تقویت اردوها

تقویت اردوها

Share

اردن،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬افغانستان‭ ‬بالای‭ ‬ظرفیت‌سازی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬خود‭ ‬تمرکز‭ ‬میکنند

کارکنان‭ ‬یونیپاث

ظرفیت‭ ‬اردو‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬میهن‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ضرورت‭ ‬نمایش‭ ‬قدرت‭ ‬در‭ ‬مأموریتهای‭ ‬چندملیتی،‭ ‬معمولاً‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬میزان‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬قوا،‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬سنجیده‭ ‬میشود‭. ‬اردن،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تقویت‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬تهدیدهای‭ ‬عاجل‭ ‬و‭ ‬بالقوه،‭ ‬شیوه‭ ‬های‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فردی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ظرفیت‌سازی‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬محدودیتهای‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬بودیجه‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬پلان‭ ‬گذاری‭ ‬کرده‌اند‭.‬

اردن‭: ‬ستراتیژی‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬افسران‭ ‬ضابط

جلالت‭ ‬مآب‭ ‬عبدالله‭ ‬دوم‭ ‬بن‭ ‬الحسین،‭ ‬شاه‭ ‬اردن‭ ‬اخیراً‭ ‬خواستار‭ ‬تجدید‭ ‬ساختار‭ ‬اساسی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬پادشاهی‭ ‬برای‭ ‬پیشبرد‭ ‬تحقق‭ ‬اردویی‭ ‬مسلکی‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬تحرک‭ ‬بیشتر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬عصر‭ ‬دیجیتل‭ ‬مطابقت‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬عصری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬جنگهای‭ ‬آیدیالوژیک‭ ‬میتوانند‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬عملیات‭ ‬فزیکی‭ ‬اهمیت‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬

از‭ ‬سال‭ ‬2004،‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬شاه‭ ‬پیام‭ ‬امان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ارسال‭ ‬کرد،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ (‬JAF‭) ‬تعالیم‭ ‬مخصوص‭ ‬برای‭ ‬ملا‭ ‬امامان‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬کالج‭ ‬ثقافت‭ ‬اسلامی‭ ‬شاهزاده‭ ‬حسن‭ ‬برگزار‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬سخنرانیهای‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ‬اصیل‭ ‬حمایت‭ ‬مینمود‭ ‬و‭ ‬افراطگرایان‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ ‬جنایتکارانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دین‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬میکنند‭ ‬افشا‭ ‬میکرد‭. ‬این‭ ‬ملاامامان‭ ‬پیام‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تمامی‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬مناطقی‭ ‬مانند‭ ‬افغانستان‭ ‬انکشاف‭ ‬داده‌اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬منحیث‭ ‬واعظان‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬قریه‭ ‬جات‭ ‬خدمت‭ ‬کرده‌اند‭.‬

در‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر،‭ ‬پادشاهی‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬ارتقای‭ ‬تسلیحات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ – ‬از‭ ‬جمله‭ ‬کاهش‭ ‬وابستگی‭ ‬به‭ ‬صف‭ ‬بندی‭ ‬تانکها‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬امروزی‭ ‬چندان‭ ‬مفید‭ ‬نیست‭ – ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬خاص،‭ ‬بالای‭ ‬سیستمهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬سرحدات‭ ‬متمرکز‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تشخیص‭ ‬تروریستان‭ ‬و‭ ‬قاچاقچیانی‭ ‬که‭ ‬کوشش‭ ‬برای‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬پادشاهی‭ ‬هستند‭ ‬کمک‭ ‬میکند‭.‬

اما‭ ‬اردن‭ ‬شاید‭ ‬بیشترین‭ ‬کوشش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬بهبود‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬باشد‭. ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬برگزاری‭ ‬تمرین‭ ‬نظامی‭ ‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین،‭ ‬به‭ ‬نقیصه‭ ‬استخدام‭ ‬افسران‭ ‬ضابط‭ (‬NCO‭) ‬پرداخته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬منظور‭ ‬یک‭ ‬پروگرام‭ ‬تعلیمی‭ ‬چندساله‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬استقلال‭ ‬و‭ ‬اختیار‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬پرکمشرها‭ ‬و‭ ‬سرپرکمشرقدمدارها‭ ‬برگزار‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

