جمهوری قرقیزستان پروگرامهای سازمان ملل متحد را اجرا میکند

Share

پروگرام‭ ‬انکشافی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد

جمهوری‭ ‬قرقیزستان‭ ‬سه‭ ‬پروگرام‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬انکشاف‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تذکره‭ ‬الکترونیکی‭ ‬برای‭ ‬شهروندان،‭ ‬افزایش‭ ‬ظرفیت‭ ‬واکنش‭ ‬به‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬مکاتب‭ ‬امنتر‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬پلانها‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬کمک‭ ‬11.9‭ ‬میلیون‭ ‬دالری‭ ‬اهدایی‭ ‬جاپان‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ذریعه‭ ‬پروگرام‭ ‬انکشاف‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ (‬UNDP‭) ‬و‭ ‬صندوق‭ ‬اطفال‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ (‬UNICEF‭) ‬مدیریت‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

هدف‭ ‬پروگرام‭ ‬تذکره‭ ‬که‭ “‬راجستر‭ ‬رسمی‭ ‬شهروندان‭” ‬نامیده‭ ‬میشود،‭ ‬ارائه‭ ‬اولین‭ ‬بسته‭ ‬دارای‭ ‬3‭ ‬میلیون‭ ‬تذکره‭ ‬الکترونیکی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬150‭ ‬دفتر‭ ‬خدمات‭ ‬راجستر‭ ‬رسمی‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬ذریعه‭ ‬UNDP‭ ‬اجرا‭ ‬میشود‭. ‬کشورها‭ ‬به‭ ‬سیستمهای‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬کاربردی‭ ‬راجستر‭ ‬رسمی‭ ‬شهروندان‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬شهروندان‭ ‬را‭ ‬قادر‭ ‬سازند‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬اقتصادی،‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬خود‭ ‬برخوردار‭ ‬شوند‭.‬

پروگرام‭ ‬کاهش‭ ‬خطر‭ ‬فاجعه‭ ‬که‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬ذریعه‭ ‬UNDP‭ ‬اجرا‭ ‬میشود،‭ ‬تجهیزاتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬برف‭ ‬کوچ‭ ‬فراهم‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬همچنین‭ ‬22‭ ‬ایستگاه‭ ‬اطفائیه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬تجهیز‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬لین‭ ‬تلیفون‭ ‬عاجل‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬شمالی‭ ‬کشور‭ ‬ایجاد‭ ‬مینماید‭.‬

یونیسف‭ ‬با‭ ‬وزارت‭ ‬معارف‭ ‬و‭ ‬علوم‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬موقعیتهای‭ ‬عاجل‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬اداره‭ ‬دولتی‭ ‬مسئول‭ ‬ایمنی‭ ‬مسکن‭ ‬و‭ ‬مکاتب‭ ‬همکاری‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬سازمان‭ ‬مذکور‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬فزیکی‭ ‬مکاتب‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اطفال‭ ‬تعلیم‭ ‬میدهد‭ ‬چطور‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬بروز‭ ‬فاجعه‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬محافظت‭ ‬کنند‭.‬

الکساندر‭ ‬آوانسوف،‭ ‬نماینده‭ ‬مقیم‭ ‬UNDP‭ ‬در‭ ‬جمهوری‭ ‬قرقیزستان‭ ‬میگوید‭ “‬من‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارم‭ ‬همکاری‭ ‬مشترک‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬اجازه‭ ‬را‭ ‬میدهد‭ ‬تا‭ ‬سهم‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ … ‬پروگرام‭ ‬چارچوکات‭ ‬سندای‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬خطر‭ ‬فاجعه‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2030‭ ‬ایفا‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬ذریعه‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬پذیرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭”.‬

Likes(0)Dislikes(0)
Share