تعلیم قوای خاص

دگروال صفیان صبحی الصلیحت نمونه‌ای از پایبندی اردن به همکاری و صلح‌بانی است 

ریاست هدایت اخلاقی – قوای مسلح اردن

مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬تغییرات‭ ‬گسترده‭ ‬در‭ ‬اردو‭ ‬های‭ ‬سنتی‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬یادگیری‭ ‬تکتیک‌های‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬همکار‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬آمادگی‭ ‬نظامی‭ ‬ضرورت‭ ‬پیداکرده‭ ‬است‭. ‬اردن‭ ‬در‭ ‬نومبر‭ ‬2018‭ ‬میزبان‭ ‬نشست‭ ‬مخصوص‭ ‬تبادل‭ ‬تجربیات‭ ‬تخصصی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬اردن،‭ ‬سرویس‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬یونیپاث‭ ‬با‭ ‬دگروال‭ ‬صفیان‭ ‬صبحی‭ ‬الصلیحت،‭ ‬قومندان‭ ‬گروپ‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬شاه‭ ‬عبدا‭… ‬دوم‭ ‬مصاحبه‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مصاحبه‭ ‬به‭ ‬موضوعاتی‭ ‬مثل‭ ‬این‭ ‬نشست،‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬چالش‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬پسا‭-‬داعش‭ ‬پرداخته‭ ‬شد‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬اردن‭ ‬چی‌قسم‭ ‬امنیت‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬ناپایدار‭ ‬تامین‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬مانع‭ ‬انتشار‭ ‬خشونت‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬می‌شوند؟

دگروال‭ ‬صفیان‭:‬‭ ‬استراتژی‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬بررسی‭ ‬کامل‭ ‬تهدیدات‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬روابط‭ ‬خوب‭ ‬با‭ ‬همسایگان‭ -‬روابط‭ ‬امنیتی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬متقابل‭- ‬کلید‭ ‬موفقیت‭ ‬است‭. ‬فعالیت‭ ‬ما‭ ‬دو‭ ‬رویکرد،‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی،‭ ‬داشت‭. ‬در‭ ‬رویکرد‭ ‬داخلی،‭ ‬بالای‭ ‬انکشاف‭ ‬سیستم‭ ‬معلومات‭ ‬برای‭ ‬مرتبط‭ ‬کردن‭ ‬خدمات‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشور‭ ‬متمرکز‭ ‬بودیم‭. ‬همچنان،‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬روابط‭ ‬سازنده‭ ‬بین‭ ‬نهادهای‭ ‬ضدتروریزم،‭ ‬مثل‭ ‬ژاندارمری‭ ‬اردن،‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص،‭ ‬سرحدی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬نهادهای‭ ‬مربوطه‭ ‬شدیم‭ ‬و‭ ‬توانایی‌های‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جنبه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬تقویت‭ ‬کردیم‭. ‬این‭ ‬خواسته‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬شاه‭ ‬عبدا‭… ‬دوم‭ ‬را‭ ‬دگرجنرال‭ ‬محمود‭ ‬فریحت،‭ ‬رییس‭ ‬ستاد‭ ‬مشترک،‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬انکشاف‭ ‬قطعات‭ ‬نظامی‭ ‬اجرا‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬بطورمثال،‭ ‬تقویت‭ ‬روزافزون‭ ‬توانایی‌های‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬پیامدهای‭ ‬مهمی‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تقویت‭ ‬توان‭ ‬جنگ‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬نشانه‌گذاری‭ ‬اهداف‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬سیستم‭ ‬مکمل‭ ‬و‭ ‬جامعی‭ ‬برای‭ ‬انکشاف‭ ‬اردوی‭ ‬عربی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