دهها‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬افسران‭ ‬ضابط‭ ‬اردن‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬رهبری‭ ‬محاربوی‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬فورت‭ ‬بلیز،‭ ‬تگزاس‭ ‬اشتراک‭ ‬کردند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬تعلیم‭ ‬صنفی‭ ‬و‭ ‬فرصتهایی‭ ‬برای‭ ‬تقلید‭ ‬از‭ ‬افسران‭ ‬ضابط‭ ‬آمریکایی‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬وظایف‭ ‬خود‭ ‬بهره‭ ‬بگیرند‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬افسران‭ ‬ضابط‭ ‬تعلیم‭ ‬خود‭ ‬ختم‭ ‬کردند،‭ ‬اردن‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مردان‭ ‬تازه‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جزوتام‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬اعزام‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬تواناییهای‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬فشارهای‭ ‬عملیات‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬مأموریتهای‭ ‬محاربوی‭ ‬آزمایش‭ ‬کند‭.‬

یک افسر ضابط قوای مسلح اردن، طرف راست، از کورس معلمی پایه اردن در دسمبر 2016 فارغ التحصیل میشود. قوماندان سنتکام

قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬این‭ ‬پروسه‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬مربیان‭ ‬پروگرام‭ ‬کمک‭ ‬نظامی‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬دو‭ ‬پروگرام‭ ‬تعلیمی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬خود‭ ‬برگزار‭ ‬کرد‭. ‬پیشرفت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬مکمل‭ ‬نبوده‭ ‬است‭: ‬مربیان‭ ‬راپور‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬افسران‭ ‬اردنی‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬تفویض‭ ‬اختیار‭ ‬به‭ ‬افسران‭ ‬ضابط‭ ‬همکار‭ ‬خود‭ ‬مقاومت‭ ‬نشان‭ ‬میدادند‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬منحیث‭ ‬ضعف‭ ‬تعبیر‭ ‬میشد‭. ‬کارشناسان‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬به‭ ‬اردن‭ ‬منحصر‭ ‬نمیشود،‭ ‬بلکه‭ ‬پدیده‌ای‭ ‬فرهنگی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬اردوهای‭ ‬سرتاسر‭ ‬منطقه‭ ‬آشنا‭ ‬است‭.‬

با‭ ‬این‭ ‬وجود،‭ ‬افسران‭ ‬ضابط‭ ‬اردن‭ ‬تعلیمهای‭ ‬شرکای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تحسین‭ ‬کرده‌اند‭.‬

سرپرکمشرقدمدار‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن،‭ ‬محمد‭ ‬عمر‭ ‬علمیته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬فارغ‌التحصیلی‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬سال‭ ‬2016‭ ‬گفت‭: “‬از‭ ‬فرصتی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬یادگیری‭ ‬از‭ ‬افسران‭ ‬ضابط‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬داشتیم،‭ ‬بسیار‭ ‬تشکری‭ ‬میکنیم‭.” “‬ما‭ ‬مشتاقانه‭ ‬منتظر‭ ‬مرحله‭ ‬بعدی‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬هستیم‭”.‬

امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭: ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬آماده

امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬با‭ ‬جمعیت‭ ‬بومی‭ ‬اندک‭ ‬خود‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬هوشمندی‭ ‬تشبثاتش‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬اردوی‭ ‬مسلکی‭ ‬که‭ ‬اعظمی‭ ‬توان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭ ‬الگویی‭ ‬عالی‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬میلادی‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬شهروندان‭ ‬18‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬بالا‭ ‬برای‭ ‬خدمت‭ ‬عسکری‭ ‬دعوت‭ ‬شدند‭. ‬امارات‭ ‬با‭ ‬ترکیب‭ ‬این‭ ‬قوای‭ ‬اضافی‭ ‬با‭ ‬سلاح‭ ‬های‭ ‬ثقیله‭ ‬مدرن‭ ‬نظامی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬سالها‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬بود‭ – ‬از‭ ‬جمله‭ ‬خرید‭ ‬چند‭ ‬ملیارد‭ ‬دالری‭ ‬هلی‭ ‬کاپترهای‭ ‬آپاچی‭ – ‬انکشاف‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬افراطگرایی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬سرحدتش‭ ‬گسترش‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬کشور‭ ‬اخیراً‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬ورزیده‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬انداخت‭ ‬تا‭ ‬القاعده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شبه‭ ‬جزیره‭ ‬عربستان‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬مکلا،‭ ‬پنجمین‭ ‬شهر‭ ‬بزرگ‭ ‬یمن‭ ‬بیرون‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬مورد،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬نقش‭ ‬برجسته‌ای‭ ‬در‭ ‬ائتلافهای‭ ‬چندملیتی‭ ‬ایفا‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬منحیث‭ ‬عضو‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬مشترک،‭ ‬ائتلاف‭ ‬دریایی‭ ‬چندملیتی‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬بحرین،‭ ‬کشتیها‭ ‬و‭ ‬ملوانان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مأموریتهای‭ ‬ضدتوطئه‭ ‬و‭ ‬ضدقاچاق‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬عین‭ ‬حال،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬نرم‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬بازسازی‭ ‬شفاخانه‭ ‬ها،‭ ‬مکاتب‭ ‬و‭ ‬سرک‭ ‬های‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬کاهش‭ ‬حمایت‭ ‬مردمی‭ ‬از‭ ‬طالبان‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬افراطگرایان‭ ‬استفاده‭ ‬برده‭ ‬است‭.‬

امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬مشارکتهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬پیوسته‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬صنعت‭ ‬دفاعی‭ ‬داخلی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بسازد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬امکان‭ ‬میدهد‭ ‬تجهیزات‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬عاجل‭ ‬تر‭ ‬تهیه‭ ‬کند‭. ‬ایجاد‭ ‬کمپنی‭ ‬صنایع‭ ‬دفاعی‭ ‬امارات‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬قدمی‭ ‬بزرگ‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬بود‭.‬

کمپنی‭ ‬موترسازی‭ ‬نمر‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬کمپنی‭ ‬تابعه‭ ‬این‭ ‬کمپنی‭ ‬است،‭ ‬قراردادی‭ ‬چندملیارد‭ ‬دالری‭ ‬منعقد‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬1000‭ ‬واسطه‭ ‬نقلیه‭ ‬زرهی‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬تأمین‭ ‬کند‭. ‬قراردادهای‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬تجهیزات‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬طیاره‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬انجام‭ ‬است‭.‬

افغانستان‭: ‬تمرکز‭ ‬بالای‭ ‬قوای‭ ‬مخصوص

اگرچه‭ ‬تهیه‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬دشوار‭ ‬است‭ – ‬چرا‭ ‬که‭ ‬جنگهای‭ ‬اخیر‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬اقتصادی،‭ ‬ماحول‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬معضل‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورده‭ ‬است‭ – ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬همچنان‭ ‬نقطه‭ ‬درخشان‭ ‬اردوی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬هستند‭.‬

کابل‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬قوای‭ ‬بشری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬اردوی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬بخش،‭ ‬حدود‭ ‬17‭,‬000‭ ‬عسکر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جزوتامهایی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬قطعه‭ ‬خاص،‭ ‬قوای‭ ‬ضدتروریست‭ ‬ملی‭ ‬نخبه‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬غوندهای‭ ‬کوماندویی‭ ‬خاص‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬استخدام‭ ‬میکند‭.‬

جنرال‭ ‬دولت‭ ‬وزیری،‭ ‬سخنگوی‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬افغانستان‭ ‬گفت‭: “‬قوای‭ ‬کماندویی‭ ‬ما‭ ‬میتوانند‭ ‬بیشتر‭ ‬تقویت‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬سلاحهای‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬پیچیده‭ ‬دریافت‭ ‬کنند‭”.‬

قوای‭ ‬هوایی‭ ‬گاهی‭ ‬برای‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬پرسونل‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬مأموریتها‭ ‬با‭ ‬مشکلاتی‭ ‬مواجه‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬قومندانان‭ ‬افغان‭ ‬موفق‭ ‬شده‌اند‭ ‬جناح‭ ‬مأموریت‭ ‬خاص‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬هلی‭ ‬کاپترها‭ ‬و‭ ‬طیارات‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬بال‭ ‬ثابت‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬حملات‭ ‬روزانه‭ ‬و‭ ‬شبانه،‭ ‬عملیات‭ ‬ضد‭ ‬تروریستی‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر،‭ ‬پشتیبانی‭ ‬هوایی،‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬کشف‭ ‬ایجاد‭ ‬کنند‭.‬

