مصر مبارزه با دهشت افگنی را تقویت می‌کند

مصر مبارزه با دهشت افگنی را تقویت می‌کند

Share
کارکنان‭ ‬یونیپاث
بنا‭ ‬بر‭ ‬بیانیه‭ ‬رسمی‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬مصر‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬2017،‭ ‬اتحادیه‭ ‬عرب‭ ‬قطعنامه‭ ‬مصر‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬انکشاف‭ ‬سیستم‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬بین‭ ‬اعراب‭ ‬را‭ ‬تصویب‭ ‬کرد‭.‬
این‭ ‬قطعنامه‭ ‬فقط‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬تصویب‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬تروریستان‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬جمعه‭ ‬در‭ ‬مسجد‭ ‬الروضه‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬سینا،‭ ‬311‭ ‬فرد‭ ‬ملکی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قتل‭ ‬رساندند‭.‬
احمد‭ ‬ابوزید،‭ ‬سخنگوی‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬مصر‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬قطعنامه‭ ‬مساعی‭ ‬ایجاد‭ ‬اجماع‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬نظرگاه‭ ‬مصر‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬قطعنامه‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬دیدگاه‭ ‬دولت‭ ‬مصر،‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬را‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬اساسی‭ ‬بشر‭ ‬دانسته‭ ‬است‭.‬
این‭ ‬قطعنامه‭ ‬خواستار‭ ‬اجرای‭ ‬کنوانسیون‭ ‬کشورهای‭ ‬عرب‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1998‭ ‬شد‭. ‬سند‭ ‬مذکور‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬تروریستان‭ ‬بلکه‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬حمایت‭ ‬کرده،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تحریک‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تمویل‭ ‬می‌کنند‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬مجرم‭ ‬می‌شناسد‭.‬
این‭ ‬قطعنامه‭ ‬همچنین‭ ‬اتحادیه‭ ‬عرب‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬قطعنامه‌های‭ ‬ستراتیژی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬جهانی‭ ‬شورای‭ ‬امنیت‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬متعهد‭ ‬ساخت‭.‬
ابوزید‭ ‬گفت‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬تصویب‭ ‬یک‭ ‬توافقنامه‭ ‬جهانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬تعریف‭ ‬جهانی‭ ‬از‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬ارائه‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جنبش‌های‭ ‬مقاومت‭ ‬مسلحانه‭ ‬مشروع‭ ‬متفاوت‭ ‬نماید‭.‬
Likes(0)Dislikes(0)
Share