ازبکستان میزبان رئیس قوماندانی مرکزی ایالات متحده

کارکنان‭ ‬یونیپاث

شوکت‭ ‬میرضیائف،‭ ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬ازبکستان،‭ ‬در‭ ‬اکتوبر‭ ‬2020‭ ‬میزبان‭ ‬قوماندان‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬کِنِت‭ ‬مَکِنزی،‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬دیدار‭ ‬مساله‭ ‬همکاری‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬روند‭ ‬صلح‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬بررسی‭ ‬شد‭.‬

تمایل‭ ‬ازبکستان‭ ‬به‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬همسایه‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬نفوذ‭ ‬اقتصادی‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬میانه،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬مورد‭ ‬بحث‭ ‬بود‭. ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬ازبکستان‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬بشمول‭ ‬یک‭ ‬خط‌کوتاه‭ ‬خط‭ ‬‌ریل،‭ ‬خطوط‭ ‬انتقال‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬طرح‭ ‬خط‭ ‬لوله‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬است‭.‬

جنرال‭ ‬مَکِنزی‭ ‬بالای‭ ‬تعهد‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬با‭ ‬ازبکستان‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭. ‬هیئت‭ ‬همراه‭ ‬مَکِنزی‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬در‭ ‬تاشکند‭ ‬تکرار‭ ‬کرد‭. ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬ازبکستان،‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬بهادر‭ ‬قربانف‭ ‬به‭ ‬تبادل‭ ‬دیدگاه‭ ‬با‭ ‬مَکِنزی‭ ‬درباره‭ ‬همکاری‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬تکنالوژی‭ ‬پرداخت‭.‬

این‭ ‬گروپ‌‭ ‬عازم‭ ‬اکادمی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬جمهوری‭ ‬ازبکستان‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬ببیند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬چگونه‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تربیت‭ ‬می‌کند‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوره‌های‭ ‬تعلیمی،‭ ‬دوره‭ ‬آنلاینی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬داکتر‭ ‬رابرت‭ ‬باومن،‭ ‬مربی‭ ‬قوماندانی‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬کالج‭ ‬ستاد‭ ‬کل‭ ‬در‭ ‬فرقه‭ ‬لیون‌ورت‭ ‬کانزاس‭ ‬برگزار‭ ‬می‌کرد‭.‬

داکتر‭ ‬باومن‭ ‬که‭ ‬توانایی‭ ‬صحبت‭ ‬به‭ ‬لسان‭ ‬روسی‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬2016-17‭ ‬منحیث‭ ‬مشاور‭ ‬تعلیمی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬پروگرام‌‭ ‬مشاوره‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬که‭ ‬آژانس‭ ‬همکاری‭ ‬امنیتی‭ ‬دفاعی‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬اجرا‭ ‬می‌کرد،‭ ‬در‭ ‬تاشکند‭ ‬مصروف‭ ‬خدمت‭ ‬بود‭. ‬داکتر‭ ‬باومن‭ ‬استخدام‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬نقش‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬در‭ ‬ازبکستان‭ ‬اجرا‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اکادمی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ازبکستان‭ ‬همکاری‭ ‬کند‭.   ‬منابع‭: ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده

نظرات بسته شده است.