عراق کشتیهای جنگی دریافت میکند

عراق کشتیهای جنگی دریافت میکند

برید‭ ‬جنرال‭ ‬عمر‭ ‬التمیمی،‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬عراق در‭ ‬17‭ ‬می‭ ‬2017،‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬عمر‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬التمیمی،‭ ‬طناب‭ ‬نگهدارنده‭ ‬کشتی‭ ‬جنگی‭ ‬عراق‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬موسی‭…

دفعات بازدید: مقاله →