اهدای خون به کویت

کارکنان‭ ‬یونیپاث

در‭ ‬جنوری‭ ‬2022،‭ ‬اردوی‭ ‬کویت‭ ‬یک‭ ‬کمپاین‭ ‬پنج‭-‬روزه‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬خون‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬کویت‮»‬‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تشویق‭ ‬کارمندان‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬اهدای‭ ‬خون‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬‮«‬اداره‭ ‬هدایت‭ ‬اخلاقی‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‮»‬‭ ‬اجرا‭ ‬کرد‭.‬

این‭ ‬کمپاین‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬‮«‬بانک‭ ‬خون‭ ‬کویت‮»‬‭ ‬اجرا‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬آن‭ ‬تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬و‭ ‬عساکر‭ ‬وظیفه‭ ‬اردوی‭ ‬کویت‭ ‬با‭ ‬اهدای‭ ‬خون‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬ذخایر‭ ‬استراتژیک‭ ‬بانک‭ ‬خون‭ ‬و‭ ‬جبران‭ ‬کمبود‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬خونی‭ ‬کمیاب‭ ‬کمک‭ ‬کردند‭. ‬

بانک‭ ‬خون‭ ‬وسایل‭ ‬طبی‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬کمپاین‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬اهداکنندگان‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬200‭ ‬اهداکننده‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬کمپ‌های‭ ‬مبارکیه‭ ‬حضور‭ ‬یافتند‭. ‬

محمد‭ ‬الهریز،‭ ‬مامور‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬بانک‭ ‬خون،‭ ‬اشاره‭ ‬نمود‭: ‬‮«‬بانک‭ ‬خون‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬دولتی‭ ‬یا‭ ‬خصوصی،‭ ‬که‭ ‬کارمندان‭ ‬آنها‭ ‬خواهان‭ ‬اهدای‭ ‬خون‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬ذخایر‭ ‬خونی‭ ‬بانک‭ ‬هستند،‭ ‬استقبال‭ ‬می‌کند‭. ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬کمپاین‭ ‬حدوداً‭ ‬پنج‭-‬روزه‭ ‬که‭ ‬پنج‭ ‬الی‭ ‬شش‭ ‬ساعت‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬وقت‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬هماهنگ‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬‮»‬

اردوی‭ ‬کویت،‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬ایفای‭ ‬وظایف‭ ‬ذاتی‭ ‬خود،‭ ‬به‭ ‬سنت‌های‭ ‬انسانی‭ ‬که‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬مرزهای‭ ‬کویت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اهدای‭ ‬مواد‭ ‬غذایی،‭ ‬دوا‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬ضرریات‭ ‬به‭ ‬اشخاص‭ ‬متضرر‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬حوادث‭ ‬طبیعی‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود،‭ ‬پایبند‭ ‬است‭. ‬کشورهایی‭ ‬مانند‭ ‬افغانستان،‭ ‬لبنان،‭ ‬سودان،‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬یمن‭ ‬از‭ ‬کمک‌های‭ ‬سخاوتمندانه‭ ‬کویت‭ ‬مستفید‭ ‬شده‌اند‭. ‬

کویت‭ ‬با‭ ‬زمینه‌سازی‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مردم‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬گرفتن‭ ‬طالبان‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬آگست‭ ‬2021،‭ ‬برای‭ ‬حدود‭ ‬5‭,‬000‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬کمپ‭ ‬عریف‌جان‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬شهر‭ ‬کویت،‭ ‬سرپناه‭ ‬فراهم‭ ‬نمود‭. ‬

منابع‭: ‬Kuwait News Agency‭ ‬،YouTube

نظرات بسته شده است.