برادران اردو

برادران اردو

حضور‭ ‬قوای‭ ‬اردنی‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬مشترک‭ ‬متمرکز‭ ‬بر‭ ‬دفاع‭ ‬ساحلی‭ ‬در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی

قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن،‭ ‬اداره‭ ‬هدایت‭ ‬اخلاقی

عکسها‭ ‬توسط‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن

اهمیت اجرای‭ ‬مانور‭ ‬مشترک‭ ‬اردن‭-‬امارات‭ ‬با‭ ‬نام‭ “‬موضع‭ ‬قدرتمند‭ ‬1‭” ‬به‭ ‬اقدامات‭ ‬مشترک‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬هم‌پیمان‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬خارجی‭ ‬مربوط‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬مانور‭ ‬2019‭ ‬نشانگر‭ ‬عمق‭ ‬روابط‭ ‬دوستانه‭ ‬و‭ ‬برادرانه‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ -‬پادشاهی‭ ‬اردن‭ ‬هاشمی‭ ‬و‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭- ‬و‭ ‬گستره‭ ‬وحدت‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬بین‭ ‬آنهاست‭.‬

اهمیت‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬همچنان‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬تقویت‭ ‬روابط‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬عملی‭ ‬کردن‭ ‬مفهوم‭ ‬اقدام‭ ‬مشترک،‭ ‬ضمن‭ ‬پلان‭ ‬گذاری،‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬ارتقا‭ ‬دادن‭ ‬سطح‭ ‬کارآیی‭ ‬رزمی‭ ‬و‭ ‬توانایی‌های‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬لوجستیکی‭ ‬است‭. ‬مانور‭ ‬مشترک‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬دشمن‭ ‬پیام‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬کشورهای‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬قدرتمند‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬آماده‭ ‬و‭ ‬هم‌پیمانان‭ ‬دارای‭ ‬قابلیت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬خطرها‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬مختلف‭ ‬برخوردارند‭.‬

این‭ ‬مانور‭ ‬نماد‭ ‬مسلکی‌گرایی،‭ ‬هماهنگی‭ ‬و‭ ‬جدیت‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬همگان‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مانور‭ ‬در‭ ‬مراحل‭ ‬گوناگون‭ ‬اجرا‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مهلت‭ ‬مقرر‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬خود‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬مسلکی‌گرایی‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬آوان‭ ‬اجرا،‭ ‬مانور‭ ‬و‭ ‬مراحل‭ ‬ورود‭ ‬قوا‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ترانسپورت‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬با‭ ‬موفقیت‭ ‬همراه‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬توانایی‌ها‭ ‬و‭ ‬شایستگی‌های‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬میدان‭ ‬را‭ ‬ثابت‭ ‬کرد‭. ‬

این‭ ‬مانور‭ ‬بالای‭ ‬جنگ‭ ‬بالای‭ ‬مناطق‭ ‬پرتراکم،‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ماحول‌های‭ ‬پیچیده‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تهدیدات‭ ‬آینده‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌رود،‭ ‬متمرکز‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬کنار‭ ‬ماحول‭ ‬عملیاتی‭ ‬که‭ ‬مانور‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اجرا‭ ‬شد،‭ ‬دفاع‭ ‬ساحلی‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬برجسته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مسلکی‌گرایی‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬در‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬درسهای‭ ‬مهم‭ ‬دفاع‭ ‬ساحلی‭ ‬ذریعه‭ ‬آمادگی‭ ‬دفاعی‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬موانع‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬آتش‭ ‬را‭ ‬ثابت‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬عملیات‌ها،‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬بالاترین‭ ‬سطح‭ ‬آمادگی،‭ ‬سرعت‭ ‬و‭ ‬دقت‭ ‬اجرا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشتند‭.‬

جلالتمآب‭ ‬عبدالله‭ ‬دوم‭ ‬بن‭ ‬الحسین،‭ ‬پادشاه‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬جناب‭ ‬شیخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زاید‭ ‬شاهزاده‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬برای‭ ‬تاکید‭ ‬بالای‭ ‬همکاری‭ ‬دوجانبه‭ ‬و‭ ‬پیوندهای‭ ‬محکم‭ ‬و‭ ‬برادرانه‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬مانور‭ ‬حاضر‭ ‬شدند‭. ‬پادشاه‭ ‬و‭ ‬پسرش،‭ ‬ولیعهد‭ ‬اردن،‭ ‬مورد‭ ‬استقبال‭ ‬شیخ‭ ‬محمد‭ ‬که‭ ‬معین‭ ‬قومندان‭ ‬اعلی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬نیز‭ ‬هست،‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭.‬

جلالتمآب عبدالله دو بن الحسین شاه اردن، چپ مابین، و جلالتمآب شیخ محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی، راست مابین، در حال نظارت بر مانور

