ستراتیژی سایبری مشارکتی

تهدیدات‭ ‬جهانی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬شبکه‌های‭ ‬کمپیوتری‭ ‬مستلزم‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ملت‌های‭ ‬دوست‭ ‬منابع‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تجمیع‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬معلوماتشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬بگذارند

برید‭ ‬جنرال‭ ‬جث‭ ‬ری،‭ ‬مدیر‭ ‬قومندانی،‭ ‬کنترول،‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬سیستم‌های‭ ‬کمپیوتری‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده

هجده ماه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬کانفرنس‭ ‬سایبری‭ ‬منطقه‭ ‬مرکزی‭ (‬CRCC‭) ‬در‭ ‬سال‭ ‬2019،‭ ‬تصویری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬من‭ ‬برجسته‭ ‬است،‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬همدیگر‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬جریان‭ ‬یک‭ ‬تمرین‭ ‬دور‭ ‬میزی،‭ ‬مسلکی‌های‭ ‬سایبری‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬منطقه‭ ‬مرکزی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬همکاری‭ ‬کردند‭ ‬تا‭ ‬شکاف‌های‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬متقابل‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬آشکار‭ ‬سازند‭. ‬سطح‭ ‬همکاری‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬بود‭. ‬از‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬منحیث‭ ‬مدیر‭ ‬قومندانی،‭ ‬کنترول،‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬سیستم‌های‭ ‬کمپیوتری‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ (‬J6‭) ‬منصوب‭ ‬شدم،‭ ‬همچنان‭ ‬با‭ ‬تمایل‭ ‬شرکای‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬گذاشتن‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬درک‭ ‬کلی‭ ‬تهدیدات‭ ‬دلگرم‭ ‬شده‌ام‭. ‬

مسلکی‌های‭ ‬سایبری‭ ‬اهمیت‭ ‬همکاری‭ ‬مشترک‭ ‬را‭ ‬درک‭ ‬می‌کنند‭. ‬فضای‭ ‬جنگ‌های‭ ‬سایبری،‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬آسیب‌پذیر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬تحت‭ ‬حمله‭ ‬دوامدار‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬دشمنان‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬فضای‭ ‬سایبری‭ ‬تقویت‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬تعداد‭ ‬و‭ ‬شدت‭ ‬حملات‭ ‬افزوده‭ ‬می‌شود‭. ‬کمپاین‌های‭ ‬دوامدار‭ ‬فضای‭ ‬سایبری،‭ ‬که‭ ‬زیر‭ ‬سطح‭ ‬درگیری‌های‭ ‬مسلحانه‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌شوند،‭ ‬در‭ ‬دراز‭ ‬مدت،‭ ‬رفاه،‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬نوآوری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬متحدان‭ ‬و‭ ‬شرکای‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬می‌اندازند‭. ‬من‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬حرکت‭ ‬مثبت‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬همکاری‭ ‬دلگرم‭ ‬می‌شوم؛‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬هدفمند‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬مزیت‌های‭ ‬نظامی‭ ‬ما،‭ ‬حملات‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬دشمنان‭ ‬نیازمند‭ ‬یک‭ ‬حالت‭ ‬قاطعانه‌تر‭ ‬با‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬می‌باشد‭.‬

این‭ ‬موضوع‭ ‬برای‭ ‬تأکید‭ ‬بر‭ ‬اهمیت‭ ‬عملیات‭ ‬سایبری‭ ‬دفاعی،‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬حملات‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تجارتی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مصارف‭ ‬مالی‭ ‬تحمیل‭ ‬شده‭ ‬بررسی‭ ‬کنید‭. ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‌های‭ ‬اخیر،‭ ‬متوسط‭ ‬مصرف‭ ‬نقض‭ ‬داده‭ ‬برای‭ ‬اشتراک‌ها‭ ‬4‭ ‬ملیون‭ ‬دالر‭ ‬بصورت‭ ‬جهانی‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬بطور‭ ‬کلی‭ ‬سالانه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬3‭ ‬تریلیون‭ ‬دالر‭ ‬مصرف‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬تخمین‭ ‬زده‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مصارف‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬11‭ ‬فیصد‭ ‬افزایش‭ ‬می‌یابد‭! ‬با‭ ‬وجود‭ ‬افزایش‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مخرب‭ – ‬مطمئنا‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تجارتی،‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬نظامی‭ – ‬من‭ ‬با‭ ‬پیشرفت‌هایی‭ ‬که‭ ‬مسلکی‌های‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬عرصه‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند،‭ ‬دلگرم‭ ‬می‌شوم‭.‬

