افغانستان و همسایه‌گانش در جستجوی امنیت انرژی هستند

کارکنان‭ ‬یونیپاث
ترکمنستان‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬برای‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬آسیا‭ ‬نیازمندی‭ ‬شدید‭ ‬است،‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬افغانستان‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬پایپ‭ ‬لاین‭ ‬حیاتی‭ ‬1800‭ ‬کیلومتری‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬آغاز‭ ‬کند‭.‬
پایپ‭ ‬لاین‭ ‬ترکمنستان‭ – ‬افغانستان‭ – ‬پاکستان‭ – ‬هند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تاپی‭ ‬معروف‭ ‬است،‭ ‬33‭ ‬میلیارد‭ ‬متر‭ ‬مکعب‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬ترکمنستان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همسایگان‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬انتقال‭ ‬می‭ ‬دهد‭.‬
ساخت‭ ‬پایپ‭ ‬لاین‭ ‬800‭ ‬کیلومتری‭ ‬افغانستان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬هرات‭ ‬و‭ ‬قندهار‭ ‬با‭ ‬تاخیر‭ ‬روبرو‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬صدد‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬نیمه‭ ‬اول‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬قراردادهای‭ ‬تملک‭ ‬اراضی‭ ‬با‭ ‬ترکمنستان‭ ‬منعقد‭ ‬کند‭.‬
تاپی‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬تلاش‭ ‬بزرگی‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬تنوع‭ ‬دهی‭ ‬و‭ ‬تامنیت‭ ‬انرژی‭ ‬منطقه‭. ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬بانک‭ ‬جهانی‭ ‬،‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ارتباط‭ ‬ضعیف‭ ‬بین‭ ‬تأمین‭ ‬کنندگان‭ ‬برق‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬کنندگان‭ ‬برق،‭ ‬بین‭ ‬سالهای‭ ‬2010‭ ‬و‭ ‬2014‭ ‬6‭.‬4‭ ‬میلیارد‭ ‬دالر‭ ‬سود‭ ‬اقتصادی‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬
چنین‭ ‬ادغام‭ ‬اقتصادی‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬سال‭ ‬2019‭ ‬در‭ ‬کنفرانسی‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬موضوع‭ ‬زیر‭ ‬عنوان‭ “‬روند‭ ‬قلب‭ ‬آسیا‭-‬استانبول‭” ‬مطرح‭ ‬گردیده‭ ‬بود‭. ‬نمایندگان‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬بر‭ ‬اهمیت‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬پروژه‌های‭ ‬زیربنایی،‭ ‬تجاری‭ ‬و‭ ‬ترانسپورتی‭ ‬تأکید‭ ‬کردند‭. ‬اشتراک‭ ‬کنندگان‭ ‬کنفرانس‭ ‬یک‭ ‬پیام‭ ‬ارائه‭ ‬کردند‭: ‬افغانستان‭ ‬باید‭ ‬بحیث‭ ‬یک‭ ‬منبع‭ ‬فرصت‭ ‬دیده‭ ‬شود‭ ‬نه‭ ‬یک‭ ‬منبع‭ ‬مشکلات‭. ‬
نمایندگان‭ ‬افغانستان،‭ ‬هند،‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬ترکمنستان‭ ‬رسماً‭ ‬پروژه‭ ‬چند‭ ‬میلیارد‭ ‬دالری‭ ‬تاپی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬مراسم‭ ‬و‭ ‬کف‭ ‬زدن‭ ‬به‭ ‬چهار‭ ‬طرفه‭ ‬در‭ ‬هرات‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2018‭ ‬آغاز‭ ‬کردند‭. ‬تاخیر‭ ‬در‭ ‬ساختمان‭ ‬به‭ ‬بی‭ ‬ثباتی‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬نسبت‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
منابع‭: ‬بانک‭ ‬جهانی،‭ ‬دیپلمات،‭ ‬طلوع‭ ‬نیوز

نظرات بسته شده است.