از‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬ولیعهد،‭ ‬معاون‭ ‬صدراعظم‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع،‭ ‬ملک‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزیز،‭ ‬و‭ ‬معاونش،‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬شاهزاده‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزیز‭ ‬دریافت‭ ‬می‌کند،‭ ‬نمادی‭ ‬از‭ ‬علاقه‭ ‬مدیران‭ ‬عالی‭ ‬به‭ ‬بهبود‭ ‬کیفیت‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬استب‭. ‬
منابع‭ ‬خبرگزاری‭ ‬سعودی