اهمیت‭ ‬همکاری

چشمگیرترین‭ ‬پیشرفت‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬مرکزی،‭ ‬بشمول‭ ‬تمایل‭ ‬بیشتر‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬گذاشتن‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬یادگیری‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬جریان‭ ‬دهه‭ ‬گذشته،‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬یک‭ ‬تغییر‭ ‬عمده‭ ‬فرهنگی‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬چون‭ ‬شرکا‭ ‬بطور‭ ‬فزاینده‌ای‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬جرایم‭ ‬سایبری،‭ ‬نفوذها،‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬تهداب‌های‭ ‬حیاتی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دسترس‭ ‬خارج‭ ‬کردن‭ ‬داده‌ها‭ ‬صریح‭ ‬هستند‭. ‬گرچه‭ ‬تمایل‭ ‬بخصوصی‭ ‬نگه‌داشتن‭ ‬چنین‭ ‬حملاتی‭ ‬یک‭ ‬گرایش‭ ‬طبیعی‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬ائتلاف‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬بهبود‭ ‬ابزارهای‭ ‬دفاع‭ ‬متقابل‭ ‬می‌توانیم‭ ‬قویتر‭ ‬شویم‭. ‬هیچ‭ ‬کشور‭ ‬یا‭ ‬سازمانی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تأثیر‭ ‬بازیگران‭ ‬مخرب‭ ‬سایبری‭ ‬مصون‭ ‬نیست‭. ‬هرچه‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬شرکا‭ ‬و‭ ‬متحدان‭ ‬صریح‌تر‭ ‬و‭ ‬شفاف‌تر‭ ‬باشیم،‭ ‬احتمال‭ ‬بیشتری‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬بتوانیم‭ ‬دشمنان‭ ‬مشترک‭ ‬را‭ ‬شکست‭ ‬دهیم‭.‬

من‭ ‬با‭ ‬نمونه‌هایی‭ ‬از‭ ‬شرکای‭ ‬سایبری‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬کار‭ ‬می‌کنند،‭ ‬دلگرم‭ ‬می‌شوم‭. ‬رویدادهای‭ ‬CRCC‭ ‬با‭ ‬گفتگوی‭ ‬غنی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کل‭ ‬طیف‭ ‬سایبری‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬گذاشته‭ ‬می‌شود،‭ ‬تعاملی‌تر‭ ‬شده‌اند‭. ‬‌سرمایه‌گذاری‌های‭ ‬عمده‭ ‬در‭ ‬مانور‌های‭ ‬دو‭ ‬جانبه‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬جانبه‭ ‬باعث‭ ‬بهبود‭ ‬توانایی‌های‭ ‬شریک‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مانور‭ ‬شیر‭ ‬مشتاق‭ ‬19،‭ ‬قوای‭ ‬دارای‭ ‬هوش‭ ‬سایبری‭ ‬اردن‭ ‬از‭ ‬شبکه‭ ‬مانور‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬حمله‭ ‬دفاع‭ ‬کردند،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬کویت‭ ‬ناظران‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬اعزام‭ ‬نموده‭ ‬بودند‭. ‬اراده‭ ‬عقاب‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬سال‭ ‬2022‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬خاص،‭ ‬دارای‭ ‬رویدادهای‭ ‬سایبری‭ ‬نیز‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬اردو،‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬می‭ ‬2019‭ ‬میزبان‭ ‬پنجمین‭ ‬مسابقه‭ ‬جنگاوری‭ ‬سایبری‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬کمپ‭ ‬آریفاژان،‭ ‬کویت‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬ضمن‭ ‬ایجاد‭ ‬مجمعی‭ ‬برای‭ ‬رزمندگان‭ ‬سایبری‭ ‬جهت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬یکدیگر‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬همکاری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬کویت،‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬دفاع‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬را‭ ‬ارتقا‭ ‬داد‭. ‬مدافعین‭ ‬سایبری‭ ‬کویت‭ ‬در‭ ‬مسابقات‭ ‬2019‭ ‬برنده‭ ‬شدند‭. ‬

