قزاقستان، ازبکستان روابط خود را جشن میگیرند

قزاقستان، ازبکستان روابط خود را جشن میگیرند

EURASIANET.ORG در‭ ‬جریان‭ ‬نشست‭ ‬تجارت‭ ‬قزاقستان‭ ‬و‭ ‬ازبکستان‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2017،‭ ‬نورسلطان‭ ‬نظربایف،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬قزاقستان‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬فروپاشی‭ ‬موانع‭…

دفعات بازدید: مقاله →