اجرای پروگرام جلوگیری  از خشونت در قرقیزستان

اجرای پروگرام جلوگیری از خشونت در قرقیزستان

صندوق‭ ‬اطفال‭ ‬ملل‭ ‬متحد قرقیزستان‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬پروگرام‭ ‬جدیدی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬همبستگی‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬خشونت‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬اطفال‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬اجرا‭ ‬کرده‭ ‬است‭….

دفعات بازدید: مقاله →