برخورد های بین المللی قوای مسلح اردن

سهمگیری‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬تحکیم‭ ‬صلح‭ ‬فرا‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬های‭ ‬کشور

دگروال‭ ‬ارشد‭ ‬مقتدر‭ ‬عبدالرحیم‭ ‬الهجوی‭ ‬از‭ ‬اردن‭/‬نماینده‭ ‬ارشد‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده عکس‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد

قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬نقش‭ ‬اساسی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬ایفا‭ ‬میکند‭. ‬نظامیان‭ ‬اردنی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬جاهای‭ ‬دیگر،‭ ‬در‭ ‬هائیتی‭ ‬و‭ ‬جمهوری‭ ‬دموکراتیک‭ ‬کانگو‭ ‬نیز‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ ‬بخش‭ ‬عمده‭ ‬استراتیژی‭ ‬ملی‭ ‬خویش‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬اند‭. ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬باور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مأموریت‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬مسئولیت‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬بوده‭ ‬بلکه‭ ‬مسئولیت‭ ‬سازمانهایی‭ ‬نظیر‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬نیز‭ ‬میباشد‭. ‬بنابرین‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬مسئولیت‭ ‬همه‭ ‬کشور‭ ‬هاست‭.‬

بطور‭ ‬مثال،‭ ‬اردن‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬تعداد‭ ‬سهم‭ ‬گیرنده‭ ‬گان‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬مقام‭ ‬هشتم‭ ‬را‭ ‬داراست‭. ‬از‭ ‬ماه‭ ‬فبروری‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سو،‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬3260‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬اتباع‭ ‬اردن‭ ‬از‭ ‬مأموریت‭ ‬های‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬پشتیبانی‭ ‬نموده‭ ‬اند‭. ‬بزرگترین‭ ‬فیصدی‭ ‬ایشان‭ ‬در‭ ‬هائیتی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬اعاده‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬امنیت،‭ ‬استحکام‭ ‬ارگان‭ ‬های‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬احکام‭ ‬قانون،‭ ‬و‭ ‬تعمیم‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬بشر،‭ ‬میباشد‭.‬

سربازان بخش اردنی مربوط به ماموریت برقراری ثبات سازمان ملل در هائیتی غذا را به اطفال در جریان تمرینات ملکی/نظامی میدهند.

فلسفۀ‭ ‬سهم‭ ‬گیری‭ ‬نظامیان‭ ‬اردنی‭ ‬در‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬و‭ ‬تجربۀ‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬نشئت‭ ‬میکند‭. ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اردوی‭ ‬عربی‭ ‬معروف‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬خورد‭ ‬های‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬احیای‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬های‭ ‬برادر‭ ‬عرب‭ ‬سهم‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬اردوی‭ ‬اردن‭ ‬یگانه‭ ‬اردوی‭ ‬عربی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬دوم‭ ‬جهانی‭ ‬اشتراک‭ ‬نمود‭.‬

وتعتجربیات‭ ‬ذکر‭ ‬شده،‭ ‬همه‭ ‬با‭ ‬هم،‭ ‬به‭ ‬اردنی‭ ‬ها‭ ‬درک‭ ‬معقولی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬معانی‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬صلح،‭ ‬خطرات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬مهاجرت،‭ ‬و‭ ‬اهمیت‭ ‬بسزای‭ ‬استحکام‭ ‬فضای‭ ‬ثابت‭ ‬و‭ ‬امن‭ ‬به‭ ‬ارمغان‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬اردن‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬میانه‭ ‬رو‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬وسط‭ ‬یک‭ ‬حوزه‭ ‬پر‭ ‬خطر‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اردن‭ ‬نباید‭ ‬هیچگاهی‭ ‬احتیاط‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬منطقه‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬بصورت‭ ‬متداوم‭ ‬در‭ ‬پیشبرد‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬خویش‭ ‬کوشا‭ ‬باشد‭.‬

سهمگیری‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬شاهی‭ ‬در‭ ‬مأموریت‭ ‬های‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬انعکاس‭ ‬دهندۀ‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬اردن‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬صلح،‭ ‬عدالت،‭ ‬امنیت،‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬میباشد‭. ‬این‭ ‬فعالیت‭ ‬ها‭ ‬بر‭ ‬موقعیت‭ ‬سیاسی‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬میافزاید‭.‬

سربازان بخش اردنی مربوط به ماموریت برقراری ثبات سازمان ملل در هائیتی غذا را به اطفال در جریان تمرینات ملکی/نظامی میدهند.

