تقویت اردوی لبنان

تقویت اردوی لبنان

کارکنان‭ ‬یونیپاث

قومندانی‭ ‬اردوی‭ ‬لبنان‭ ‬با‭ ‬هشیاری‭ ‬برای‭ ‬تدوین‭ ‬پروگرام‌‭ ‬دراز‭-‬مدت‭ ‬تقویت‭ ‬عملکرد،‭ ‬استخدام‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬چالش‌های‭ ‬کلان‭ ‬امنیتی‭ ‬فعالیت‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

منطقه‭ ‬لبنان‭ ‬شاهد‭ ‬جنگهای‭ ‬غیرمنظم‭ ‬و‭ ‬نامتقارن‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬دولت‭ ‬لبنان‭ ‬برای‭ ‬ایفای‭ ‬تعهدات‭ ‬خود،‭ ‬طبق‭ ‬قطعنامه‌های‭ ‬شورای‭ ‬امنیت‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬به‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهد‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬گاهی‭ ‬با‭ ‬لزوم‭ ‬بهبود‭ ‬اردو‭ ‬تداخل‭ ‬می‌کند‭.‬

اپروگرام‌‭ ‬تقویت‭ ‬اردوی‭ ‬لبنانب‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬کوشش‌‌های‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬خواستار‭ ‬مشارکت‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ ‬هستند،‭ ‬هماهنگ‭ ‬کند‭. ‬لبنان‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬چالش‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬کمک‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭.‬

بطورمثال،‭ ‬حمایت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬لبنان‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬زمینی‭ ‬و‭ ‬بحری‭ ‬خود‭ ‬محافظت‭ ‬کند‭. ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬بریتانیا‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬همکار‭ ‬حامی‭ ‬طرح‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬زمینی‭ ‬لبنان‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬جرمنی‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬بحری‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کند‭.‬

پروگرام‌‭ ‬دراز‭-‬مدت‭ ‬بر‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬سرحدات‭ ‬و‭ ‬محدودیت‭ ‬یا‭ ‬ممنوعیت‭ ‬قاچاق‭ ‬متمرکز‭ ‬است‭. ‬پروگرام‌‭ ‬کوتاه‭-‬مدت‭ ‬استراتژی‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬شهروندان‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مرزی‭ ‬دوردست‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬مسئول‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬سرحد‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭.‬

در‭ ‬چندین‭ ‬مورد،‭ ‬اردوی‭ ‬لبنان‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬اخیراً‭ ‬کسب‌شده‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خلاقیت،‭ ‬کارآیی‭ ‬و‭ ‬نوآوری‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭. ‬عملیات‭ ‬اطلوع‭ ‬جرودب‭ ‬در‭ ‬آگوست‭ ‬2017‭ ‬نمونه‭ ‬بارزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬است‭. ‬اردو‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬طیاره‌ی‭ ‬Cessna Caravan‭ ‬برای‭ ‬مشخص‭ ‬کردن‭ ‬مواضع‭ ‬داعش‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬موشک‌های‭ ‬لایزری‭ ‬Copperhead M712‭ ‬تخریب‭ ‬شدند،‭ ‬انعطاف‭ ‬تاکتیکی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشت‭.‬

لبنان‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬85%‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬نظامی‭ ‬جدید‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2018‭ ‬به‭ ‬180‭ ‬ملیون‭ ‬دالر‭ ‬رسید،‭ ‬از‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬دریافت‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬کمک‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬اردوی‭ ‬لبنان‭ ‬گسترده‭ ‬و‭ ‬بشمول‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬است‭. ‬لبنان‭ ‬همچنان‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬امکاناتی‭ ‬مثل‭ ‬پشتیبانی‭ ‬انداخت‭ (‬فیر‭)‬،‭ ‬مانوردهی،‭ ‬جنگ‭ ‬زمینی،‭ ‬جنگ‭ ‬ضدتانک،‭ ‬حمایت‭ ‬هوایی‭ ‬نزدیک،‭ ‬کشف،‭ ‬تدارکات،‭ ‬امنیت‭ ‬سرحدی‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کند‭. ‬تعلیم‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬رایگان‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬امریکایی‭ ‬ارائه‭ ‬می‌شود‭. ‬