قرغزستان و معرفی پاسپورت‌های بایومتریک

کارکنان‭ ‬یونیپاث

قرغزستان‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬تبدیل‭ ‬همه‭ ‬پاسپورت‭ ‬های‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬پاسپورت‭ ‬های‭ ‬جدید‭ ‬بایومتریک‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2021‭ ‬را‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬منطقوی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬

مجرمینی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬جعل‭ ‬پاسپورت‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬و‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سفر‭ ‬می‌کنند،‭ ‬مشکلاتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬قرغزستان‭ ‬ایجاد‭ ‬نموده‌اند‭. ‬به‭ ‬راپور‭ ‬مجلس‭ ‬قرغزستان،‭ ‬گروپ‌های‭ ‬مجرم‭ ‬در‭ ‬روسیه‭ ‬فروش‭ ‬پاسپورت‌های‭ ‬جعلی‭ ‬قرغزستان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منبع‭ ‬عاید‭ ‬پرسودی‭ ‬تبدیل‭ ‬کرده‌اند‭.‬

پاسپورت‭ ‬های‭ ‬بایومتریک‭ ‬ضمن‭ ‬ثبت‭ ‬عکس‭ ‬استندرد‭ ‬و‭ ‬نام‭ ‬دارنده،‭ ‬حاوی‭ ‬مدارهای‭ ‬مایکروسکوپیک‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬معلومات‭ ‬هویتی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬نشان‭ ‬انگشت‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬ثبت‭ ‬می‌شود‭.‬پاسپورت‌های‭ ‬جدید‭ ‬بایومتریک‭ ‬دارای‭ ‬30‭ ‬خصوصیت‭ ‬امنیتی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬جعل‭ ‬کردن‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬مشکل‭ ‬می‌سازد‭.‬

در‭ ‬می‭ ‬2020،‭ ‬قرغزستان‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬1‭.‬5‭ ‬ملیون‭ ‬پاسپورت‭ ‬برای‭ ‬شهروندان‭ ‬خودش‭ ‬قرارداد‭ ‬سه‭-‬ساله‌ای‭ ‬با‭ ‬کمپنی‭ ‬جرمنی‭ ‬Mühlbauer ID Services GmbH‭ ‬منعقد‭ ‬کرد‭. ‬

تا‭ ‬زمان‭ ‬رایج‭ ‬شدن‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پاسپورت‌های‭ ‬صادرشده‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2021،‭ ‬مسئولین‭ ‬قرغزستان‭ ‬قصد‭ ‬دارند‭ ‬کارت‭ ‬هویتی‭ ‬بایومتریک‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مصارف‭ ‬داخلی‭ ‬صادر‭ ‬کنند‭.‬

پاسپورت‌های‭ ‬بایومتریک‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬شهروندان‭ ‬به‌اشتباه‭ ‬منحیث‭ ‬مجرم‭ ‬شناسایی‭ ‬شوند‭. ‬این‭ ‬پاسپورت‭ ‬ها‭ ‬فرصت‌های‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬برای‭ ‬شهروندان‭ ‬فراهم‭ ‬خواهد‭ ‬ساخت‭. ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2021،‭ ‬قرغزستان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬معدود‭ ‬کشورهایی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬همچنان‭ ‬از‭ ‬پاسپورت‌های‭ ‬قدیمی‭ ‬و‭ ‬کمتر‭-‬پیچیده‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کرد‭. 

منابع‭: ‬Azattyk‭ ‬،Gezitter‭ ‬،Eurasianet

نظرات بسته شده است.