یونیپاث‭: ‬مزایای‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬چیست؟

دگروال‭ ‬صفیان‭:‬‭ ‬به‭ ‬لطف‭ ‬خدا،‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬شاه‭ ‬عبدا‭… ‬دوم‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬‌کوشش‭ ‬می‌کند‭. ‬ما‭ ‬نخستین‭ ‬کشور‭ ‬عربی‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬مامور‭ ‬رابط‭ ‬در‭ ‬قطعه‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬داشتیم‭. ‬من‭ ‬منحیث‭ ‬مامور‭ ‬رابط‭ ‬در‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬وظیفه‭ ‬اجرا‭ ‬کرده‭ ‬ام‭. ‬قطعه‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬بین‌المللی‭ ‬نقش‭ ‬بی‌نظیری‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬ارتباط‭ ‬بین‭ ‬اعضای‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬هم‌پیمان،‭ ‬تحت‭ ‬هدایت‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬تخنیک‌ها،‭ ‬دانش‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬تکتیک‌های‭ ‬پیشرفته‭ ‬می‌پردازد‭. ‬تبادل‭ ‬تجربه‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مامورین‭ ‬رابط‭ ‬یا‭ ‬تعلیم‭ ‬مشترک‭ ‬هماهنگ‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬اردن‭ ‬می‌تواند‭ ‬اقدامات‭ ‬مشترک‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬هماهنگی‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬همکار‭ ‬هدایت‭ ‬کند‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬سمینارها‭ ‬و‭ ‬نشست‌های‭ ‬پوهنتون‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬تجربیات‭ ‬ارزنده‌ای‭ ‬کسب‭ ‬کردیم‭. ‬حضور‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬قطعه‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬بین‌المللی‭ ‬فرصت‭ ‬همکاری‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬گوناگونی‭ ‬مثل‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬قومندانی‭ ‬هندو‭-‬اقیانوس‭ ‬آرام،‭ ‬قومندانی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭-‬بخش‭ ‬جنوبی‭ ‬و‭ ‬قومندانی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭-‬افریقا‭ ‬فراهم‭ ‬کرد‭. ‬صاحب‌منصبان‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬به‭ ‬شرق‭ ‬آسیا‭ ‬و‭ ‬افریقا‭ ‬اعزام‭ ‬شدند‭. ‬همچنان‭ ‬صاحب‌منصبانی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬به‭ ‬آسیای‭ ‬جنوب‭ ‬شرقی‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬آسیا‭ ‬اعزام‭ ‬کردیم‭.‬

یونیپاث‭: ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬همکاری‌ها‭ ‬و‭ ‬ائتلاف‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬چیست؟

دگروال‭ ‬صفیان‭:‬‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬امروز،‭ ‬موفقیت‭ ‬حاصل‭ ‬‌کوشش‌های‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬مشترک‭ ‬است‭. ‬همکاری‭ ‬از‭ ‬ضروریات‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬موفقیت‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬جهانی‭ ‬است‭. ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬قدرت‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬دموکراسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬انکشاف‭ ‬اردو‌های‭ ‬متحد‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کند‭. ‬ما‭ ‬عمیقاً‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬نظامی‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬متدوام‭ ‬آنها‭ ‬خوشحال‭ ‬هستیم‭. ‬البته‭ ‬فعالیت‭ ‬مشترک‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬شرکای‭ ‬امریکایی‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬آداب‭ ‬و‭ ‬رسوم‭ ‬عربی‭ ‬آشنا‭ ‬شوند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬آشنایی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬همکاری‌های‭ ‬موفق‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬نیز‭ ‬توان‭ ‬رزمی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬فراگیری‭ ‬تکتیک‌ها‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬آنها‭ ‬تقویت‭ ‬می‌کنیم‭. ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬از‭ ‬تکنالوجی‌های‭ ‬پیشرفته‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬آشنایی‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬جغرافیا،‭ ‬لسان،‭ ‬مذهب،‭ ‬رسوم‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬منطقه‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬شریک‭ ‬نظامی‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬بتوانیم‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬مقرر‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬خود‭ ‬نیل‭ ‬آییم‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬‌ترتیب‭ ‬فرصت‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬براندازی‭ ‬سازمان‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬فراهم‭ ‬می‌شود‭.‬

عساکر سرویس مبارزه با تروریزم عراق در حال اشتراک در دوره رهبری. سرپرکمشر دوم سارا زالر/ اردوی ایالات متحده

یونیپاث‭: ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬بین‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬چی‌قسم‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬را‭ ‬محدود‭ ‬می‌کند؟

