لبنان قوای  هوایی خود  را تقویت  می‌کند

لبنان قوای هوایی خود را تقویت می‌کند

Share
کارکنان‭ ‬یونیپاث
اردوی‭ ‬لبنان‭ ‬اولین‭ ‬تخصیص‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬طیاره‭ ‬جنگنده‭ ‬سبک‭ ‬A-29‭ ‬سوپر‭ ‬توکانو‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬دریافت‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
ورود‭ ‬این‭ ‬طیاره‭ ‬توانایی‭ ‬لبنان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریستان،‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬خود،‭ ‬عملیات‭ ‬کشفی‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬تقویت‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬طیاره‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬ماشیندار‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬راکت‭ ‬های‭ ‬هدایت‭ ‬شونده‭ ‬با‭ ‬لیزر‭ ‬نیز‭ ‬مجهز‭ ‬گردد‭.‬
این‭ ‬دو‭ ‬طیاره‭ ‬که‭ ‬پیلوتان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‌اند‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پرواز‭ ‬درآورند‭ ‬اولین‭ ‬طیاره‭ ‬از‭ ‬مجموع‭ ‬شش‭ ‬طیاره‭ ‬سوپر‭ ‬توکانو‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬قول‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2018‭ ‬تحویل‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬طیاره‭ ‬به‌طور‭ ‬موفقیت‭ ‬آمیز‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬ناآرامی‭ ‬مثل‭ ‬افغانستان‭ ‬که‭ ‬وضعیت‭ ‬کوهستانی‭ ‬و‭ ‬تابستان‌های‭ ‬گرم‭ ‬آن‭ ‬مثل‭ ‬لبنان‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬خدمت‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ (‬LAF‭) ‬تنها‭ ‬تعداد‭ ‬اندکی‭ ‬طیاره‭ ‬با‭ ‬بال‭ ‬ثابت‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬آنها‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬اندازه‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭.‬
جنرال‭ ‬جوزف‭ ‬عون‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ ‬در‭ ‬اکتوبر‭ ‬2017‭ ‬گفت‭ ‬طیاره‭ ‬جدید‭ “‬موجب‭ ‬جهشی‭ ‬کیفی‭ ‬در‭ ‬بهبود‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬هوایی‭ ‬LAF‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭”.‬
الیزابت‭ ‬ریچارد‭ ‬سفیر‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ ‬این‭ ‬خرید‭ ‬را‭ ‬من‭ ‬حیث‭ ‬وسیله‌ای‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬ثبات‭ ‬منطقوی‭ ‬ستایش‭ ‬کرد‭.‬
او‭ ‬گفت‭: “‬افزایش‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬توانایی‭ ‬محاربوی‭ ‬LAF‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬طیاره‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬آن‭ ‬خواهند‭ ‬بود،‭ ‬باعث‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬LAF‭ ‬قوای‭ ‬متحدکننده‭ ‬ملی‭ ‬باقی‭ ‬بماند‭ ‬و‭ ‬مانعی‭ ‬علیه‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬و‭ ‬دهشت‭ ‬افگنی‭ ‬باشد‭”.‬
منابع‭: ‬رویترز،‭ ‬الحیات‭ (‬لبنان‭)‬
Likes(0)Dislikes(0)
Share