نمایش مهارت‌های  قوای بحری در مانور  Falcon Warrior

نمایش مهارت‌های قوای بحری در مانور Falcon Warrior

Share

کارکنان‭ ‬یونیپاث

‮«‬کارگروپ‭ ‬مشترک‮»‬‭ ‬‭(‬CTF‭)‬‭ ‬152‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬مانورهای‭ ‬هماهنگ‭ ‬کشتی‭ ‬و‭ ‬تمرین‌های‭ ‬بوردینگ‭ ‬توانایی‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬Falcon Warrior‭ ‬آگست‭ ‬2017‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشت‭. ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬‮«‬قوای‭ ‬مشترک‭ ‬بحری‮»‬،‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬‮«‬مهارت‌های‭ ‬چشمگیر‭ ‬انعطاف‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬چند‭-‬ملیتی‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشتند‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬دو‭-‬هفته‌ای‭ ‬قوایی‭ ‬از‭ ‬11‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬و‭ ‬طیارات‭ ‬زیلاندنو‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬اشتراک‭ ‬داشتند‭.‬

قومندان‭ ‬CTF 152،‭ ‬دگروال‭ ‬عبدالقادر‭ ‬المراحله،‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬شاهی‭ ‬اردن،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬مانور‭ ‬Falcon Warrior‭ ‬نمایشگاه‭ ‬جذابی‭ ‬از‭ ‬همکاری‭ ‬کشورها‭ ‬برای‭ ‬تضمین‭ ‬امنیت‭ ‬خلیج‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬قومندانی‭ ‬CTF 152‭ ‬افتخار‭ ‬می‌کنم‭. ‬این‭ ‬سازمانی‭ ‬خاص‭ ‬با‭ ‬نقشی‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭.‬‮»‬

CTF 152‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬بحرین‭ ‬که‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬کشتی‌های‭ ‬کشورهای‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬توانایی‌ها‭ ‬و‭ ‬مسلکی‭ ‬گرایی‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

دگروال‭ ‬عبدالقادر‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬مسئولیت‭ ‬تضمین‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬‮«‬به‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬خاص‭ ‬محدود‭ ‬نمی‌شود‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭.‬‮»‬‭    ‬منبع‭: ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترک

Likes(0)Dislikes(0)
Share