دگروال‭ ‬صفیان‭:‬‭ ‬همکاری‭ ‬کلید‭ ‬موفقیت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬باعث‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬تصویری‭ ‬جامع‭ ‬از‭ ‬تحرکات‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬دشمن‭ ‬می‌شود‭. ‬بدون‭ ‬داشتن‭ ‬معلومات‭ ‬دقیق،‭ ‬شناسایی‭ ‬اهداف‭ ‬دشمن‭ ‬ممکن‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬چنانچه‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬میدانیم،‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬اهداف‭ ‬و‭ ‬آرمانهای‭ ‬مشخصی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬فعالیتهای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬شبکهای‭ ‬سراسری‭ ‬هماهنگ‭ ‬میکنند‭. ‬برای‭ ‬خنثی‭ ‬کردن‭ ‬نقشه‌های‭ ‬دشمن،‭ ‬باید‭ ‬همکاری‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬البته،‭ ‬چالش‌ها‭ ‬و‭ ‬موانعی‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬ارسال‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬جهانی‭ ‬مشکل‌تر‭ ‬و‭ ‬پیچیده‌تر‭ ‬می‌شود‭. ‬ولی‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬بی‌گناه‭ ‬راهی‭ ‬جز‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬موانع‭ ‬نداریم‭.‬

یونیپاث‭: ‬چالش‌های‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬اردن‭ ‬چیست‭ ‬و‭ ‬چی‭ ‬پروگرامی‭ ‬برای‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬چالش‌ها‭ ‬دارید؟

دگروال‭ ‬صفیان‭:‬‭ ‬چالش‭ ‬اصلی‭ ‬به‭ ‬پروسه‭ ‬جذب‭ ‬و‭ ‬گزینش‭ ‬مربوط‭ ‬می‌شود‭ ‬چون‭ ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬زمان‭ ‬دچار‭ ‬تحول‭ ‬می‌شوند‭. ‬برای‭ ‬سازگار‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬ضروریات‭ ‬نسل‭ ‬جدید،‭ ‬باید‭ ‬پروسه‭ ‬جذب‭ ‬و‭ ‬گزینش‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬کنیم‭. ‬روش‭ ‬جذب‭ ‬جوانان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬برادران‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سرویس‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬کمپاین‌های‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬توییتر‭ ‬و‭ ‬فیس‌بوک‭ ‬آموخته‌ایم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬به‭ ‬کسب‭ ‬اجازه‭ ‬از‭ ‬قومندانی‭ ‬خود‭ ‬ضرورت‭ ‬داریم‭. ‬بعضی‭ ‬جایگاه‌های‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬مثل‭ ‬کنترولر‭ ‬جنگی‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬تخنیکی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬تسلط‭ ‬به‭ ‬لسان‭ ‬انگلیسی‭ ‬از‭ ‬الزامات‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جایگاه‭ ‬است‭. ‬داشتن‭ ‬آگاهی‭ ‬فرهنگی‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬گروپ‌های‭ ‬نظامی‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬وظایف‭ ‬تخصصی‭ ‬گسترده‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬سگهای‭ ‬بمب‌یاب‭ ‬تعلیم‭ ‬یافته‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬ایجاد‭ ‬قطعه‭ ‬طبی‭ ‬میدانی‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬طیاره‭ ‬های‭ ‬بی‌سرنشین‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬تعلیم‭ ‬تخنیکی‭ ‬به‭ ‬پیمانکاران‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬شناسایی‭ ‬طیاره‭ ‬های‭ ‬بی‌سرنشین‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬دشمن،‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬قطعاً‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬هم‌پیمانان‌مان‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬چالش‌ها‭ ‬غلبه‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭.‬

یونیپاث‭: ‬کدام‭ ‬تکنالوجی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تعلیمات‭ ‬پیشرفته‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬قوای‌تان‭ ‬قرار‭ ‬خواهید‭ ‬داد؟

دگروال‭ ‬صفیان‭:‬‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نزدیک،‭ ‬قصد‭ ‬داریم‭ ‬مانورهای‭ ‬تعلیمی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬تونل‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬قوای‌مان‭ ‬برگزار‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬مطمئن‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬برادران‌مان‭ ‬در‭ ‬سرویس‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬عراق‭ ‬‌کوشش‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬بهترین‭ ‬روش‌های‭ ‬میدانی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬تعلیم‭ ‬دهند‭. ‬البته،‭ ‬قصد‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬یک‭ ‬سیستم‭ ‬ضد‭ ‬طیاره‭ ‬بی‌سرنشین‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬ماهواره‭ ‬ارتباطی‭ ‬مدرن‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬داریم‭.‬

عساکر اردن و ایالات متحده در حال بررسی تکتیک ها در جریان مانور «ستاره درخشان 18» در مصر. دوهم‌ساتنمن جیمز لفتی لریمر/ اردوی ایالات متحده

یونیپاث‭: ‬آیا‭ ‬می‌توانید‭ ‬درباره‭ ‬سابقه‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬توضیح‭ ‬بدهید؟

دگروال‭ ‬صفیان‭:‬‭ ‬من‭ ‬سند‭ ‬لیسانس‭ ‬ریاضیات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پوهنتون‭ “‬موته‭” ‬در‭ ‬اردن،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1993‭ ‬کسب‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬منحیث‭ ‬معاون‭ ‬قومندان‭ ‬کندک‭ ‬پراشوت‭ ‬وارد‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬شدم‭. ‬امکان‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬غواصی‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬فراهم‭ ‬شد‭. ‬بعداً‭ ‬به‭ ‬کندک‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬پیوستم‭ ‬و‭ ‬خدمت‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬انجام‭ ‬دادم‭. ‬منحیث‭ ‬قومندان‭ ‬گروپ‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬وظیفه‭ ‬اجرا‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬منحیث‭ ‬قومندان‭ ‬گروپ‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬طیاره‌ربایی‭ ‬فعالیت‭ ‬کردم‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬قومندان‭ ‬تولی‭ ‬قطعه‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬Sky Marshal‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬هدایت‭ ‬‮«‬مرکز‭ ‬تعلیم‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفتم‭. ‬در‭ ‬مدت‭ ‬وظیفه،‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬دوره‭ ‬تعلیمی‭ ‬مثل‭ ‬دوره‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬دوره‌های‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬دوره‌های‭ ‬دفاع‭ ‬در‭ ‬پوهنتون‭ ‬ملی‭ ‬دفاع‭ ‬در‭ ‬واشنگتن‭ ‬دی‌سی‭ ‬در‭ ‬2004،‭ ‬اشتراک‭ ‬کردم‭. ‬منحیث‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬در‭ ‬کوزوو‭ ‬اشتراک‭ ‬نموده‭ ‬ام‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬را‭ ‬تعلیم‭ ‬داده‭ ‬ام‭. ‬همچنان،‭ ‬منحیث‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬در‭ ‬کارگروپ‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬وظیفه‭ ‬اجرا‭ ‬کردم،‭ ‬قوای‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2004‭ ‬تعلیم‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬دوره‭ ‬تعلیمی‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬برگزار‭ ‬کردم

یونیپاث‭: ‬یکی‭ ‬از‭ ‬قومندانان‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬به‭ ‬ماموریتی‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬90‭ ‬میلادی‭ ‬در‭ ‬شهرک‭ ‬سحاب‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬بودید،‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭. ‬آیا‭ ‬می‌توانید‭ ‬جزییات‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬کنید؟

دگروال‭ ‬صفیان‭:‬‭ ‬در‭ ‬مدتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬‌کندک‭ ‬71‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬وظیفه‭ ‬اجرا‭ ‬می‌کردم،‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬شاه‭ ‬عبدا‭… ‬دوم‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬سلطنتی‭ ‬اردن‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬صورت‭ ‬می‌گرفت‭. ‬همان‭ ‬قسم‭ ‬که‭ ‬می‌دانید،‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬پیروزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬سابقه‭ ‬طولانی‭ ‬داریم‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬دوره،‭ ‬گروپی‭ ‬تروریستی‭ ‬به‭ ‬شهرک‭ ‬سحاب‭ ‬حمله‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬ماموریت‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬بود‭. ‬ما‭ ‬ماموریت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬موفقیت‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬رساندیم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬شاه‭ ‬حسین‭ ‬بن‭ ‬طلال،‭ ‬رحمةا‭… ‬علیه،‭ ‬جایزه‭ ‬گرفتیم‭. 

نظرات بسته شده است.