شاه‭ ‬عبدالله‭ ‬و‭ ‬شیخ‭ ‬محمد‭ ‬به‭ ‬راپور‭ ‬رویدادها‭ ‬و‭ ‬مانور،‭ ‬که‭ ‬بشمول‭ ‬چندین‭ ‬تعلیم‭ ‬مشترک‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬سلاح‌های‭ ‬متوسط‭ ‬و‭ ‬سنگین‭ ‬بود،‭ ‬گوش‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬نشانگر‭ ‬مهارت‌های‭ ‬رزمی‭ ‬قوای‭ ‬اشتراک‌کننده،‭ ‬کیفیت‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬شایستگی‌ها‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬سطح‭ ‬بالای‭ ‬درک‭ ‬و‭ ‬سازگاری‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬مشترک‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬دو‭ ‬رهبر‭ ‬همچنان‭ ‬از‭ ‬منطقه‭ ‬پرتراکم‭ ‬اجرای‭ ‬مانور‭ ‬بازدید‭ ‬کردند‭. ‬آنها‭ ‬بعداً‭ ‬از‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬تشکر‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬شاه‭ ‬عبدالله‭ ‬گستردگی‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬ستود‭.‬

شاه‭ ‬در‭ ‬اظهارات‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬به‌خاطر‭ ‬اجرای‭ ‬باکیفیت‭ ‬مانور‭ ‬تشکر‭ ‬و‭ ‬قدردانی‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬شیخ‭ ‬محمد‭ ‬را‭ ‬به‌خاطر‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬همگرایی‭ ‬دو‭ ‬اردو‭ ‬ستود‭.‬

شاه‭ ‬عبدالله‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: “‬سپاس‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬برادرم‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زاید‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مانور‭ ‬باکیفیتی‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬بودیم،‭ ‬ابراز‭ ‬می‌کنم‭. ‬از‭ ‬بسیار‭ ‬وقت‭ ‬قبل‭ ‬آرزو‭ ‬داشتیم‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬اماراتی‭ ‬و‭ ‬اردنی‭ ‬همکاری‭ ‬تنگاتنگی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.” “‬شکر‭ ‬خدا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬آرزو‭ ‬به‭ ‬واقعیت‭ ‬مبدل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬امروز‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭. ‬بدین‭ ‬وسیله‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬برادر‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬منطقه‭ ‬اعلان‭ ‬می‌کنیم‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سنگر‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬همدیگر‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬معضلات‭ ‬مشترک‭ ‬ایستاده‌ایم‭.”‬

‭”‬انشاء‌الله‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬یا‭ ‬اردن‭ ‬خواهیم‭ ‬دید‭. ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬جلالتمآب‭ ‬شیخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زاید‭ ‬آل‭ ‬نهیان‭ ‬که‭ ‬زمینه‭ ‬همکاری‭ ‬اردوی‭ ‬امارات‭ ‬و‭ ‬اردوی‭ ‬اردن‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کرد،‭ ‬تشکر‭ ‬می‌کنم‭.” 

شیخ‭ ‬محمد‭ ‬نیز‭ ‬بالای‭ ‬اهمیت‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬عمق‭ ‬روابط‭ ‬آنها‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭. ‬شیخ‭ ‬محمد‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: “‬روابط‭ ‬ما‭ ‬ریشه‌های‭ ‬عمیق‭ ‬دارد،‭ ‬همکاری‭ ‬ما‭ ‬استوار‭ ‬و‭ ‬چشمگیر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬آماده،‭ ‬کارآمد‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬همکاری‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬گوناگون‭ ‬برخوردارند‭.‬

‭”‬موضع‭ ‬محکم‭ ‬1‭” ‬نتیجه‭ ‬روابط‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬دو‭ ‬کشور،‭ ‬بطور‭ ‬عام،‭ ‬و‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی،‭ ‬بطور‭ ‬خاص،‭ ‬است‭. ‬اسامی‭ ‬رمز‭ ‬مانور‭ ‬عبارت‭ ‬بودند‭ ‬از‭ ‬همکاری‭ ‬دوشادوش،‭ ‬هم‌افزایی‭ ‬کارآیی،‭ ‬آمادگی‭ ‬کامل‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬سطح‭ ‬بالا‭. ‬این‭ ‬کیفیت‭ ‬بی‌دلیل‭ ‬نبود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬لحظه‌ای‭ ‬پدید‭ ‬نیامده‭ ‬بود‭. ‬بلکه،‭ ‬نتیجه‭ ‬مدیریت‭ ‬هوشمندانه‭ ‬و‭ ‬اثربخش‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬ثمره‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬مانور‭ ‬ظاهر‭ ‬شد‭.‬‭