قوای‭ ‬مسلح‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬عملیات‭ ‬هایشان‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬مختلف‭ ‬جهان‭ ‬منفعت‭ ‬برده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬بالاخره‭ ‬در‭ ‬ارتقای‭ ‬ظرفیت‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬محیط‭ ‬کمک‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬اردن‭ ‬اجازه‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬مناسباتی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬قوای‭ ‬دوست‭ ‬از‭ ‬سرتاسر‭ ‬جهان‭ ‬بمیان‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬نظامی‭ ‬ایشان‭ ‬بیاموزد‭.‬

در‭ ‬اینجا‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬هفت‭ ‬نوع‭ ‬سهمگیری‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬نام‭ ‬میبریم‭:‬

1‭. ‬نیرو‭ ‬های‭ ‬حافظ‭ ‬صلح‭ ‬ملل‭ ‬متحد

•‭ ‬نیرو‭ ‬های‭ ‬حافظ‭ ‬صلح

•‭ ‬نیرو‭ ‬های‭ ‬محافظت

•‭ ‬نیرو‭ ‬های‭ ‬واکنش‭ ‬سربع

•‭ ‬نیرو‭ ‬های‭ ‬استحکام‭ ‬ثبات

2‭. ‬ناظران‭ ‬نظامی

3‭. ‬پولیس‭ ‬غیر‭ ‬نظامی

4‭. ‬افسران‭ ‬ارتباطی

5‭. ‬نیرو‭ ‬های‭ ‬آماده

6‭. ‬
لوای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬آماده‭ ‬باش‭ ‬نیرو‭ ‬های‭ ‬اماده‭ ‬چندین‭ ‬ملیتی

7‭. ‬سهمگیری‭ ‬دیپلوماتیک‭ ‬و‭ ‬بشرخواهانه

•‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬انتخابات‭ ‬بین‭ ‬المللی

•‭ ‬توزیع‭ ‬کمک‭ ‬های‭ ‬بشرخواهانه

•‭ ‬پیشبرد‭ ‬دیپلوماسی

•‭ ‬پیشبرد‭ ‬شفاخانه‭ ‬های‭ ‬سیار‭ ‬نظامی

بطور‭ ‬نمونه،‭ ‬نیرو‭ ‬های‭ ‬اردنی‭ ‬در‭ ‬باز‭ ‬آوری‭ ‬و‭ ‬برقراری‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬کار‭ ‬میکنند‭. ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬نقش‭ ‬اردنی‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬ارائه‭ ‬تعلیمات‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬عساکر‭ ‬و‭ ‬پولیس‭ ‬افغان‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬حفظ‭ ‬نظام‭ ‬و‭ ‬تحکیم‭ ‬حکم‭ ‬قانون‭ ‬میباشد‭. ‬امامان‭ ‬نظامی‭ ‬نیز‭ ‬بغرض‭ ‬برقراری‭ ‬صلح‭ ‬پیام‭ ‬عمان‭ ‬را‭ ‬تبلیغ‭ ‬مینمایند‭ ‬که‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬حوصله،‭ ‬اتحاد‭ ‬و‭ ‬صلح‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬مسلمانان‭ ‬میباشد‭. ‬مزید‭ ‬بران،‭ ‬نظامیان‭ ‬زن‭ ‬اردنی‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬های‭ ‬گروهی‭ ‬با‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬اطفال‭ ‬افغانستان‭ ‬سهم‭ ‬میگیرند‭.‬

فوائد‭ ‬اشتراک‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬بسیار‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬های‭ ‬اردن‭ ‬میرود‭. ‬با‭ ‬فراهم‭ ‬آوری‭ ‬کمک‭ ‬های‭ ‬بشری‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬بشری،‭ ‬ما‭ ‬میتوانیم‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬خشونت‭ ‬را‭ ‬ریشه‭ ‬کن‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اشخاص‭ ‬بی‭ ‬بضاعت‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬فقر،‭ ‬بی‭ ‬عدالتی،‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬آفات‭ ‬طبیعی‭ ‬قرار‭ ‬داردند،‭ ‬کمک‭ ‬نمائیم‭.‬

افسران‭ ‬و‭ ‬خرد‭ ‬ضابطان‭ ‬اردنی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬این‭ ‬مأموریت‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬امکاناتی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کشف،‭ ‬توسعه،‭ ‬و‭ ‬نمایش‭ ‬قابلیت‭ ‬های‭ ‬شان‭ ‬دسترسی‭ ‬پیدا‭ ‬میکنند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬بتوانند‭ ‬حرفوی‭ ‬بودن‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ارتقا‭ ‬بخشند‭. ‬سهمگیری‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬به‭ ‬قوت‭ ‬ها‭ ‬اجازه‭ ‬میدهد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬اوضاع‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬دشوار‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬کار‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬کسب‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬آماده‭ ‬گی‭ ‬برای‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬اداره‭ ‬پاسخ‭ ‬اضطراری‭ ‬را‭ ‬بیاموزند‭.‬

سربازان کندک اردنی مأموریت با ثبات سازی ملل متحد کودکان هاییتی را از یتیم خانه های ویران شده توسط طوفان بحری آیک در سال 2008 نجات میدهند.

