تقویت همکاری امنیتی بین ازبکستان و تاجیکستان

تقویت همکاری امنیتی بین ازبکستان و تاجیکستان

کارکنان‭ ‬یونیپاث
ازبیکستان‭ ‬و‭ ‬تاجیکستان‭ ‬تصمیم‭ ‬به‭ ‬گسترش‭ ‬مبادلات‭ ‬معلوماتی‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬آمار‭ ‬قاچاق،‭ ‬تمویل‭ ‬تروریزم،‭ ‬گسترش‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬و‭ ‬شیوع‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬خشن‭ ‬گرفته‌اند‭. ‬
توافق‭ ‬اپریل‭ ‬2020‭ ‬برای‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬نظامی،‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬همسایه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬بهبود‭ ‬روابط‭ ‬دوجانبه‭ ‬داشته‌اند،‭ ‬تقویت‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬توافق‭ ‬همچنان‭ ‬امکان‭ ‬افزایش‭ ‬مانورهای‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬تجربیات‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌سازد‭.‬
همکاری‭ ‬نظامی‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ملاقات‭ ‬رسمی‭ ‬شوکت‭ ‬میرضیایف،‭ ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬ازبکستان‭ ‬از‭ ‬تاجیکستان‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2018‭ ‬انکشاف‭ ‬یافت‭. ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬باعث‭ ‬انعقاد‭ ‬چندین‭ ‬قرارداد‭ ‬دفاعی‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬شد‭: ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬ترانزیت‭ ‬بارهای‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬خاکی‭ ‬دو‭ ‬کشور،‭ ‬دفاع‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬منطقوی‭. ‬
در‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر،‭ ‬قوای‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬تعدادی‭ ‬مانور‭ ‬مشترک‭ ‬برگزار‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬عمدتاً‭ ‬به‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریستان‭ ‬مربوط‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬وزیران‭ ‬دفاع‭ ‬ازبکستان‭ ‬و‭ ‬تاجیکستان‭ ‬مامور‭ ‬مشترک‭ ‬را‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬هم‌افزایی‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬گسترش‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬می‌دانند‭. ‬
قرارداد‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬اپریل‭ ‬زمینه‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬های‭ ‬جمع‌آوری،‭ ‬پروسس‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬معلومات‭ ‬دارای‭ ‬اهمیت‭ ‬دوجانبه‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌سازد‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬این،‭ ‬ازبکستان‭ ‬و‭ ‬تاجیکستان‭ ‬وعده‭ ‬سپردند‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬توزیع‭ ‬امن‭ ‬معلومات‭ ‬حیاتی‭ ‬از‭ ‬قوانین‭ ‬ملی‭ ‬پیروی‭ ‬کنند‭.  ‬منابع‭: ‬Avesta‭, ‬Asiaplus‭ ‬