صلحذریعه  وطن پرستی

صلحذریعه وطن پرستی

قزاقستان‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬خود،‭ ‬باید‭ ‬حس‭ ‬ملیت‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کند نوریم‭ ‬زولوپکاروویچ‭ ‬اواسپانوف،‭ ‬پوهنتون‭ ‬ملی‭ ‬دفاع،‭ ‬قزاقستان تغییرات زیاد‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر،‭ ‬و‭…

دفعات بازدید: مقاله →