تقویت همکاری بحرین با قوای بحری ایالات متحده

کارکنان‭ ‬یونیپاث

قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‭ (‬BDF‭) ‬و‭ ‬همکار‭ ‬آن،‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬در‭ ‬اپریل‭ ‬2021‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬مانور‭ ‬‮«‬مدافع‭ ‬نئون‭ ‬21‮»‬‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬خنثی‭ ‬کردن‭ ‬ماین‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬کشتی‌رانی،‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬کشتی‌های‭ ‬مشکوک‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬بنادر‭ ‬کردند‭.‬

این‭ ‬مانور‭ ‬چهار‭-‬روزه‭ ‬دوجانبه‭ ‬بشمول‭ ‬سناریوهایی‭ ‬برای‭ ‬ارزیابی‭ ‬توانایی‭ ‬ملوانان‭ ‬بحرینی‭ ‬و‭ ‬امریکایی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬فعالیت‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬درگیری‌های‭ ‬مسلحانه‭ ‬بود‭. ‬ضمن‭ ‬شبیه‌سازی‌های‭ ‬رایج،‭ ‬مانور‭ ‬2021‭ ‬امکانی‭ ‬فراهم‭ ‬ساخت‭ ‬که‭ ‬پیلوتان‭ ‬بحرینی‭ ‬و‭ ‬امریکایی‭ ‬بتوانند‭ ‬از‭ ‬هوا‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬دریایی‭ ‬حمله‭ ‬کنند‭. ‬

‮«‬اجرای‭ ‬امسال‭ ‘‬مدافع‭ ‬نئون‭’ ‬کلانترین‭ ‬مانور‭ ‬از‭ ‬مجموعه‭ ‬مانورهایی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬مکرراً‭ ‬با‭ ‬بحرین‭ ‬اجرا‭ ‬می‌کنیم‭. … ‬این‭ ‬مانور‭ ‬نمونه‭ ‬بارزی‭ ‬از‭ ‬کوشش‭ ‬مستمر‭ ‬قوای‭ ‬مشترک‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬توانایی‌های‭ ‬دوجانبه‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬امنیت‭ ‬دریایی‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬ناخدا‭ ‬یکم،‭ ‬کارل‭ ‬های‌وود،‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قومندانی‭ ‬گروه‭ ‬کاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشت‭.‬

‮«‬مدافع‭ ‬نئون‭ ‬21‮»‬‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬سلطنتی‭ ‬بحرین‭ ‬امکان‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬درس‌های‭ ‬آموخته‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬مانور‭ ‬‮«‬شروع‭ ‬طوفان‭ ‬25‮»‬‭ (‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2021‭) ‬را‭ ‬که‭ ‬چندین‭ ‬قطعه‭ ‬و‭ ‬شعبه‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اشتراک‭ ‬نموده‭ ‬بودند،‭ ‬مرور‭ ‬کنند‭.‬

بحرین،‭ ‬که‭ ‬ناوگان‭ ‬5‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مستقر‭ ‬است،‭ ‬رابطه‭ ‬اردو‭-‬به‭-‬اردو‭ ‬مناسبی‭ ‬با‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬جزو‭ ‬شرکای‭ ‬منطقوی‭ ‬قدرتمند‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭.‬

حوزه‭ ‬عملیات‭ ‬ناوگان‭ ‬5‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬2‭.‬5‭ ‬ملیون‭ ‬مایل‭ ‬مربع‭ ‬از‭ ‬آبها،‭ ‬بشمول‭ ‬خلیج‭ ‬عربی،‭ ‬خلیج‭ ‬عمان،‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬و‭ ‬بخشهایی‭ ‬از‭ ‬اقیانوس‭ ‬هند‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭. ‬

نظرات بسته شده است.