ستراتیژی امنیت ملی اردن

ستراتیژی امنیت ملی اردن

گسترشی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬پولیس دگروال‭ ‬ممدوح‭ ‬سلیمان‭ ‬الامری،‭ ‬مدیر‭ ‬واحد‭ ‬ارتباطات‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬اردن منافع کشور‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬حیاتی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬حاکمیت،‭ ‬امنیت،‭ ‬ایمنی،‭…

دفعات بازدید: مقاله →