در‭ ‬آپریل‭ ‬2017،‭ ‬جنرال‭ ‬وزیری‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬منتظر‭ ‬دریافت‭ ‬چندین‭ ‬هلی‭ ‬کاپتر‭ ‬و‭ ‬طیاره‭ ‬جدید‭ ‬است،‭ ‬تجهیزاتی‭ ‬که‭ ‬قومندانان‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬معتقدند‭ ‬میتواند‭ ‬عملکرد‭ ‬اردوی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬بهبود‭ ‬بخشد‭.‬

قوای‭ ‬خاص‭ ‬افغانستان‭ ‬حدود‭ ‬70‭ ‬فیصد‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬مأموریتهای‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬میدهند،‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نشاندهنده‭ ‬اعتمادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رهبران‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تواناییهای‭ ‬آنها‭ ‬دارند‭.‬

جنرال‭ ‬جان‭ ‬نیکلسون،‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬در‭ ‬افغانستان،‭ ‬در‭ ‬ختم‭ ‬سال‭ ‬2016‭ ‬گفت‭: “‬این‭ ‬توانایی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بحرانهای‭ ‬همزمان‭ … ‬نشانه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬رشد‭ ‬اردوی‭ ‬ملی‭ ‬است‭”.  ‬


حفاظت‭ ‬از‭ ‬سیستمهای‭ ‬سایبری

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬مهدی‭ ‬یاسر‭ ‬زبیدی،‭ ‬مدیر‭ ‬ارتباطات‭ ‬نظامی،‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬عراق

در‭ ‬عراق،‭ ‬رشد‭ ‬محبوبیت‭ ‬انترنت‭ – ‬برای‭ ‬کاربردهای‭ ‬امنیتی،‭ ‬تشبث‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬شخصی‭ – ‬با‭ ‬نبود‭ ‬زیربناهای‭ ‬ایمن‭ ‬سایبری‭ ‬همزمان‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬آگاهی‭ ‬بخشیدن‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬درک‭ ‬خطرات‭ ‬جرایم‭ ‬انترنتی‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬انکشاف‭ ‬تکنولوژیکی‭ ‬جدید،‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تحول‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬سایبری‭ ‬مطرح‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬از‭ ‬وابستگی‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬مؤسسات‭ ‬به‭ ‬سیستمهای‭ ‬انترنتی‭ ‬و‭ ‬ارتباطی‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬اصلی‭ ‬خطر‭ ‬محسوب‭ ‬میشوند،‭ ‬ناشی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

بخش‭ ‬امنیتی‭ ‬باید‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬تکنالوژی‭ ‬های‭ ‬جدید‭ ‬سازگار‭ ‬کند‭. ‬همچنین‭ ‬باید‭ ‬زیربنا‭ ‬سایبری‭ ‬خاصی‭ ‬را‭ ‬دیزاین‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تشویشهای‭ ‬تخصصی‭ ‬امنیت‭ ‬شبکه‭/‬ارتباطات‭ ‬مدیریت‭ ‬کند‭. ‬همچنین‭ ‬میتواند‭ ‬دیگر‭ ‬خدمات‭ ‬دولتی‭ ‬الکترونیکی،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬تعلیم‭ ‬آنلاین‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭.‬

به‭ ‬این‭ ‬ترتیب،‭ ‬انکشاف‭ ‬سریع‭ ‬تکنالوژی‭ ‬سایبری‭/‬ارتباطات‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬همه‭ ‬سازمانهای‭ ‬محلی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬اهمیت‭ ‬امنیت‭ ‬شبکه‭ ‬در‭ ‬پروسه‭ ‬پالیسی‭ ‬سازی‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهند‭. ‬سازمانهای‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی‭ ‬ذریعه‭ ‬همکاری‭ ‬میتوانند‭ ‬از‭ ‬زیربناهای‭ ‬حیاتی‭ ‬سایبری‭ ‬حفاظت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کنند‭.‬

ضرور‭ ‬است‭ ‬یک‭ ‬ستراتیژی‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬سایبری‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬استندردهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مانند‭ ‬قوانین‭ ‬اتحادیه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مخابرات‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬سازمانها‭ ‬ترتیب‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬پروگرام‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬زیربناهای‭ ‬معلوماتی‭ ‬ما‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ذریعه‭ ‬مراحل‭ ‬زیر‭ ‬امکانپذیر‭ ‬است‭:‬

