اکمال و لوژيستيك اردو امروزی

اردوها‭ ‬به‭ ‬پرسونل‭ ‬آموزش‭ ‬دیده‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬استفاده‭ ‬بهینه‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند‭ ‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬یوسف‭ ‬ع‭.‬الملکی‭/‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬قطر،‭ ‬نماینده‭ ‬ارشد‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده
عملیات‭ ‬اکمال‭ ‬و‭ ‬لوژيستيك‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬دنیا‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬ضروریات‭ ‬یونت‭ ‬های‭ ‬محاربوی‭ ‬و‭ ‬اداری‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬میکند‭. ‬پیچیدگی‭ ‬و‭ ‬تنوع‭ ‬روزافزون‭ ‬ضروریات‭ ‬اردوهای‭ ‬امروزی‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دستیابی‭ ‬اردوها‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬ملی‭ ‬مستلزم‭ ‬کارآمد‭ ‬شدن‭ ‬عملیات‭ ‬اکمال‭ ‬و‭ ‬لوژيستيك‭ ‬باشد‭. ‬تبعیت‭ ‬از‭ ‬روش‭ ‬های‭ ‬مخصوص‭ ‬اکمال‭ ‬و‭ ‬لوژيستيك‭ ‬ضروری‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬قوای‭ ‬امروزی‭ ‬که‭ ‬هوشمندی‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬از‭ ‬مشخصات‭ ‬آنهاست،‭ ‬به‭ ‬احضار‭ ‬و‭ ‬سفربری‭ ‬همه‭ ‬قوای‭ ‬انسانی،‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬معنوی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند‭. ‬
انکشاف‭ ‬مداوم‭ ‬و‭ ‬سریع‭ ‬تجهیزات‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬تاثیر‭ ‬عمیقی‭ ‬بالای‭ ‬سيستم‭ ‬های‭ ‬اکمال‭ ‬و‭ ‬لوژيستيك‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬روش‭ ‬های‭ ‬رهبری‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬پلان‭ ‬های‭ ‬موثر‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭. ‬هر‭ ‬کشور‭ ‬پلان‭ ‬های‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اساس‭ ‬شرایط‭ ‬سیاسی،‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬خود‭ ‬انکشاف‭ ‬میدهد‭ ‬و‭ ‬سیاست‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬پایه‭ ‬های‭ ‬مشخص‭ ‬بنا‭ ‬میکند‭. ‬ستراتیژی‭ ‬نظامی‭ ‬هر‭ ‬کشور‭ ‬مستقیماً‭ ‬در‭ ‬ساختار،‭ ‬انکشاف‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬نمایان‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬کشور‭ ‬سیاست‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اساس‭ ‬اهداف‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬و‭ ‬قابلیت‭ ‬های‭ ‬اقتصادی،‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬جغرافیایی‭ ‬انکشاف‭ ‬میدهد‭. ‬
ستراتیژی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬هدایت‭ ‬کلی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬برای‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬یا‭ ‬اهداف‭ ‬بلند‭-‬مدت‭ ‬کلی‭ ‬کشور‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬هنر‭ ‬احضار‭ ‬و‭ ‬سفربری‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬کردن‭ ‬منابع‭ ‬ملی،‭ ‬شامل‭ ‬قوای‭ ‬مسلح،‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬منافع‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬دشمن‭ ‬تعریف‭ ‬میشود‭. ‬اکمال‭ ‬و‭ ‬لوژيستيك‭ ‬شامل‭ ‬پروسه‭ ‬پلان‭ ‬گذاری،‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬بیمه‭ ‬کردن‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬عملیات‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬کردن‭ ‬ضروریات‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬مکان‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬خاص‭ ‬است‭. ‬عملیات‭ ‬تامین‭ ‬شامل‭ ‬سازمان‭ ‬دهی،‭ ‬انکشاف،‭ ‬تجهیز،‭ ‬توزیع،‭ ‬تخلیه،‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬عملیات‭ ‬با‭ ‬تدارکات‭ ‬مخصوص‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬تجهیز‭ ‬انبارهای‭ ‬نگهداری‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬ضرورتهای‭ ‬آنها‭ ‬اجرا‭ ‬میشود‭.‬
Warehouse
پیچیدگی و تنوع روزافزون ضروریات اردوهای امروزی باعث شده است که دستیابی اردوها به اهداف ملی مستلزم کارآمد شدن عملیات اکمال و لوژيستيك باشد.
