حمایت عمان از شفافیت دولتی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

با‭ ‬هدف‭ ‬ایجاد‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬‮«‬چشم‌انداز‭ ‬عمان‭ ‬2040‮»‬‭ ‬و‭ ‬جواب‌‌گویی‭ ‬به‭ ‬ضروریات‭ ‬مردم،‭ ‬دولت‭ ‬سلطان‌نشین‭ ‬عمان‭ ‬پروگرام‌‭ ‬جامعی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ترویج‭ ‬حکمرانی‭ ‬شایسته،‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬مقررات،‭ ‬بازنگری‭ ‬پروسیجرهای‭ ‬تفتیش،‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬جواب‌‌گویی‭ ‬و‭ ‬شفافیت‭ ‬حرفوی‭ ‬تدوین‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬راستا،‭ ‬کابینه‭ ‬عمان‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬2021‭ ‬پیش‌نویس‭ ‬اصلاحیه‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬وجوه‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬پرهیز‭ ‬از‭ ‬تضاد‭ ‬منافع‮»‬‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬شفافیت،‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬وجوه‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬فساد‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رساند‭.‬

در‭ ‬اولین‭ ‬مرتبه‭ ‬تصویب‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2011،‭ ‬عمان‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬مقامات‭ ‬ارشد‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬اتهامات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬فساد‭ ‬مالی،‭ ‬سوء‌مدیریت‭ ‬یا‭ ‬سوء‌استفاده‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬برکنار‭ ‬کرد‭.‬

زیان‌بارترین‭ ‬جنبه‭ ‬فساد‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬است‭. ‬مطالعات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گسترش‭ ‬فساد‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬پدیده‭ ‬در‭ ‬میدان‌های‭ ‬مهم‭ ‬مبارزه‭ ‬علیه‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

البته‭ ‬عمان‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬فساد‭ ‬پیشرفت‭ ‬چشمگیری‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬رتبه‭ ‬عمان‭ ‬بربنیاد‭ ‬شاخص‭ ‬جهانی‭ ‬ادراک‭ ‬فساد‭ (‬CPI‭) ‬جهش‭ ‬بی‌نظیری‭ ‬داشته‭ ‬است‭: ‬از‭ ‬2012،‭ ‬رتبه‭ ‬شاخص‭ ‬جهانی‭ ‬ادراک‭ ‬فساد‭ ‬عمان‭ ‬با‭ ‬رشد‭ ‬هفت‭ ‬زینه‌ی‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬49‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬180‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬سرزمین‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬

راپور‭ ‬رتبه‭ ‬شاخص‭ ‬جهانی‭ ‬ادراک‭ ‬فساد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1995‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬سازمان‭ ‬غیردولتی‭ ‬‮«‬شفافیت‭ ‬بین‌الملل‮»‬‭ ‬منتشر‭ ‬می‌شود،‭ ‬کشورها‭ ‬و‭ ‬سرزمین‌ها‭ ‬را‭ ‬بربنیاد‭ ‬سطح‭ ‬درک‌شده‭ ‬از‭ ‬فساد‭ ‬بخش‭ ‬دولتی،‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬دیدگاه‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬تاجران،‭ ‬رتبه‌بندی‭ ‬می‌کند‭.‬

منابع‭: ‬alaraby.co.uk،‭ ‬خبرگزاری‭ ‬عمان،‭ ‬شفافیت‭ ‬بین‌الملل‭ ‬

نظرات بسته شده است.