سرمایه‌گذاری در امنیت

قوای‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬تعلیم و‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬شرکای‭ ‬چند‭ ‬ملیتی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد

احمد‭ ‬مرید‭ ‬پرتو،‭ ‬نماینده‭ ‬ارشد‭ ‬سابق‭ ‬ملت‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده

ایجاد قوای‭ ‬افغان‭ ‬که‭ ‬می‌توانند‭ ‬امنیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬نمایند،‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬دو‭ ‬دهه‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬درگیری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ (‬ANSF‭) ‬از‭ ‬اردوی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ (‬ANA‭) ‬و‭ ‬پولیس‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ (‬ANP‭) ‬تشکیل‭ ‬شده‌اند‭. ‬آن‌ها‭ ‬ارکان‭ ‬مهم‭ ‬برقراری‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهند‭.‬

زمانی‭ ‬که‭ ‬اردو‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2001‭ ‬تأسیس‭ ‬شد،‭ ‬هدف‭ ‬آن‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬قوایی‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬تبدیل‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬پناهگاهی‭ ‬امن‭ ‬برای‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬و‭ ‬شورشی‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬اعتقاد‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬اردوی‭ ‬قدرتمند‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬قومی‭ ‬متعادل،‭ ‬مورد‭ ‬احترام‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬جواب‌گوی‭ ‬دموکراتیک‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬باشد‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬ایجاد‭ ‬این‭ ‬موسسات‭ ‬مهم‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬اردوی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬پلیس‭ ‬ملی‭ ‬افغاسنتان‭ ‬باید‭ ‬قوای‭ ‬سازمان‭ ‬یافته،‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬و‭ ‬مجهزی‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬بتوانند‭ ‬ضروریات‭ ‬امنیتی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬پوره‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬بطور‭ ‬فزاینده‌ای‭ ‬ذریعه‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬تأمین‭ ‬مالی‭ ‬شوند‭.‬

تقریبا‭ ‬دو‭ ‬دهه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تاسیس‭ ‬قوای‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان،‭ ‬اکثر‭ ‬این‭ ‬ضروریات‭ ‬پوره‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬داستان‭ ‬موفقیت‭ ‬در‭ ‬دیموکراسی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬طالبان‭ ‬هستند‭. ‬با‭ ‬جلب‭ ‬اعتماد‭ ‬مردم،‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬صف‭ ‬اول‭ ‬درگیری‌ها‭ ‬هستند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬تصرف‭ ‬سرزمین‭ ‬ذریعه‭ ‬طالبان‭ ‬و‭ ‬گروپ‌های‭ ‬وابسته‭ ‬آنها‭ ‬جلوگیری‭ ‬کنند‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬اکثر‭ ‬قوای‭ ‬امریکایی‭ ‬و‭ ‬متحدان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2014،‭ ‬بیشترین‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬افغانستان‭ ‬متحمل‭ ‬شده‌اند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬معضلات‭ ‬عظیم‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬توانایی‌های‭ ‬جنگی‭ ‬خود‭ ‬توانمند‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬مداوما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬بهبود‭ ‬می‌یابند‭. ‬علیرغم‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬فراوان‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭- ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬مهارت‌های‭ ‬بهتر‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬شورشیان‭ ‬طالبان‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ – ‬عساکر‭ ‬افغان‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬پشتیبانی‭ ‬بیشتر‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬ائتلاف‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬بیشتر‭ ‬مصارف‭ ‬عملیات‭ ‬جنگی‭ ‬متکی‭ ‬هستند‭. ‬مطمئنا،‭ ‬این‭ ‬وابستگی‭ ‬به‭ ‬کمک‌های‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬تا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬صلح‭ ‬با‭ ‬طالبان‭ ‬و‭ ‬حرکت‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬خود‌اتکایی‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬اقتصادی‭ ‬ادامه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬

یک عسکر افغان، مسافرین را در پوسته‌ ولایت ننگرهار تلاشی می‌کند. رویترز

با‭ ‬این‭ ‬وجود،‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬افغانستان‭ ‬موثر‭ ‬بوده‌اند‭. ‬طرز‭ ‬مثال،‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پایتخت‭ ‬کابل،‭ ‬34‭ ‬مرکز‭ ‬ولایت‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬عمده‭ ‬جمعیتی‭ ‬فراهم‭ ‬می‌سازد‭ ‬و‭ ‬خطوط‭ ‬ارتباطی‭ ‬بین‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬می‌کند‭. ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬شورشیان‭ ‬طالبان‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬جنوبی‭ ‬و‭ ‬شرقی‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬مناقشه‭ ‬و‭ ‬کنترول‭ ‬بپردازند،‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬قوای‭ ‬افغان‭ ‬نتوانسته‭ ‬است‭ ‬مراکز‭ ‬مناطق‭ ‬یا‭ ‬مراکز‭ ‬ولایات‭ ‬را‭ ‬تصرف‭ ‬نماید‭.‬

در‭ ‬حقیقت،‭ ‬قوای‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬ولسوالی‌های‭ ‬خمیاب‭ ‬و‭ ‬قرقین‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬ولایت‭ ‬جوزجان‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬مدتها‭ ‬تحت‭ ‬کنترول‭ ‬طالبان‭ ‬بود،‭ ‬تصرف‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر،‭ ‬طالبان‭ ‬سطح‭ ‬بالایی‭ ‬از‭ ‬خشونت‭ ‬علیه‭ ‬قوای‭ ‬افغان‭ ‬را‭ ‬تطبیق‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬کاروان‌ها‭ ‬و‭ ‬پوسته‌‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬داده‌اند‭. ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬افغانستان‭ ‬اسدالله‭ ‬خالد‭ ‬به‭ ‬نیویورک‭ ‬تایمز‭ ‬گفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬پذیرش‭ ‬قوماندانی‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬2018،‭ ‬قوای‭ ‬عادی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حالت‭ ‬دفاعی‭ ‬خارج‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬ترتیب،‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬دیگری،‭ ‬وزیر‭ ‬گفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬‮«‬وضعیت‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬حالت‭ ‬دفاعی‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬تهاجمی‭ ‬تغییر‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬‮»‬

‮«‬به‭ ‬بیان‭ ‬شفاف‌تر‭: ‬این‭ ‬پایگاه‌هایی‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬تخلیه‭ ‬نموده‌اند،‭ ‬بلا‭ ‬استفاده‭ ‬نمی‌مانند‭. ‬وزیر‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حمله‭ ‬می‌کنیم‭.‬‮»‬‭.‬

وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬ضمن‭ ‬تأیید‭ ‬تلفات‭ ‬سنگین‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬حملات‭ ‬طالبان‭ ‬به‭ ‬پایگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬پوسته‌‌ها،‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬که‭ ‬شبه‭ ‬نظامیان‭ ‬ذریعه‭ ‬قوای‭ ‬دولتی‭ ‬مورد‭ ‬تهدید‭ ‬واقع‭ ‬نمی‌شوند،‭ ‬وعده‭ ‬سپرد‭ ‬که‭ ‬وضعیت‭ ‬را‭ ‬معکوس‭ ‬کند‭. ‬قوای‭ ‬افغان‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬طالبان‭ ‬از‭ ‬روحیه‭ ‬بالایی‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‌اند‭. ‬بیشترین‭ ‬تلفات‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر،‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬پایگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬پوسته‌‌ها‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬عساکر‭ ‬از‭ ‬بمب‌های‭ ‬کنار‭ ‬سرک،‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬کاروان‌ها،‭ ‬بزبزک‌ها،‭ ‬حملات‭ ‬خودی‭ ‬و‭ ‬کمین‭ ‬عساکر‭ ‬یا‭ ‬پولیس‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گزمه‭ ‬صدمه‭ ‬می‌دیدند‭.‬

قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬مشاورین‭ ‬و‭ ‬مربیان‭ ‬ائتلاف‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬حملات‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬دهند‭. ‬ماموریت‭ ‬‮«‬حمایت‭ ‬قاطع‮»‬‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬تعلیم‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬پاکسازی‭ ‬ماین،‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬کمین‌های‭ ‬دشمن‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬گزمه‌های‭ ‬موثر‭ ‬و‭ ‬منظم‭ ‬در‭ ‬مناطق،‭ ‬توانایی‌های‭ ‬جنگی‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهد‭. ‬ضمن‭ ‬این،‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬تخلیه‭ ‬طبی‭ ‬قوای‭ ‬زخمی،‭ ‬هدایت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬هوایی‭ ‬نزدیک،‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬شناسایی،‭ ‬به‭ ‬بهبود‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭.‬

تعلیم عساکر اردوی ملی افغانستان رویترز

طالبان‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬برهم‭ ‬زدن‭ ‬توافق‌نامه‭ ‬طالبان‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬بین‭ ‬طرفین‭ ‬تنظیم‭ ‬شد،‭ ‬بیشتر‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬حملات‭ ‬علیه‭ ‬قوای‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬ائتلاف‭ ‬کردند‭. ‬ذکر‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬امضای‭ ‬توافق‌نامه‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬بیانیه‭ ‬مشترک‭ ‬بین‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬29‭ ‬فبروری‭ ‬2020،‭ ‬نشاندهنده‭ ‬تحول‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬چشمگیری‭ ‬در‭ ‬مساعی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬صلح‭ ‬پایدار‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬بود‭.‬

با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬خشونت‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬طالبان‭ ‬علیه‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬مسلکی‌ها‭ ‬همچنان‭ ‬زیاد‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬بخصوص‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬منظر‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬فعالیت‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬کشور‭ ‬ذریعه‭ ‬عساکر‭ ‬افغان‭ ‬و‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬پولیس‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬50000‭ ‬نفر‭ ‬ازقوای‭ ‬امنیتی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬کشته‭ ‬و‭ ‬ده‌ها‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬زخمی‭ ‬شده‌اند‭. ‬اگرچه‭ ‬تأیید‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬سخت‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬تلفات‭ ‬طالبان‭ ‬نیز‭ ‬یکسان‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭.‬

قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬قادر‭ ‬بوده‌‭ ‬است‭ ‬امنیت‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬رد‭ ‬اهداف‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬متناظر‭ ‬طالبان‭ ‬و‭ ‬داعش‭-‬خراسان‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬کند‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬لحاظ،‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬کوماندوی‭ ‬افغانستان،‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬آن‌ها‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬امریکایی‭ ‬هستند،‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬افغانستان،‭ ‬با‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬مهارت‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬تکتیکی‭ ‬مستمر‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬حملات‭ ‬طالبان،‭ ‬همچنان‭ ‬توانمند‌ترین‭ ‬قوا‭ ‬هستند‭.‬

اگرچه‭ ‬طالبان‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬سعی‭ ‬می‌کنند‭ ‬ذریعه‭ ‬مذاکرات‭ ‬بین‭ ‬افغانها‭ ‬روند‭ ‬صلح‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬ببرند،‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬توانایی‌های‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬کشور‭ ‬ادامه‭ ‬دهد‭.‬

قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬حتی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬توافق‭ ‬مورد‭ ‬مذاکره‭ ‬با‭ ‬طالبان،‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬حافظ‭ ‬و‭ ‬ضامن‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬عمل‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬خاک‭ ‬افغانستان‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬پناهگاهی‭ ‬امن‭ ‬برای‭ ‬تروریستان‭ ‬نباشد‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬حملات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کنند،‭ ‬بسیار‭ ‬حیاتی‭ ‬است‭. 

نظرات بسته شده است.