بین‭ ‬اکمال‭ ‬و‭ ‬لوژيستيك‭ ‬و‭ ‬ستراتیژی‭ ‬رابطه‭ ‬محکمی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬زیرا‭ ‬وضعیت‭ ‬اقتصادی‭ ‬هر‭ ‬کشور‭ ‬عاملی‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬ستراتیژی‭ ‬کلی‭ ‬است‭. ‬عوامل‭ ‬اقتصادی‭ ‬تاثیری‭ ‬مستقیم‭ ‬بالای‭ ‬اهداف‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬همپوشانی‭ ‬چشمگیر‭ ‬بین‭ ‬اکمال‭ ‬و‭ ‬لوژيستيك‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬ستراتیژی‭ ‬ملی‭ ‬میشود‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬رو،‭ ‬ستراتیژی‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬قابل‭ ‬حصول،‭ ‬پروسیجرها‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬ها‭ ‬مربوط‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬اکمال‭ ‬و‭ ‬لوژيستيك‭ ‬همه‭ ‬ضروریات‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬ترانسپورت،‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬مستمر‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬برآورده‭ ‬میکند‭. ‬این‭ ‬هدف‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬برآورده‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬اقتصاد‭ ‬قدرتمند‭ ‬باشد‭.‬
اصول‭ ‬اکمال‭ ‬و‭ ‬لوژيستيك
اصول‭ ‬به‭ ‬پایه‭ ‬های‭ ‬هر‭ ‬عمل‭ ‬یا‭ ‬مفکوره‭ ‬گفته‭ ‬میشود‭. ‬این‭ ‬اصول،‭ ‬مخصوصاً‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬نظامی،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬دچار‭ ‬تغییر‭ ‬یا‭ ‬تحول‭ ‬شود‭. ‬اصول‭ ‬اکمال‭ ‬و‭ ‬لوژيستيك‭ ‬معمولاً‭ ‬با‭ ‬اصول‭ ‬اردوهای‭ ‬امروزی‭ ‬متناسب‭ ‬و‭ ‬سازگار‭ ‬است‭. ‬مهم‭ ‬ترین‭ ‬اصول‭ ‬اکمال‭ ‬و‭ ‬لوژيستيك‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬بینی،‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬تهدیدات‭ ‬غیرمنتظره‭ ‬و‭ ‬معضلات‭ ‬احتمالی‭. ‬این‭ ‬اصول‭ ‬به‭ ‬تامین‭ ‬الزامات‭ ‬اکمال‭ ‬و‭ ‬لوژيستيك‭ ‬کمک‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬زمینه‭ ‬تامین‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬بهنگام‭ ‬امکانات‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬میکند‭. ‬اغلب،‭ ‬این‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬ها‭ ‬غیردقیق‭ ‬است؛‭ ‬این‭ ‬تخمین‭ ‬ها‭ ‬باید‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬تحقیقات‭ ‬مسلکی‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬واقعیت‭ ‬نزدیک‭ ‬باشد‭.‬
وظایف
پروسه‭ ‬اکمال‭ ‬و‭ ‬لوژيستيك‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬واقعیتی‭ ‬پیچیده‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬حمایت‭ ‬متداوم‭ ‬برای‭ ‬همگام‭ ‬ماندن‭ ‬با‭ ‬پیشرفت‭ ‬های‭ ‬تکنالوژی،‭ ‬تخنیکی‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬اردو‭ ‬امروزی‭ ‬هوشمند‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد،‭ ‬بروز‭ ‬میدهد‭. ‬این‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اداره‭ ‬مخصوص،‭ ‬اداره‭ ‬اکمال‭ ‬و‭ ‬لوژيستيك،‭ ‬حاصل‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬رهبران،‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬تخنیکرهای‭ ‬مسلکی‭ ‬همه‭ ‬مسئولیت‭ ‬های‭ ‬تامین‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬میگرفتند‭. ‬این‭ ‬همچنین‭ ‬بشمول‭ ‬سازمان‭ ‬دهی،‭ ‬انکشاف،‭ ‬تدارکات،‭ ‬مدیریت،‭ ‬ترانسپورت،‭ ‬انبار‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬است‭.‬
