تاکید بحرین و ایالات متحده بر روابط امنیتی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

برای‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عربی،‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‭ ‬مانور‭ ‬سه‭-‬روزه‌ای‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مشارکت‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬2021‭ ‬برگزار‭ ‬نمود‭.‬

مانور‭ ‬‮«‬مشت‭ ‬آتشین‮»‬‭ ‬بشمول‭ ‬تعلیم‭ ‬رزم‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬زمین،‭ ‬بحر‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬بود‭. ‬نمایش‌های‭ ‬تاکتیکی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬بازدارندگی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مجرمینه‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬دولت‌های‭ ‬دیگر‭ ‬یا‭ ‬بدون‭ ‬حمایت‭ ‬آنها،‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬بود‭. 

سخنگوی‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭: ‬‮«‬‭’‬مشت‭ ‬آتشین‭’ ‬در‭ ‬چارچوکات‭ ‬روند‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬مهارت‌های‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬اجرا‭ ‬شد‮»‬‭.‬

یک‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پایان‭ ‬یافتن‭ ‬‮«‬مشت‭ ‬آتشین‮»‬،‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬بر‭ ‬روابط‭ ‬امنیتی‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬بحرین‭ ‬تاکید‭ ‬نمود‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬مقطع،‭ ‬جنرال‭ ‬کِنِت‭ ‬مَکِنزی،‭ ‬قومندان‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬بازدید‭ ‬نمود‭.‬

عالی‌جناب‭ ‬ولیعهد‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خلیفه‭ ‬از‭ ‬جنرال‭ ‬کِنِت‭ ‬مَکِنزی‭ ‬در‭ ‬قصر‭ ‬غدیبیه،‭ ‬و‭ ‬سترجنرال‭ ‬خلیفه‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬آل‭ ‬خلیفه‭ ‬از‭ ‬جنرال‭ ‬در‭ ‬اداره‭ ‬مرکزی‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‭ ‬استقبال‭ ‬کردند‭. ‬

ولیعهد‭ ‬بحرین‭ ‬بر‭ ‬اهمیت‭ ‬روابط‭ ‬امنیتی‭ ‬استراتژیک‭ ‬بین‭ ‬کشورش‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬تاکید‭ ‬نمود؛‭ ‬رابطه‌ای‭ ‬که‭ ‬استقرار‭ ‬دفتر‭ ‬مرکزی‭ ‬ناوگان‭ ‬پنجم‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬منامه‭ ‬نمودی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬

قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬همکاران‭ ‬آن‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تعقیب‭ ‬قاچاقچیان،‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬دزدی‭ ‬دریایی،‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬تاسیسات‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬آبراه‌های‭ ‬استراتژیک‭ ‬مانند‭ ‬تنگه‭ ‬هرمز،‭ ‬کرده‌اند‭. ‬تانکر‭ ‬های‭ ‬تیلی‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬اعظم‭ ‬نفت‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬کشورها‭ ‬را‭ ‬حمل‭ ‬می‌کنند،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تنگه‭ ‬عبور‭ ‬می‌کنند‭.‬

نظرات بسته شده است.