مانورهای‭ ‬سایبری‭ ‬مشارکتی‭ ‬این‭ ‬امکان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ماهرترین‭ ‬تخنیک‌کاران‌‭ ‬ما‭ ‬فراهم‭ ‬می‌سازد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬یکدیگر‭ ‬مستفید‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬طرز‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬شبکه‌ها‭ ‬و‭ ‬زیربنا‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بهترین‭ ‬شکل‭ ‬ممکن‭ ‬تعیین‭ ‬کنند‭. ‬در‭ ‬پی‭ ‬مشاوره‭ ‬مسلکی‌های‭ ‬سایبری‭ ‬خود،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬شریک،‭ ‬دوسیه‭ ‬فروش‭ ‬نظامی‭ ‬خارجی‭ ‬از‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬بهبود‭ ‬توانایی‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬قابلیت‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬جمعی‭ ‬از‭ ‬ملت‌های‭ ‬خود‭ ‬درخواست‭ ‬می‌کنند‭. ‬این‭ ‬نظامیان‭ ‬آینده‭ ‬نگر،‭ ‬موقعیت‌های‭ ‬بهتری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ملت‌های‭ ‬خود‭ ‬جهت‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬ائتلاف‭ ‬تضمین‭ ‬می‌کنند‭. ‬

منحرف‭ ‬کردن‭ ‬خطرات

هر‭ ‬چقدر‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موفقیت‌ها‭ ‬مهیج‭ ‬و‭ ‬امیدوار‌کننده‌تر‭ ‬باشد،‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬توانایی‌های‭ ‬دشمنان‭ ‬ما‭ ‬می‌تواند‭ ‬جدی‌تر‭ ‬باشد‭. ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬دشمنان‭ ‬ما‭ ‬دارای‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬100000‭ ‬قوای‭ ‬سایبری‭ ‬قدرتمند‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬بطور‭ ‬فزاینده‌ای‭ ‬پیچیده‌تر‭ ‬می‌شوند‭. ‬آن‌ها‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬را‭ ‬عرصه‌ای‭ ‬می‌دانند‭ ‬که‭ ‬قدرت‭ ‬نظامی،‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬گسترده‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬آسیب‌پذیر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬خنثی‭ ‬شود‭. ‬بطور‭ ‬مثال‭ ‬حملات‭ ‬ایرانی‭ ‬به‭ ‬آسانی‭ ‬از‭ ‬صدمه‌رساندن‭ ‬به‭ ‬ویب‌سایت‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬حملات‭ ‬مخربی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬سیستم‌ها‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬زیربناهای‭ ‬حیاتی‭ ‬طراحی‭ ‬شده‌اند،‭ ‬پیشروی‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬اتکای‭ ‬بیشتر‭ ‬دولت‌ها‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬به‭ ‬تکنالوجی،‭ ‬این‭ ‬مساعی‭ ‬فرصت‌های‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬بازیگران‭ ‬مخرب‭ ‬فراهم‭ ‬می‌سازد‭. ‬قوای‭ ‬سایبری‭ ‬دشمنان‭ ‬ما‭ ‬دارای‭ ‬بودیجه‭ ‬کافی‭ ‬و‭ ‬مهارت‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بطور‭ ‬دوامدار‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬بررسی‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬هستند‭. ‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬چالش‌ها،‭ ‬وظیفه‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬ظرفیت‭ ‬سایبری،‭ ‬گسترش‭ ‬عملیات‭ ‬ترکیبی‭ ‬فضای‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬به‭ ‬اشتراک‌گذاری‭ ‬معلومات‭ ‬دو‭ ‬طرفه‭ ‬برای‭ ‬پیشبرد‭ ‬منافع‭ ‬مشترک،‭ ‬با‭ ‬متحدان‭ ‬و‭ ‬شرکای‭ ‬خود‭ ‬همکاری‭ ‬نماید‭. ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬یادگیری‭ ‬ماشین،‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬و‭ ‬شبکه‌های‭ ‬مشترک‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬نکنیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جانب‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬ترکیبی،‭ ‬عملیات‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬ابزار‭ ‬ویب‭ ‬اقدام‭ ‬نکنیم،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬مزیت‭ ‬رقابتی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬بدهیم،‭ ‬بخصوص‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬شبکه‌ها‭ ‬و‭ ‬سیستم‭ ‬اطلاعات‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬گسترش‭ ‬می‌دهیم‭. ‬

برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬خطرات‭ ‬صحی‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬مرض‭ ‬همه‌گیر‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬صنایع‭ ‬به‭ ‬جانب‭ ‬ارائه‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬کارکردن‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬برای‭ ‬کارمندان‭ ‬خود‭ ‬شتافتند‭. ‬ایسی‭ ‬میلر،‭ ‬معاون‭ ‬اصلی‭ ‬مامور‭ ‬ارشد‭ ‬معلومات‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬با‭ ‬افزایش‭ ‬قابلیت‭ ‬کارکردن‭ ‬از‭ ‬دور،‭ ‬سطح‭ ‬حمله‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬دشمن‭ ‬ما‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌شود‭.‬‮»‬‭ ‬

جنرال‭ ‬دیوید‭ ‬گلدفاین،‭ ‬رئیس‭ ‬ستاد‭ ‬وقت‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬راپور‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬دشمنان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فعالیت‭ ‬برای‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬آسیب‌پذیری‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬کردن‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬هستند‭. ‬واقعیت‌های‭ ‬فعلی‭ ‬کار‭ ‬کردن‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬تأکید‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬تعادل‭ ‬بین‭ ‬ضرورت‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬سایبری‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬سیستم‌های‭ ‬خود‭ ‬محافظت‭ ‬کنیم‭.‬

معضل‭ ‬دیگر‭ ‬مسلکی‌های‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری،‭ ‬برونسپاری‭ ‬مدیریت‭ ‬دامنه‭ ‬به‭ ‬اشخاص‭ ‬ثالث‭ ‬‮«‬قابل‭ ‬اعتماد‮»‬‭ ‬است‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬دولت‌ها‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬برای‭ ‬امن‌سازی‭ ‬سیستم‌های‭ ‬استخباراتی‭ ‬خود‭ ‬برونسپاری‭ ‬به‭ ‬اشخاص‭ ‬خارجی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬معتقد‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬برونسپاری‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬وقت‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬کرد‭. ‬بربنیاد‭ ‬تجربیات‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مساعی‭ ‬تحول‌آفرین‭ ‬در‭ ‬تکنالوجی‭ ‬اطلاعات‭ (‬IT‭)‬،‭ ‬معتقد‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬خرید‭ ‬خدمات‭ ‬IT‭ ‬ارزش‭ ‬فوق‌العاده‌ای‭ ‬دارد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬رهبران‭ ‬دفاعی‭ ‬باید‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اعطای‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬شبکه‌ها‭ ‬و‭ ‬داده‌ها،‭ ‬ارائه‭ ‬دهندگان‭ ‬خدمات‭ ‬خارجی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرند‭. ‬مامورین‭ ‬ارشد‭ ‬معلومات‭ (‬CIO‭) ‬باید‭ ‬از‭ ‬اطلاعات‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬شکلی‭ ‬محافظت‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬گویی‭ ‬مقدس‌ترین‭ ‬منبع‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مسئولیت‭ ‬آن‌ها‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬فرض‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیریم‭ ‬که‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬یک‭ ‬ماحوا‭ ‬مورد‭ ‬مناقشه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬خطر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تمرکز‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬بالای‭ ‬‮«‬انتقال‭ ‬اگنوستیک‮»‬‭ ‬باشد‭. ‬اطلاعات‭ ‬تشویش‭ ‬اصلی‭ ‬ما‭ ‬هستند‭. ‬

به‭ ‬عنوان‭ ‬CENTCOM J6،‭ ‬تشویش‌‭ ‬من‭ ‬محافظت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬بودن‭ ‬اطلاعات‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬پروگرام‌ها‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬است‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬دولت‌ها‭ ‬پروسس‭ ‬ابری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬IT‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬می‌گیرند‭. ‬دانا‭ ‬دیسی،‭ ‬CIO‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬تایید‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬حل‌های‭ ‬ابری‭ ‬برای‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬امن‭ ‬بودن‭ ‬داده‌ها‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬دشمنان،‭ ‬تحت‭ ‬آزمایش‭ ‬نفوذ‭ ‬دوستانه‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭.‬