ارتباطهای‭ ‬اقتصادی
استفاده‭ ‬عاقلانه‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬از‭ ‬تسلیحات،‭ ‬اهداف‭ ‬مطلوب‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬سریع‭ ‬به‭ ‬تحولات‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬الزامات‭ ‬همه‭ ‬بخشهای‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬میکند‭. ‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬کشور‭ ‬میتواند‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬موجود‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬اصلی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭.‬
ادغام‭ ‬مدیریتی‭ ‬
پلان‭ ‬گذاری‭ ‬مدیریتی‭ ‬باید‭ ‬عامل‭ ‬مشترک‭ ‬بین‭ ‬همه‭ ‬جنبه‭ ‬های‭ ‬پلان‭ ‬گذاری‭ ‬نظامی‭ ‬عمومی‭ ‬تلقی‭ ‬شود‭. ‬برای‭ ‬حصول‭ ‬پلان‭ ‬های‭ ‬موفق‭ ‬نظامی،‭ ‬عوامل‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬پلان‭ ‬های‭ ‬اجرایی،‭ ‬پلان‭ ‬های‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬و‭ ‬پلان‭ ‬های‭ ‬عملیاتی‭ ‬باید‭ ‬ترکیب‭ ‬شود‭. ‬برای‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬پلان‭ ‬گذاری‭ ‬مدیریتی‭ ‬با‭ ‬وقایع‭ ‬و‭ ‬تحولات‭ ‬نوظهور‭ ‬همگام‭ ‬شود،‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬فاز‭ ‬آماده‭ ‬سازی‭ ‬تا‭ ‬فاز‭ ‬تکمیل‭ ‬اجرایی‭ ‬تلفیق‭ ‬شود‭.‬
میتود‭ ‬ادغام‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬پروسیجرهای‭ ‬پلان‭ ‬گذاری‭ ‬و‭ ‬پروگرام‭ ‬های‭ ‬شفاف‭ ‬و‭ ‬سيستم‭ ‬معلومات‭ ‬رسانی‭ ‬موثر‭ ‬دارد‭. ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬موفقیت‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭ ‬یونت‭ ‬های‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬امروزی‭ ‬و‭ ‬پیچیده،‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬مناسب‭ ‬باید‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬وظایف‭ ‬اجرایی‭ ‬باید‭ ‬بدون‭ ‬سرهم‭ ‬بندی‭ ‬و‭ ‬سهل‭ ‬انگاری‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬مدیریت‭ ‬شود‭. ‬پلان‭ ‬گذاری‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬انعطاف‭ ‬کافی‭ ‬برخوردار‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬رهبران‭ ‬بتوانند‭ ‬در‭ ‬وضعیت‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬عملکرد‭ ‬مناسبی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬
موانع‭ ‬موفقیت
انکشاف‭ ‬و‭ ‬تنوع‭ ‬انواع‭ ‬و‭ ‬اشکال‭ ‬تجهیز‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬آموزش‭ ‬دیده‭ ‬و‭ ‬ذیصلاح‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬تخنیکی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬قابلیت‭ ‬مدیریت‭ ‬این‭ ‬تجهیز‭ ‬و‭ ‬فراهم‭ ‬کردن‭ ‬زمینه‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬مناسب‭ ‬آن‭ ‬برخوردار‭ ‬باشد‭. ‬این‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬چشمگیر‭ ‬حجم‭ ‬بودجه‭ ‬های‭ ‬مالی‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬این‭ ‬ضروریات‭ ‬منجر‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬بودجه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬بار‭ ‬مالی‭ ‬سنگینی‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬تحمیل‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬صورت‭ ‬افزایش‭ ‬چشمگیر‭ ‬مقدار‭ ‬امکانات‭ ‬لازم،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬معضل‭ ‬روبرو‭ ‬شوند‭. ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬میتوان‭ ‬به‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭:‬
