اراده قرقیزستان برای اصلاحات داخلی

اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬کمک‌هایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬اصلاحات‭ ‬دولتی،‭ ‬پروگرام‌‌های‭ ‬حقوق‭ ‬بشری‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬آبی‭ ‬قرقیزستان‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬دسمبر‭ ‬2021،‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬کمک‭ ‬مالی‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬62‭ ‬ملیون‭ ‬یورو‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬پروگرام‌‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬چهار‭-‬ساله‭ ‬به‭ ‬قرقیزستان‭ ‬تصویب‭ ‬نمود‭.‬

در‭ ‬قسمت‭ ‬حکمرانی‭ ‬و‭ ‬دیجیتل‌سازی،‭ ‬این‭ ‬پول‭ ‬صرف‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬پروسه‭ ‬حاکمیت‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬تحول‭ ‬دیجیتل‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

انکشاف‭ ‬بشری،‭ ‬بشمول‭ ‬بهبود‭ ‬کیفیت‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬برابری‭ ‬جنسیتی‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬نیز‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬کمک‌های‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬بیشکک‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭.‬

اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬همچنان‭ ‬بالای‭ ‬ضرورت‭ ‬قرقیزستان‭ ‬به‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬منابع‭ ‬آبی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬نیمه‌خشک‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬تاکید‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬امنیت‭ ‬آبی‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬میانی‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬فروپاشی‭ ‬اتحاد‭ ‬شوروی‭ ‬همواره‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬عمده‭ ‬دیپلماتیک‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬اولویت‌های‭ ‬مالی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬رایزنی‭ ‬قرقیزستان‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬اولویت‌ها‭ ‬با‭ ‬پروگرام‌‭ ‬2030‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬توافق‭ ‬اقلیمی‭ ‬پاریس‭ ‬و‭ ‬ستراتیژی‭ ‬دروازه‭ ‬جهانی‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬مطابقت‭ ‬دارد‭.‬

سفیر‭ ‬ادوارد‭ ‬آور،‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‭ ‬نمایندگی‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬قرقیزستان،‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬پروگرام‌‭ ‬انعقاد‭ ‬قرارداد‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬2021‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬رابطه‭ ‬دیرینی‭ ‬با‭ ‬جمهوری‭ ‬قرقیزستان،‭ ‬منحیث‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬همکاران‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬مطمئن‭ ‬حوزه‭ ‬انکشاف،‭ ‬دارد‭. ‬

امروز‭ ‬ما‭ ‬گام‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬همکاری،‭ ‬تعهد‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬درازمدت‭ ‬از‭ ‬حکمرانی،‭ ‬دیجیتل‌سازی،‭ ‬تعلیم،‭ ‬رشد‭ ‬سبز‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬حوزه‌های‭ ‬موردعلاقه‭ ‬طرفین‭ ‬برمی‌داریم‭. ‬این‭ ‬پروگرام‌‭ ‬جدید‭ ‬چندساله‭ ‬سند‭ ‬معتبری‭ ‬برای‭ ‬اثبات‭ ‬حمایت‭ ‬متداوم‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬قرقیزستان‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ 

منابع‭: ‬Vecherniy Bishkek‭ ‬،Vesti.kg

نظرات بسته شده است.