ظهور‭ ‬تکنالوجی‭ ‬5G‭ ‬فرصت‌ها‭ ‬و‭ ‬معضلاتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کشور‌های‭ ‬منطقه‭ ‬مرکزی‭ ‬فراهم‭ ‬می‌سازد‭. ‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬کشورهای‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬و‭ ‬افریقای‭ ‬شمالی‭ ‬اولین‭ ‬کسانی‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬شبکه‌های‭ ‬5G‭ ‬تجاری‭ ‬را‭ ‬فعال‭ ‬می‌سازند‭. ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬شبکه‌ها‭ ‬حجم‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬معلومات‭ ‬حساس‭ ‬شخصی،‭ ‬معلومات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬کمپنی‭ ‬و‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬منتقل‭ ‬می‌کنند،‭ ‬بطور‭ ‬خاصی‭ ‬جزء‭ ‬اهداف‭ ‬جذابی‭ ‬برای‭ ‬دشمنان‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭. ‬با‭ ‬دسترسی‭ ‬دوامدار‭ ‬به‭ ‬شبکه‭ ‬5G‭ ‬یک‭ ‬شریک،‭ ‬دشمن‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬جاسوسی‭ ‬گسترده‭ ‬بپردازد،‭ ‬حریم‭ ‬خصوصی‭/‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬شهروندان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهانی‭ ‬تهدید‭ ‬نماید،‭ ‬عملیات‭ ‬استخباراتی‭ ‬انجام‭ ‬دهد،‭ ‬در‭ ‬فشار‭ ‬اقتصادی‭ ‬درگیر‭ ‬شود‭ ‬یا‭ ‬زیربنا‌های‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬بحران‭ ‬مختل‭ ‬کند‭.‬

در‭ ‬ضمن،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشور‌ها‭ ‬به‭ ‬درستی‭ ‬به‭ ‬تشویش‭ ‬خطرات‭ ‬امنیتی‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬تهداب‌ها‭ ‬و‭ ‬سخت‌افزار‌های‭ ‬چینایی‭ ‬هستند،‭ ‬خصوصا‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اینکه‭ ‬اساسنامه‌های‭ ‬موجود،‭ ‬کمپنی‌های‭ ‬چینایی‭ ‬را‭ ‬مکلف‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬جامعه‭ ‬استخباراتی‭ ‬چین‭ ‬می‌سازد‭. ‬در‭ ‬حقیقت،‭ ‬شواهدی‭ ‬از‭ ‬آسیب‭ ‬پذیری‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬دروازه‌های‭ ‬پشتی‭ (‬backdoors‭) ‬در‭ ‬انواع‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬چینایی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬یافت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬یک‭ ‬تشویش‌‭ ‬عمده‭ ‬برای‭ ‬بخش‌های‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬نصب‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ (‬حداقل‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭)‬،‭ ‬كشور‌های‭ ‬مشتاق‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬كار‌گیری‭ ‬این‭ ‬تکنالوجی‭ ‬را‭ ‬اغوا‭ ‬می‌كند‭. ‬

مشکل‭ ‬عمده‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬نظامیان‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬روبرو‭ ‬هستند‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مدیریت‭ ‬زنجیره‭ ‬تأمین‭ ‬است‭. ‬خطرات‭ ‬زیادی‭ ‬با‭ ‬زنجیره‭ ‬تامین‭ ‬همراه‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬جمله‭:‬

آسیب‌پذیری‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬سیستم‌های‭ ‬تأمین‭ ‬کننده

ذخیره‭ ‬اطلاعات‭ ‬شخص‭ ‬ثالث

نرم‭ ‬افزار‭ ‬یا‭ ‬سخت‌افزار‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬خطر

امنیت‭ ‬فزیکی‭ ‬تأمین‌کنندگان

نکته‭ ‬مهمی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬خطرات‭ ‬زنجیره‭ ‬تامین‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭: ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬برای‭ ‬ارائه‌دهندگان‭ ‬تکنالوجی‭ ‬اطلاعات‭ ‬یا‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬بلکه‭ ‬برای‭ ‬آزمایشگران‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬منابع‭ ‬نیز‭ ‬یک‭ ‬مشکل‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬مورد‭ ‬دوم‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬اندازه‭ ‬مورد‭ ‬قبلی‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬کاهش‭ ‬خطرات‭ ‬زنجیره‭ ‬تأمین‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬شود‭. ‬مدیریت‭ ‬زنجیره‭ ‬تأمین‭ ‬یک‭ ‬مشکل‭ ‬جمعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حل‭ ‬آن‭ ‬نیازمند‭ ‬مسئولیت‭ ‬جمعی‭ ‬می‌باشد‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬معضلات‭ ‬را‭ ‬ذریعه‭ ‬خطوط‭ ‬عملکردی‭ ‬مسئولیت‌پذیری‭ ‬برطرف‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬ستراتیژی‌های‭ ‬بهبود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬بگذاریم‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ماهیت‭ ‬جهانی‭ ‬زنجیره‭ ‬تأمین‭ ‬ارتباطات‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دور،‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬باید‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬افتادن‭ ‬شبکه‌ها،‭ ‬بطور‭ ‬موثر‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬فعالیت‭ ‬کند‭. ‬

نتیجه‌گیری

دشمنان‭ ‬سایبری‭ ‬ما‭ ‬دارای‭ ‬بودیجه‭ ‬کافی‭ ‬و‭ ‬مهارت‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬عمدتا‭ ‬بی‌نام‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شرکای‭ ‬منطقه‭ ‬مرکزی‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬قدرت‭ ‬جمعی‭ ‬ما‭ ‬ادامه‭ ‬دهند‭. ‬قدرت‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬و‭ ‬اعتمادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دهه‌ها‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬آن‭ ‬سعی‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬همه‭ ‬ما‭ ‬مطلع‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬درگیر‭ ‬یک‭ ‬رقابت‭ ‬دوامدار‭ ‬بر‭ ‬علیه‭ ‬دشمنان‭ ‬ستراتیژیک،‭ ‬کشورهای‭ ‬سرکش‭ ‬و‭ ‬شبکه‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬و‭ ‬جنایی‭ ‬هستیم‭.‬

روسیه،‭ ‬چین،‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬کوریای‭ ‬شمالی‭ ‬همه‭ ‬با‭ ‬بی‌پروایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ندرت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬های‭ ‬دیگر‭ ‬بکار‭ ‬می‌گیرند،‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬سایبری‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬ابزاری‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬کشیدن‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬متحدان‭ ‬و‭ ‬شرکای‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬دیدگاه،‭ ‬من‭ ‬همچنان‭ ‬خوشبین‭ ‬و‭ ‬امیدوار‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬بتوانم‭ ‬آینده‌ای‭ ‬با‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬فضای‭ ‬سایبری‭ ‬یکپارچه‭ ‬و‭ ‬ترکیبی‭ ‬با‭ ‬شرکای‭ ‬منطقه‭ ‬مرکزی‭ ‬خود‭ ‬بسازم‭. ‬

اگرچه‭ ‬جای‭ ‬تأسف‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬مجبور‭ ‬شدیم‭ ‬CRCC 2020‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تعویق‭ ‬بیندازیم،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬توقف‭ ‬عملیاتی‭ ‬برای‭ ‬تصویر‌سازی‭ ‬مجدد‭ ‬CRCC‭ ‬بعدی‭ ‬استفاده‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭. ‬تیم‭ ‬من‭ ‬سخنرانانی‭ ‬را‭ ‬بکار‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬تفکر‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بسط‭ ‬دهند‭ ‬چون‭ ‬ما‭ ‬منحیث‭ ‬مسلکی‌های‭ ‬سایبری‭ ‬باید‭ ‬هنجارها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬بکشیم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬امنیت‭ ‬خواهان‭ ‬نوآوری‭ ‬باشیم‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬معلومات‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬زیربنا‌های‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬تضمین‭ ‬مأموریت‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭.  

نظرات بسته شده است.