تشکیل‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬ملی‭ ‬که‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬به‭ ‬تهدیدات‭ ‬انترنتی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬خطرات‭ ‬آنها‭ ‬باشد‭.‬

بالا‭ ‬بردن‭ ‬آگاهی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬توانایی‭ ‬کاربران‭ ‬جهت‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬هوشمند‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬مدیریت‭ ‬تهدیدات‭ ‬سایبری‭.‬

افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬گروپ‭ ‬های‭ ‬انجینری‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬ذریعه‭ ‬تعلیم‭ ‬دوام‭ ‬دار‭.‬

سازماندهی‭ ‬یک‭ ‬گروپ‭ ‬کاری‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬سایبری‭ ‬که‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬تدوین‭ ‬استندردهای‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬برای‭ ‬تعلیم‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬حرفوی‭ ‬باشد‭.‬

اطمینان‭ ‬از‭ ‬نوسازی‭ ‬مستمر‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬مصارف‭ ‬مالی‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬انکشاف‭ ‬زیربناهای‭ ‬شبکه‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬پروگرامهایی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬استندردهای‭ ‬رمزنگاری‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬مطابقت‭ ‬دارند‭.‬

ایجاد‭ ‬مراکز‭ ‬موقت‭ ‬داده‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬حمایت‭ ‬عاجل‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬مراکز‭ ‬اصلی‭ ‬دچار‭ ‬اشکال‭ ‬شد‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬تهدید‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬

وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬عراق‭ ‬ستراتیژیهایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬مراحل‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬تضمین‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشتن‭ ‬مدرنترین‭ ‬و‭ ‬ایمنترین‭ ‬زیربناهای‭ ‬سیستمهای‭ ‬سایبری‭/‬تکنالوژی‭ ‬ارتباطات‭ ‬تهیه‭ ‬میکند‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬قومندانی،‭ ‬کنترول،‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬استخبارات‭ ‬کمک‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬

مایلم‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬اشتراک‭ ‬کنندگان‭ ‬در‭ ‬کنفرانس‭ ‬ارتباطات‭ ‬منطقه‭ ‬مرکزی‭ ‬اخیر‭ ‬در‭ ‬واشنگتن،‭ ‬دی‭.‬سی‭. ‬تشکر‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬هدف‭ ‬آن‭ ‬روشن‭ ‬کردن‭ ‬مسائل‭ ‬امنیتی‭ ‬سایبری،‭ ‬گسترش‭ ‬فرهنگ‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬نهادهای‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬مرتبط‭ ‬و‭ ‬برقراری‭ ‬ارتباط‭ ‬بین‭ ‬متخصصان‭ ‬امنیتی‭ ‬سایبری‭ ‬دولتی‭ ‬است‭. ‬امیدواریم‭ ‬عراق‭ ‬معلوماتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬پلان‭ ‬های‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬همکاریها‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬بگذارد‭.‬

در‭ ‬یونیپاث‭ ‬بعدی‭: ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬آپریل‭ ‬2017‭ ‬میزبان‭ ‬کانفرانس‭ ‬ارتباطات‭ ‬منطقه‭ ‬مرکزی‭ ‬در‭ ‬واشنگتن،‭ ‬دی‭.‬سی‭. ‬بود‭. ‬تمرکز‭ ‬این‭ ‬کانفرانس‭ ‬بالای‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬به‭ ‬حوادث‭ ‬سایبری‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مسلکیها‭ ‬و‭ ‬اشتراک‭ ‬کنندگانی‭ ‬از‭ ‬بحرین،‭ ‬مصر،‭ ‬عراق،‭ ‬اردن،‭ ‬کویت،‭ ‬لبنان،‭ ‬عمان،‭ ‬قطر،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬را‭ ‬گردهم‭ ‬آورد‭. ‬برای‭ ‬مطالعه‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬واقعه‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬پروگرامهای‭ ‬امنیتی‭ ‬سایبری‭ ‬نسخه‭ ‬بعدی‭ ‬یونیپاث‭ ‬را‭ ‬بخوانید‭.‬


از‭ ‬خوانندگان‭ ‬دعوت‭ ‬میشود

مقالات‭ ‬یا‭ ‬مفکوره‌های‭ ‬خود‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬

‭”‬ظرفیت‌سازی‭” ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬کنند‭. ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬آدرس‭ ‬بفرستید‭: ‬

Likes(0)Dislikes(0)
Share