  1. پلان‭ ‬گذاری‭ ‬مدیریتی‭ ‬غیرموثر‭ – ‬پلان‭ ‬گذاری‭ ‬ضعیف‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تامین‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭/‬یا‭ ‬ابزارهای‭ ‬نظامی‭ ‬نامناسب‭ ‬آثار‭ ‬چشمگیری‭ ‬بالای‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬این‭ ‬مشکلات،‭ ‬انکشاف‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬همه‭ ‬ضروریات‭ ‬ضروری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬شفافیت‭ ‬برخوردار‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اغراق‭ ‬یا‭ ‬اسراف‭ ‬منابع‭ ‬عاری‭ ‬باشد‭. ‬
  2. فقدان‭ ‬مؤثریت‭ ‬اجرایی‭ – ‬بعضی‭ ‬دپارتمان‭ ‬ها‭ ‬افراد‭ ‬کم‭ ‬تجربه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یونت‭ ‬های‭ ‬اجرایی‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬میگیرند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬پروگرام‭ ‬های‭ ‬آموزشی‭ ‬موثر‭ ‬یا‭ ‬پیشرفته‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬مؤثریت‭ ‬پرسونل‭ ‬نظامی‭ ‬قصور‭ ‬میکنند‭. ‬این‭ ‬یونت‭ ‬ها‭ ‬نهایتاً‭ ‬نمیتوانند‭ ‬وظایف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درستی‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬مشکل‭ ‬ضعف‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی‭ ‬مدیریتی‭ ‬بروز‭ ‬میکند‭.‬
نتیجه‭ ‬گیری
القا‭ ‬کردن‭ ‬اصول‭ ‬سیاست‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬تایید‭ ‬کردن‭ ‬ارزش‭ ‬های‭ ‬فداکاری،‭ ‬سخاوت‭ ‬و‭ ‬بخشش‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬مذهب‭ ‬و‭ ‬وطن،‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬آماده‭ ‬سازی‭ ‬روانی‭ ‬یا‭ ‬اخلاقی‭ ‬قوا‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬گرفتن‭ ‬موجودیت‭ ‬نظامی‭ ‬کشور‭ ‬کمک‭ ‬میکند‭.‬
جوانان‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬افراد‭ ‬مسلکی‭ ‬که‭ ‬ارکان‭ ‬آینده‭ ‬محسوب‭ ‬میشوند‭ ‬وظیفه‭ ‬توسعه‭ ‬حس‭ ‬وفاداری‭ ‬و‭ ‬غرور‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬کشور؛‭ ‬برتر‭ ‬دانستن‭ ‬اراده‭ ‬مردم‭ ‬بر‭ ‬دیگر‭ ‬عوامل؛‭ ‬تایید‭ ‬وفاداری‭ ‬به‭ ‬خدای‭ ‬یگانه‭ ‬و‭ ‬ملت؛‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬دارند‭. ‬این‭ ‬افراد‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬مراحل‭ ‬از‭ ‬آموزش‭ ‬پیشرفته‭ ‬نظامی‭ ‬مستفید‭ ‬شوند‭.‬
با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬معضلات‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬آموزش‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬الزامات‭ ‬دفاعی‭ ‬جاری،‭ ‬کشورها‭ ‬به‭ ‬کادر‭ ‬نظامی‭ ‬که‭ ‬مهارت‭ ‬های‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬انکشاف‭ ‬دفاعی‭ ‬و‭ ‬تغییرات‭ ‬امروزی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬ماموریت‭ ‬آموزشی‭ ‬و‭ ‬دفاعی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬موفقیت‭ ‬اجرا‭ ‬کنند‭. ‬با‭ ‬شناخت‭ ‬بهتر‭ ‬عملیات‭ ‬اکمال‭ ‬و‭ ‬لوژيستيك،‭ ‬و‭ ‬مستفید‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬پرسونل‭ ‬ماهر‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سکتور،‭ ‬قابلیت‭ ‬اردوها‭ ‬برای‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬تهدیدات‭ ‬آینده‭ ‬افزایش‭ ‬مییابد.

نظرات بسته شده است.