همۀ‭ ‬این‭ ‬عوامل‭ ‬یاد‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬جذب‭ ‬انبوه‭ ‬عظیم‭ ‬پناهنده‭ ‬گان‭ ‬سوری‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬یاری‭ ‬رسانیده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬سال‭ ‬2011‭ ‬تا‭ ‬امروز،‭ ‬صد‭ ‬ها‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬اتباع‭ ‬سوری‭ ‬از‭ ‬خشونت‭ ‬ها‭ ‬فرار‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اردن‭ ‬مهاجرت‭ ‬نموده‭ ‬اند‭.‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬حسین‭ ‬رشید‭ ‬الزیود‭ ‬افسر‭ ‬قوماندان‭ ‬سربازان‭ ‬سرحدی‭ ‬به‭ ‬رویترز‭ ‬چنین‭ ‬خاطرنشان‭ ‬ساخت‭: “‬ما‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬850‭ ‬سرباز‭ ‬و‭ ‬افسر‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬450‭ ‬عراده‭ ‬بدون‭ ‬وقفه‭ ‬سوق‭ ‬نمائیم‭. ‬این‭ ‬عملیات‭ ‬بشرخواهانه‭ ‬تا‭ ‬اکنون‭ ‬حدود‭ ‬250‭ ‬میلیون‭ ‬دینار‭ (‬معادل‭ ‬350‭ ‬میلیون‭ ‬دالر‭ ‬امریکائی‭) ‬از‭ ‬بودجه‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬هزینه‭ ‬برداشته‭ ‬است‭.”‬

قرار‭ ‬تخمین‭ ‬جنرال‭ ‬الزیود‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬اول‭ ‬2014،‭ ‬حدود‭ ‬10000‭ ‬تن‭ ‬پناهنده‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬هفته‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬اردن‭ ‬گذشته‭ ‬اند‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬ترتیب‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬جریان‭ ‬مردم‭ ‬فشار‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬بالای‭ ‬منابع‭ ‬اردن‭ ‬وارد‭ ‬نموده‭ ‬است،‭ ‬رهبری‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬از‭ ‬کمک‭ ‬های‭ ‬بشرخواهانه‭ ‬در‭ ‬خور‭ ‬تمجید‭ ‬جهانیان‭ ‬واقع‭ ‬گردیده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬ماه‭ ‬فبروری‭ ‬2014،‭ ‬اندرو‭ ‬هارپر‭ ‬نماینده‭ ‬کمیساری‭ ‬عالی‭ ‬ملل‭ ‬متخد‭ ‬برای‭ ‬پناهنده‭ ‬گان‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬فراهم‭ ‬آوری‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬سوری‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬خشونت‭ ‬فرار‭ ‬نموده‭ ‬اند،‭ ‬تحسین‭ ‬نمود‭. ‬موصوف‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ “‬نمونه‭ ‬بشرخواهی‭” ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬خوانده‭ ‬و‭ ‬سربازان‭ ‬و‭ ‬محافظین‭ ‬سرحدی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عرضه‭ ‬کمک‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬به‭ ‬پناهنده‭ ‬گان‭ ‬سوری‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬گذاشتن‭ ‬پول،‭ ‬سرپناه،‭ ‬خدمات‭ ‬طبی،‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬کمک‭ ‬های‭ ‬اضطراری‭ ‬هیچ‭ ‬نوع‭ ‬قصوری‭ ‬ننموده‭ ‬اند،‭ ‬مورد‭ ‬ستایش‭ ‬قرار‭ ‬داد‭.‬

در‭ ‬خاتمه،‭ ‬من‭ ‬بران‭ ‬باورم‭ ‬که‭ ‬اشتراک‭ ‬مساعی‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬همه‭ ‬اهداف‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬تحکیم‭ ‬بخشیده‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬تعمیم‭ ‬بخشیده‭ ‬و‭ ‬بالاخره‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تشکیل‭ ‬قوا‭ ‬که‭ ‬توانائی‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬چالش‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬نیرومند‭ ‬تر‭ ‬میسازد‭. ‬سهم‭ ‬گیری‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬نیرو‭ ‬های‭ ‬اردن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تجربۀ‭ ‬با‭ ‬ارزشی‭ ‬و‭ ‬تعلیمات‭ ‬زیادی‭ ‬مجهز‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬ارتقای‭ ‬سطح‭ ‬دوستی‭ ‬و‭ ‬مناسبات‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مردمان‭ ‬جهان‭ ‬یاری‭ ‬رسانیده‭ ‬است‭.  

نظرات بسته شده است.