اقدام تاجیکستان علیه افراط‌گرایی

اقدام تاجیکستان علیه افراط‌گرایی

کارکنان‭ ‬یونیپاث

با‭ ‬هدف‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬خشن،‭ ‬مقامات‭ ‬تاجیکستان‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬روش‌های‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬کارآیی‭ ‬پولیس‭ ‬تعلیم‭ ‬دیدند‭.‬

این‭ ‬رویدادها‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬ادفتر‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬جرایم‭ ‬سازمان‭ ‬مللب‭ ‬و‭ ‬اسازمان‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬اروپاب‭ (‬OSCE‭) ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬ااستراتژی‌‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬پروگرام‌‭ ‬عملی‭ ‬تاجیکستان‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬خشنب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬اجرا‭ ‬شود‭.‬

در‭ ‬فبروری‭ ‬2019،‭ ‬مقامات‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬تاجیکستان‭ ‬با‭ ‬ابزارها‭ ‬و‭ ‬روش‌های‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬تروریزم‭ ‬آشنا‭ ‬شدند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬تعلیمی‭ ‬نمایندگان‭ ‬دفتر‭ ‬لوی‭ ‬سارانوالی‭ ‬تاجیکستان،‭ ‬اداره‭ ‬تفتیش‭ ‬مالی‭ ‬بانک‭ ‬ملی‭ ‬تاجیکستان،‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬و‭ ‬کمیته‭ ‬دولتی‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭. ‬

این‭ ‬دوره‭ ‬سه‭-‬روزه‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تضمین‭ ‬سازگاری‭ ‬اقدامات‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬تروریزم‭ ‬با‭ ‬استندردهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬قطعنامه‌های‭ ‬شورای‭ ‬امنیت‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬و‭ ‬رهنمودهای‭ ‬OSCE‭ ‬و‭ ‬اکارگروپ‭ ‬اقدام‭ ‬مالی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬پولشوییب‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬پیام‌های‭ ‬کلیدی‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬ضرورت‭ ‬بهبود‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بین‭ ‬سازمانی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬تاجیکستان‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭. ‬

در‭ ‬اپریل‭ ‬2019،‭ ‬میزگردی‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬OSCE‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬نماینده‭ ‬دفتر‭ ‬لوی‭ ‬سارانوالی‭ ‬درباره‭ ‬روش‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬پولیس‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬خشن‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬

منوچهر‭ ‬محمودزاده،‭ ‬رئیس‭ ‬بخش‭ ‬همکاری‭ ‬بین‌المللی‭ ‬دفتر‭ ‬لوی‭ ‬سارانوالی‭ ‬تاجیکستان،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬دولت،‭ ‬جامعه‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬ضروری‭ ‬است‭.‬

فیزو‭ ‬نعمانی،‭ ‬رئیس‭ ‬موقت‭ ‬دفتر‭ ‬OSCE‭ ‬در‭ ‬دوشنبه،‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬رویکرد‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬برای‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬تهدیدات‭ ‬پیچیده‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